Saladin en de verovering van Jeruzalem op de Kruisvaarders in 1187

De verovering van het christen Koninkrijk van Jeruzalem door de legers van sultan Saladin op 2 oktober 1187

Saladin is de westerse naam van Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub, de soennitische moslimsultan van Egypte en Syrië die op beroemde wijze een enorm leger van Kruisvaarders versloeg op 4 juli 1187 in de Slag bij Hattin en de stad Jeruzalem op 2 oktober 1187 veroverde.

Daarmee kwam een einde aan het 1ste Koninkrijk van Jeruzalem (1099–1187) van de christen Kruisvaarders. Vijf jaar later heroverden de christen Kruisvaarders opnieuw Jeruzalem en stichtten na de dood van Saladin het 2de Koninkrijk van Jeruzalem (1192–1291)

Op het hoogtepunt van zijn macht, regeerde Saladin over een verenigd moslimgebied dat zich uitstrekt van Egypte tot Arabië. Saladin werd door moslims en vele westerlingen van latere generaties gevierd vanwege zijn politieke en militaire vaardigheden, evenals zijn vrijgevigheid en ridderlijkheid.

Het vroege leven en aan de macht komen in Egypte

Saladin werd geboren als Yusuf Ibn Ayyub in de centrale Iraakse stad Tikrit in 1137 of 1138. Zijn familie was van Koerdische afkomst, en zijn vader Ayyub en oom Shirkuh waren elite militaire leiders onder Imad al-Din Zangi, een machtige heerser die toen het noorden van Syrië regeerde.

Nadat hij opgroeide in Damascus en opgeklommen was in de militaire rangen, sloot de jonge Saladin zich aan bij een leger onder bevel van zijn oom Shirkuh, die Zangi’s zoon en erfgenaam, Nur al-Din (1118-1174), diende op een militaire expeditie naar Egypte.

In 1169, na de dood van Shirkuh, werd Saladin gekozen om hem op te volgen als bevelhebber van de troepen van Nur al-Din in Egypte. Hij werd ook benoemd tot vizier van het afbrokkelende Fatimiden-kalifaat, dat destijds over Egypte regeerde.

Met de dood van de laatste Fatimiden-kalief in 1171, werd Saladin gouverneur van Egypte en begon hij de macht en invloed van de sjiitische islam te verminderen en daar een soennitisch regime te herstellen. Regerend in de naam van Nur al-Din, versterkte hij Egypte als een basis van de soennitische macht in het Nabije Oosten.

Ten slotte verwierf hij brede moslimsteun door zichzelf uit te roepen tot leider van een jihad, of heilige oorlog, gewijd aan de verdediging van de islam tegen het christendom.

Het doel van Saladin was om de moslimgebieden van Syrië, Noord-Mesopotamië, ‘Palestina’ (Israël) en Egypte onder zijn heerschappij te verenigen, en tegen 1186 had hij dit bereikt door een mix van diplomatie en militair geweld.

Citadel en fort van Saladin in Latakia, Syrië, dat dateert uit de 10de eeuw. Saladin is de westerse naam van Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub, de moslimsultan van Egypte en Syrië die op beroemde wijze een enorm leger van kruisvaarders versloeg in de slag bij Hattin en de stad Jeruzalem in 1187 veroverde [beeldbron: Asor]

Saladin en de verovering van Jeruzalem 1187

Na bijna een decennium van kleinere veldslagen tegen de Franken (zoals de kruisvaarders uit West-Europa werden genoemd), bereidde Saladin zich voor op een grootschalige aanval in 1187 door troepen uit zijn rijk ten zuiden van Damascus en een indrukwekkende Egyptische vloot bij Alexandrië te verzamelen.

Zijn leger ontmoette de Franken in een massale confrontatie bij Hattin, in de buurt van Tiberias (het huidige Israël) en versloeg hen op 4 juli 1187. De slag bij Hattin decimeerde de ridders en soldaten van de Latijnse staten. De overblijfselen van de strijdkrachten van het Koninkrijk zochten hun toevlucht in de versterkte kuststeden en vooral in Tyrus.

Gedurende de maanden juli en augustus bezette Saladin achtereenvolgens de resterende dorpen, steden en kastelen van het Heilige Land. Zijn eerste aanval op Tyrus mislukte echter en de stad werd omzeild. Eind september sloegen Saladins legers hun kamp op voor de Heilige Stad zelf.

De heilige stad Jeruzalem werd op 20 september 1187 belegerd. De stad werd aan alle kanten omringd door ongelovigen, die overal pijlen in de lucht schoten. Ze werden vergezeld door angstaanjagende wapens en met een groot geraas van trompetten schreeuwden en jammerden ze: “Hai, hai.” De stad werd opgeschrikt door het lawaai en het tumult van de barbaren en een tijdlang riepen ze allemaal: “Waar en Heilig Kruis! Graf van de opstanding van Jezus Christus! Red de stad Jeruzalem en haar inwoners!”

