Recht op terugkeer voor Palestijnse vluchtelingen bestaat niet in het internationaal recht

Palestijnen blijven hameren op een zogenaamd “recht op terugkeer” voor de ruim 5 miljoen nakomelingen van vluchtelingen van 1948: “Geen vrede zonder Terugkeer”

Op 9 november 2021 heeft het Vierde (Speciale Politieke) Comité van de Algemene Vergadering van de VN met 160-1 stemmen een ontwerpresolutie over Palestijnse vluchtelingen aangenomen. De VS onthielden zich van stemming, hoewel alle vorige regeringen, behalve de regering-Obama, tegen deze resolutie hadden gestemd.

Deze resolutie, die al meer dan 70 jaar jaarlijks wordt aangenomen, roept onder meer op tot voortdurende hulp aan Palestijnse vluchtelingen en aanhoudende steun voor het werk van de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA).

De resolutie werd aangenomen met 160 stemmen voor en 1 tegen (Israël), bij negen onthoudingen (Kameroen, Canada, Marshalleilanden, Federale Staten van Micronesië, Nauru, Palau, Papoea-Nieuw-Guinea, Verenigde Staten en Uruguay).

Bij deze stemming wijzigden de Verenigde Staten hun traditionele oppositie tegen de ontwerpresolutie en onthielden zij zich van stemming. In feite blijkt uit de stemgeschiedenis van de Verenigde Staten met betrekking tot deze resolutie dat alle vorige regeringen, met uitzondering van de regering-Obama, tegen deze resolutie hebben gestemd.

In zijn verklaring van de stemming in de Vierde Commissie van de Algemene Vergadering van de VN in 1999 verklaarde de vertegenwoordiger van de VS (die de regering-Clinton vertegenwoordigde):

“… zijn delegatie kon geen onevenwichtige resoluties steunen die probeerden vooruit te lopen op de uitkomst van de onderhandelingen; blijvende vrede zou komen van overeenkomsten die tussen de partijen zelf zijn bereikt, niet van enige actie van het Comité.”

Dit standpunt werd in 2003 onder de regering van George W. Bush herbevestigd door de vertegenwoordiger van het Vierde Comité van de VS, die verklaarde dat de Verenigde Staten

“niet vóór verschillende resoluties over dat onderwerp (humanitaire hulp) hadden gestemd omdat zij van oordeel waren dat zij (…) opgesteld in termen die gevolgen kunnen hebben voor de vredesonderhandelingen in de regio.”

Ten slotte werd onlangs hetzelfde standpunt ingenomen – zelfs assertiever – door Cherith Norman Chalet in de Vierde Commissie in 2019, tijdens de regering-Trump, die verklaarde:

“… een dergelijke eenzijdige benadering schaadde de vooruitzichten op vrede door het vertrouwen tussen partijen te ondermijnen. Het was teleurstellend dat, ondanks de steun voor hervormingen, de lidstaten enkel Israël bleven viseren.”

Een verkeerde interpretatie

De internationale en Israëlische media vielen deze verandering in het Amerikaanse stempatroon aan en beweerden ten onrechte dat het betekende “steun door de regering-Biden voor een recht op terugkeer voor Palestijnse vluchtelingen naar het soevereine Israël.

In feite betekent de wijziging van de stemming in de VS niet zoiets, en de resolutie vermeldt geen enkel recht op terugkeer voor Palestijnse vluchtelingen. Daarom impliceert de onthouding van de VS geen steun voor een recht op terugkeer.

In het licht van deze verkeerde perceptie die voortvloeit uit gebrekkige en onnauwkeurige berichtgeving in de media, is het nodig om de kwestie te verduidelijken of een dergelijk recht op terugkeer bestaat.

A Brief Overview

De kwestie van Palestijnse vluchtelingen wordt al meer dan 70 jaar gezien als een van de belangrijkste obstakels voor een conflictoplossing tussen Israël en de Palestijnen. De situatie is ontstaan ​​in de periode 1946-48, toen lokale Arabische inwoners tijdens een gewapend conflict werden verdreven of ervoor kozen hun huizen op te geven. Om die vluchtelingen te ondersteunen, werd in 1949 het VN-agentschap voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA) opgericht met een budget van $ 50 miljoen.

Op dit moment ondersteunt UNRWA zo’n vijf miljoen geregistreerde Palestijnse vluchtelingen. De UNRWA-definitie van vluchtelingen is echter aanzienlijk ruimer dan de internationaal aanvaarde definitie van vluchtelingen volgens het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen (1951), voor zover UNRWA ook nakomelingen van vluchtelingen omvat. Nakomelingen [van vluchtelingen] zijn niet opgenomen in het Vluchtelingenverdrag van 1951.

Bestaat er een recht op terugkeer voor Palestijnse vluchtelingen in het internationaal recht?

Verschillende internationale juridische en politieke documenten proberen de moeilijke situatie van terugkeer voor vluchtelingen aan te pakken. Maar ze lijken geen recht op terugkeer te vestigen voor Palestijnse vluchtelingen.

I. Resolutie 194 (III) van de Algemene Vergadering van de VN 9

Resolutie 194 (III) is de eerste grote resolutie van de Algemene Vergadering van de VN die verwijst naar de Palestijnse vluchtelingen. Hoewel de Arabische staten aanvankelijk sterk tegen resolutie 194 (III) waren, zijn aanspraken op een recht op terugkeer nu vooral op deze tekst gebaseerd.

De resolutie werd op 11 december 1948 aangenomen met 35 stemmen (inclusief de Verenigde Staten, het VK, Canada en Europese staten) voor, 15 (zes Arabische Liga-staten – Egypte, Syrië, Irak, Libanon, Saoedi-Arabië , en Jemen, samen met de USSR en haar satellietstaten) tegen, en acht onthoudingen.

Met deze resolutie van de Algemene Vergadering werd een drie-state Verzoeningscommissie voor Palestina en droeg het op om “stappen te ondernemen om de betrokken regeringen en autoriteiten bij te staan ​​om een ​​definitieve regeling te bereiken voor alle onopgeloste kwesties tussen hen.”

Paragraaf 11 van de resolutie gaat over de situatie van vluchtelingen. De paragraaf zegt dat:

“Vluchtelingen die willen terugkeren naar hun huizen en leven in vrede met hun buren moeten worden toegestaan om dit te doen op zijn vroegst mogelijke datum, en dat compensatie moet worden betaald voor het eigendom van hen die ervoor kiezen niet terug te keren.”

Deze paragraaf vestigt noch erkent enig recht. In feite heeft geen enkele resolutie van de Algemene Vergadering het vermogen om wetten vast te stellen of rechten te vestigen. De resolutie beveelt aan dat vluchtelingen “moeten” worden “toegestaan” om terug te keren. De term “zou moeten” onderstreept dat dit slechts een aanbeveling is.

Het element van toestemming geeft aan dat het naar goeddunken van Israël is om terugkeer toe te staan. Ten tweede zijn er twee voorwaarden aan verbonden: dat de vluchtelingen willen terugkeren en dat ze in vrede willen leven met hun buren.

In het licht van de huidige situatie in het gebied, en vooral na het geweld dat uitbrak in mei 2021, is het de vraag of een dergelijke vreedzame coëxistentie kan worden gegarandeerd.

Aangezien de formulering van paragraaf 11 geen basis vormt voor een “recht op terugkeer”, kan de resolutie daarom niet worden geïnterpreteerd als een rechtsgrondslag voor een dergelijk recht.

De Algemene Vergadering van de VN is op grond van het VN-Handvest als enige bevoegd om aanbevelingen te doen die geen bindende verplichtingen bevatten, en kan geen wettelijke rechten vestigen.

De resoluties hebben daarom geen kracht van wet en er kan geen “recht op terugkeer” uit voortkomen. Daarom moet Resolutie 194 (III) worden beschouwd als niets meer dan een aanbeveling voor vluchtelingen die willen terugkeren en in vrede willen leven.

II. Resoluties van de Veiligheidsraad

Een “recht op terugkeer” komt niet voor in resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, het enige orgaan dat de bevoegdheid heeft om verplichte resoluties aan te nemen. De kwestie van Palestijnse ontheemden werd behandeld door de VN-Veiligheidsraad na de “Zesdaagse Oorlog” van 1967 in Resolutie 237 (4 juni 1967).

De resolutie riep de regering van Israël op om “de terugkeer te vergemakkelijken van de inwoners (…) die de gebieden zijn ontvlucht sinds het uitbreken van de vijandelijkheden.”De resolutie, aangenomen onder Hoofdstuk VI van het VN-Handvest, die handelt over de vreedzame beslechting van geschillen, was geen verplichte resolutie en verwees niet naar een “recht” van de vluchtelingen om terug te keren.

Bovendien bevestigt de Veiligheidsraad in zijn beroemde Resolutie 242 (22 november 1967), die als basis dient voor het vredesproces in het Midden-Oosten, uitsluitend “de noodzaak om tot een rechtvaardige oplossing van het vluchtelingenprobleem te komen.” Indien het recht op terugkeer was eerder bij Resolutie 194 (III) van 1948, dan zou het zeker hebben hier bedacht als basis voor de afwikkeling van het vluchtelingenprobleem.