De strijd werd toen samengevoegd en beide partijen begonnen moedig te vechten. Maar omdat er zoveel ongeluk werd veroorzaakt door verdriet en droefheid, zullen we niet alle Turkse aanvallen en bijeenkomsten opsommen, waardoor de christenen twee weken lang waren uitgeput…. Gedurende deze tijd leek het alsof God de leiding had over de stad, want wie kan zeggen waarom een ​​man die werd geraakt stierf, terwijl een andere gewonde man ontsnapte?

Pijlen vielen als regendruppels, zodat men geen vinger boven de wallen kon steken zonder geraakt te worden. Er waren zoveel gewonden dat alle ziekenhuizen en artsen in de stad het moeilijk hadden om de raketten alleen maar uit hun lichaam te krijgen. Ikzelf werd in het gezicht gewond door een pijl die de brug van mijn neus raakte. De houten schacht is eruit gehaald, maar de metalen punt is er tot op de dag van vandaag gebleven. de inwoners van Jeruzalem vochten een week lang moedig genoeg, terwijl de vijand zich tegenover de toren van David vestigde.

Saladin zag dat hij geen vooruitgang boekte en dat hij de stad geen schade kon aanrichten. Dienovereenkomstig begonnen hij en zijn assistenten rond de stad te cirkelen en de zwakke punten van de stad te onderzoeken, op zoek naar een plek waar hij zijn motoren kon opstellen zonder angst voor de christenen en waar hij de stad gemakkelijker kon aanvallen….

Bij zonsopgang op een bepaalde dag [26 september] beval de koning van Egypte (dat wil zeggen Saladin) het kamp te verplaatsen zonder enig tumult of commotie. Hij beval de tenten op te slaan in het dal van Josephat, aan de Olijfberg en op de berg heerste vreugde, en door de heuvels in die streek. 

Toen de ochtend was aangebroken, sloegen de mannen van Jeruzalem hun ogen op en toen de duisternis van de wolken was verdwenen, zagen ze dat de Saracenen hun tenten opsloegen alsof ze wilden vertrekken. De inwoners van Jeruzalem verheugden zich enorm en zeiden: “De koning van Syrië is gevlucht, omdat hij de stad niet kon vernietigen zoals gepland.” Toen echter de wending in de zaak bekend was, sloeg deze vreugde snel om in verdriet en geweeklaag.

De tiran [Saladin] gaf meteen opdracht om de toestellen te bouwen en balista’s te plaatsen. Hij gaf ook opdracht om olijftakken en takken van andere bomen te verzamelen en tussen de stad en de toestellen te stapelen. Die avond beval hij het leger de wapens op te nemen en de ingenieurs om verder te gaan met hun ijzeren werktuigen, zodat voordat de christenen er iets aan konden doen, ze allemaal aan de voet van de muren zouden worden voorbereid. 

De wreedste tirannen waren ook gekleed tot tienduizend gewapende ridders met bogen en lansen te paard, zodat als de mannen van de stad een inval zouden proberen, ze zouden worden geblokkeerd. Hij stationeerde nog eens tienduizend of meer mannen tot de tanden bewapend met bogen om pijlen af ​​te schieten, onder dekking van schilden en doelen. De rest hield hij bij zichzelf en zijn luitenants rond de motoren.

Toen alles op deze manier was geregeld, begonnen ze bij het aanbreken van de dag de hoek van de toren af ​​te breken en rondom de muren aan te vallen. De boogschutters begonnen pijlen te schieten en degenen die bij de motoren waren begonnen serieus stenen af ​​te vuren.

De mannen van de stad verwachtten niets van dien aard en lieten de stadsmuren onbewaakt achter. Vermoeid en uitgeput sliepen ze tot de ochtend, want als de Heer de stad niet bewaakt, arbeidt hij tevergeefs wie haar bewaakt. Toen de zon was opgekomen, schrokken degenen die in de torens sliepen van het lawaai van de barbaren. Toen ze deze dingen zagen, werden ze doodsbang en overmand door angst. Als gekken schreeuwden ze door de stad: “Schiet op, mannen van Jeruzalem!! Haast je! Helpen! De muren zijn al doorgebroken! De buitenlanders komen binnen!” Opgewonden haastten ze zich zo dapper als ze konden door de stad, maar ze waren niet bij machte om de Damasceners van de muren af ​​te weren, hetzij met speren, lansen, pijlen, stenen, of met gesmolten lood en brons.

De Turken gooiden onophoudelijk stenen met kracht tegen de wallen. Tussen de muren en de buitenste verdedigingswerken gooiden ze stenen en het zogenaamde Griekse vuur, dat hout, steen en alles wat het aanraakt verbrandt. Overal schoten de boogschutters onmetelijk en zonder ophouden pijlen, terwijl de anderen stoutmoedig tegen de muren aansloegen.

De mannen van Jeruzalem beraadslaagden ondertussen. Ze besloten dat iedereen, met de paarden en wapens die ze konden verzamelen, de stad moest verlaten en gestaag door de poort moest marcheren die naar Josephat leidt. Dus, als God het toestond, zouden ze de vijand een beetje van de muren terugduwen. Ze werden echter verijdeld door de Turkse ruiters en werden jammerlijk verslagen….