Ten slotte komt een recht op terugkeer niet voor in andere internationale vluchtelingensituaties. Zo heeft de VN-Veiligheidsraad tijdens de vluchtelingencrisis in Kosovo in Resolutie 1244 (1999) geen recht op terugkeer genoemd. Als de Veiligheidsraad een recht op terugkeer had aanvaard, zou zij het hebben toegepast op de situatie in Kosovo.

III. Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR)

Een recht op terugkeer voor Palestijnse vluchtelingen kan voorts niet worden afgeleid uit internationaalrechtelijke bronnen op het gebied van mensenrechten, zoals het IVBPR. Artikel 12 (4) van dit verdrag verwijst in het algemeen naar het recht om zijn land binnen te komen: “Niemand mag willekeurig het recht worden ontnomen om zijn eigen land binnen te komen.”

Dit artikel is niet van toepassing op de situatie van Palestijnse vluchtelingen. Ten eerste is het de vraag of de term “zijn eigen land binnenkomen” van toepassing is op Israël voor Palestijnse vluchtelingen. Ten tweede wordt betwist dat de Palestijnse vluchtelingen willekeurig de toegang tot Israël is ontzegd.

Verder wordt in de internationale rechtsliteratuur bepleit dat het recht op terugkeer in artikel 12, lid 4, IVBPR is bedoeld als een individueel recht. Het was niet bedoeld om in te gaan op claims van massa’s mensen die ontheemd zijn als bijproduct van oorlog en kan daarom niet worden toegepast op de situatie van Palestijnse vluchtelingen.

NS. Documentatie over Israëlisch-Palestijnse vredesproces

Ten slotte wordt de kwestie van de Palestijnse vluchtelingen aangepakt door voorafgaande bindende bilaterale overeenkomsten tussen Israël en zijn buren.

Artikel A (3), alinea 5 van het ” Kader voor vrede in het Midden-Oosten tussen Israël en Egypte” uit 1978 , waarover in Camp David werd onderhandeld, stelde een “doorlopende commissie in om bij overeenkomst te beslissen over de modaliteiten voor toelating van personen die uit het Westen zijn verdreven Bank en Gaza in 1967. ”

In paragraaf 6 van deze overeenkomst kwamen Egypte en Israël overeen om “met elkaar en met andere belanghebbende partijen samen te werken om overeengekomen procedures vast te stellen voor een snelle, rechtvaardige en permanente implementatie van de oplossing van het vluchtelingenprobleem.”

Zowel de Israëlisch-Palestijnse “ Declaratie van Principes over tussentijdse zelfbestuursregelingen ” uit 1993 (algemeen bekend als “Oslo 1”), als de “Israëlisch-Palestijnse Interimovereenkomst op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook” uit 1995 (bekend als “Oslo 2”), verwees naar de kwestie van vluchtelingen als een kwestie waarover moet worden onderhandeld in de onderhandelingen over de permanente status.

In artikel 8 van het Vredesverdrag tussen Israël en Jordanië (1994) kwamen de partijen overeen om samen met Egypte en de Palestijnen een vierpartijencomité op te richten om ontheemden aan te pakken, evenals een multilaterale werkgroep om vluchtelingen aan te pakken.

De op prestaties gebaseerde routekaart van het Internationaal Kwartet uit 2003 naar een permanente tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict verwees naar de bijeenroeping van een internationale conferentie om onder meer de heropleving van de multilaterale betrokkenheid bij kwesties, waaronder regionale watervoorraden, te bespreken. , milieu, economische ontwikkeling, vluchtelingen en wapenbeheersingskwesties.“

Het voorzag ook in de definitieve en alomvattende permanente statusovereenkomst die een einde zou maken aan het Israëlisch-Palestijnse conflict, met een overeenkomst die zou omvatten “een overeengekomen, rechtvaardige, eerlijke en realistische oplossing voor het vluchtelingenprobleem.”

Samenvattend komt een “recht op terugkeer” niet voor in resoluties van de VN-Veiligheidsraad, het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (ICCPR), of in de documentatie van het Israëlisch-Palestijnse vredesproces.

Bronnen:

  • naar een artikel van Alan Baker “Does a Palestinian “Right of Return” Exist in International Law?” van 21 november 2021 op de site van The Jewish Council for Public Affairs (JCPA) 

2 gedachtes over “Recht op terugkeer voor Palestijnse vluchtelingen bestaat niet in het internationaal recht

  1. Bestaat het niet? Dat maakt helemaal niets uit.

    De héle palestijnen saga bestaat niet, de opgepompte aantallen kloppen niet, hun geschiedenis klopt niet, hun lijden klopt niet, hun gestolen land klopt, nee hun naam klopt zelfs niet.

    Het heeft echter niemand van de hysterische Internationale Gemeenschap, de VN, EU, US & alles ertussen in gestopt om deze pertinente leugens te legaliseren

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.