De Chaldeeën [Saladin en zijn leger] vochten de strijd een paar dagen fel en zegevierden. De christenen faalden tegen die tijd zo dat er nauwelijks twintig of dertig mannen verschenen om de stadsmuren te verdedigen. Er was in de hele stad geen man te vinden die dapper genoeg was om een ​​nacht de wacht bij de verdediging te durven houden, zelfs niet tegen een vergoeding van honderd besants ( = gouden Kruisvaardersmunt). 

Met mijn eigen oren hoorde ik de stem van een openbare omroeper tussen de grote muur en de buitenste werken, die verkondigde (namens de heer Patriarch en de andere grote mannen van de stad) dat als er vijftig sterke en dappere sergeanten zouden worden gevonden die vrijwillig de wapens opstaken en ’s nachts de wacht houden op de reeds vernietigde hoek, zouden ze vijfduizend besanten ontvangen. Ze zijn niet gevonden…. zij zouden vijfduizend besanten ontvangen. Ze zijn niet gevonden…. zij zouden vijfduizend besanten ontvangen. Ze zijn niet gevonden….

Ondertussen stuurden ze legaten naar de koning van Syrië en smeekten hem om zijn woede jegens hen te temperen en hen als bondgenoten te accepteren, zoals hij voor anderen had gedaan. Hij weigerde en zou dit antwoord hebben gegeven: “Ik heb vaak van onze wijze mannen, de fakih, [van al-Fakih – een wijze man] gehoord dat Jeruzalem kan niet worden gereinigd, behalve door christelijk bloed, en ik wil op dit punt met hen overleggen.” 

Dus, onzeker, keerden ze terug. Ze stuurden anderen, Balian en Ranier uit Napels en Thomas Patrick, met honderdduizend besanten. Saladin wilde ze niet ontvangen en, hun hoop verbrijzeld, keerden ze terug. Ze stuurden ze weer terug met anderen en eisten dat Saladin zelf zou zeggen wat voor soort overeenkomst hij wilde. Indien mogelijk zouden ze voldoen; zo niet, dan zouden ze standhouden tot de dood.

Saladin had beraadslaagd en deze losgeldvoorwaarden voor de inwoners van Jeruzalem vastgelegd: elke man, tien jaar en ouder, moest tien besanten betalen voor zijn losgeld; vrouwtjes, vijf besanten; jongens, zeven jaar en jonger, één. Degenen die dat wilden, zouden onder deze voorwaarden worden vrijgelaten en veilig kunnen vertrekken met hun bezittingen. De inwoners van Jeruzalem die deze voorwaarden niet wilden accepteren, of degenen die geen tien besanten hadden, zouden een buit worden en gedood worden door de zwaarden van het leger. Deze overeenkomst beviel de heer Patriarch en de anderen die geld hadden ….

Op vrijdag 2 oktober werd deze overeenkomst voorgelezen door de straten van Jeruzalem, zodat iedereen binnen veertig dagen in zijn eigen onderhoud zou kunnen voorzien en Saladin de voornoemde eer zou kunnen betalen voor zijn vrijheid. Toen ze deze regelingen hoorden, jammerden de menigten in de hele stad op droevige tonen: “Wee, wee ons, ellendige mensen! Wij hebben geen goud! Wat moeten we doen? . . .” Wie had ooit gedacht dat zulke goddeloosheid door christenen zou worden begaan?

Maar helaas, door de handen van goddeloze christenen werd Jeruzalem aan de goddelozen overgedragen. De poorten waren gesloten en er waren bewakers geplaatst. De fakihs en kadi’s, [rechters] de dienaren van de slechte dwaling, die door de Saracenen als bisschoppen en priesters worden beschouwd, kwamen voor gebed en religieuze doeleinden eerst naar de tempel van de Heer, die ze Beithhalla noemen en waarin ze een groot geloof hebbenvoor redding. Ze geloofden dat ze het aan het reinigen waren en met onreine en afschuwelijke balgen verontreinigden ze de tempel door met vervuilde lippen het moslimvoorschrift te schreeuwen: “Allahu akbar! Allahoe Akbar! . . .” [God is geweldig]

Ons volk hield de stad Jeruzalem ongeveer negenentachtig jaar in handen. . . . Binnen korte tijd had Saladin bijna het hele koninkrijk Jeruzalem veroverd. Hij verhief de grootsheid van Mohammed ’s wet en toonde aan dat, in het geval, de macht die van de christelijke religie overtrof.

Bronnen:

  • naar een artikelHistory of Jerusalem: The Capture of Jerusalem by Saladin” op de site van The Jewish Virtual Library (JVL)
  • naar het boekDe Expugatione Terrae Sanctae per Saladinum, [The Capture of the Holy Land by Saladin]”; editie Rolls Series, (London: Longmans, 1875), vertaald door James Brundage
  • naar een artikelSaladin” van 5 augustus 2021 op de site van History.net

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.