Mythes & Feiten: Palestijnen zijn geen ‘slachtoffers’ maar agressors

In november 2007, publiceerde David Meir-Levi zijn artikel Palestinians: Aggressors, Not Victims, waarin hij de mythe weerlegt van het Palestijnse volk als ‘hulpeloze en onschuldige slachtoffers’ van de Israëlische agressie.

Het feit dat de Palestijnse Autoriteit sinds 1994 autonoom bestuurd wordt door twee terroristische organisaties, al-Fatah (in Judea & Samaria aka de Westelijke Jordaanoever) en Hamas (in de Gazastrook), moet dan ook wel de schuld zijn van Israël en de Verenigde Staten, eerder dan die van de Palestijnen die terroristen tot hun leiders hebben verkozen.

David & Goliath
Arabische propaganda is succesvol geweest in het ophangen van een beeld van het Palestijnse volk als hulpeloze en onschuldige slachtoffers van de Israëlische agressie – potentiële vrienden van Amerika die echter bij voorbaat worden uitgesloten door de Amerikaanse steun aan Israël, dat de Palestijnen elke steun weigert om een eigen soevereine staat op te richten. Dit besluit is op zichzelf het resultaat van een ‘Joodse lobby’ geleid door ‘neoconservatieven’ die ‘hun bevelen krijgen’ uit Israël. Het feit dat de Palestijnen thans geleid worden door twee terroristische organisaties, al-Fatah en Hamas, is eveneens de schuld van Israël en de Verenigde Staten, eerder dan die van de Palestijnen die terroristen tot hun leiders hebben verkozen.

Volgens het Palestijnse revisionisme, wonen de Palestijnen als sinds onheuglijke tijden in het historische Palestina, een waar paradijs van bloeiende boomgaarden en vruchtbare wijngaarden, dicht bevolkt met tevreden boeren. Dan kwamen de boosaardige zionisten die, met de steun van de Britten, het Palestijnse land hebben ingepikt, het volk verdreven en begonnen met een schrikbewind en etnische zuiveringen die tot op vandaag voortduren.

Jozef Goebbels mag dan wel meer dan 60 jaar geleden zijn overleden, maar zijn strategie van kernpropaganda leeft verder in de Grote Arabische Leugen dat er een Palestijns volk bestaat dat groot onrecht werd aangedaan door Israël, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De Arabische leiders weten dat als ze dezelfde leugen gewoon vaak genoeg blijven herhalen, de mensen het uiteindelijk wel zullen geloven – en hoe groter de leugen, hoe gemakkelijker mensen erin trappen.

Sinds de Zesdaagse Oorlog hebben de machtigste leiders van de Arabische wereld leiders – in Egypte, Libië, Arabië, Syrië en het Irak toen nog onder Sadam Hoessein – een verbale oorlog gevoerd tegen Israël. Nadat ze faalden om Israël door middel van brute militaire agressie te verslaan, hebben deze leiders en hun adviseurs besloten om, ergens tussen het einde van de oorlog en de Conferentie van Khartoem (augustus-september 1967), te komen tot de vernietiging van Israël door middel van een meedogenloze oorlog van terreur.

Om hun meedogenloze massamoord op Israëlische burgers en hun onsterfelijke haat tegen het Westen tegenover de wereld te rechtvaardigen, moesten deze leiders een bizarre en tegengestelde werkelijkheid bedenken. Langzaam maar zeker moest de realiteit van het Israël als de ‘kleine David’, de Joodse schaapsherderjongen, dat belaagd wordt door de Arabische wereld in de gedaante van de  Filistijnse ‘reus Goliath’, totaal worden omgekeerd.

Thans wordt Israël als de ‘Goliath’ afgebeeld, als de racistische, apartheids– en oorlogszuchtige, onderdrukkende, illegaal bezettende Joodse staat, de regionale supermacht die kromgebogen, om te vernietigen, inderdaad genocide pleegt op het arme weerloze Palestijnse volk – de nieuwe ‘David’ van het Midden-Oosten.

Deze groteske fantasie zou in feite alleen de wereld kunnen worden opgedrongen indien er inderdaad een ‘kleine David’ zou bestaan dat door  de ‘Goliath’ Israël wordt onderdrukt, ware het niet dat Israël’s tegenstander in het conflict in werkelijkheid de gehele Arabische wereld is in plaats van die arme groep van verzwakte mensen die geen echte verdediging hebben tegen de Joodse supermacht, maar desondanks dat, toch grotere aanspraken kunnen laten gelden op het land van Israël, veel meer dan Israël zélf.

Aldus heeft de PLO, onder de voogdij van de Russische Geheime Dienst de KGB, ‘Het Palestijnse volk’ uitgevonden.

Deze propaganda oorlog ontwikkelde een leugenachtig verhaal dat in twee richtingen tegelijk werkt. Aan de ene kant beweren Arabische propagandabronnen dat de Kanaänieten de voorouders van de Palestijnen waren; Abraham was een Palestijn dus waren ook David, Salomon en zelfs Jezus allen Palestijnen. En de Joden werden indringers, invallers en veroveraars in de dagen van Jozua, net zoals ze dat nu ook zijn.

Aan de andere kant, wordt Israël tegenwoordig gediskrediteerd en gedelegitimiseerd door de eindeloze stroom anti-Israël resoluties van de Verenigde Naties, georkestreerd voor een groot deel door het Arabische blok en hun Russische (ex-Sovjet) mentoren en door het rumoer van de Arabische staten tegenover de hele wereld, over de lachwekkende bewering dat ‘Israël is de agressor’ constant uit te schreeuwen. Dit gebeurde ondanks dat Israël na het winnen van elke [Arabische aanvals-]oorlog oproepen voor de vrede. Israël heeft een dozijn keren ingestemd voor de oprichting van een Palestijnse staat op een deel van haar grondgebied, zelfs als dagelijks door Hamas Qassam raketten worden afgevuurd naar onschuldige Israëlische burgers en zelfs wanneer Hezbollah luidruchtig haar doel – de vernietiging van het wereld-Jodendom – verkondigd en Iran hoopt een nucleair armageddon te plegen om een wereld te creëren zonder Israël. Alleen wanneer Israël wordt vernietigd, zo stellen ze, zal het hele Midden-Oosten vrede kennen.

Dit leugenachtig verhaal wordt getrouw versterkt door een groeiend scala aan pseudo-academici in westerse universiteiten en door een kader van westerse journalisten, die wat rommelen met boeken en artikelen en effectief de geschiedenis en archeologie herschrijven om elke band van Israël met het Heilige Land te wissen en tegelijk zowel de christelijke en Joodse historische en religieuze wortels ontkennen in het Land van Israël.

Deze propaganda campagne om de 60-jarige Arabische oorlog tegen Israël te legitimeren en de fictie te creëren van het ‘Palestijnse volk’ als de arme onderdrukte slachtoffers door het imperialistische koloniale Israël dat illegaal ‘Historisch Palestina’ bezet, is een ware oorlog tegen de geschiedenis. Het is gedrenkt in leugens, precies het soort leugens waar Jozef Goebbels een patent op had. En de grootste leugen van allemaal is het bestaan van een ‘Palestijns volk’.

Hoe de leugen is ontstaan
Nadat Yasser Arafat in 1964 de leiding van de PLO van Ahmad Al-Shukairy had overgenomen stuurde hij zijn adjudant, Abu Jihad al Wazir (de latere leider van de militaire operaties van de PLO), naar Noord-Vietnam voor een studie in de strategie en tactiek van de guerrilla-oorlogsvoering.

Arafat was in het bijzonder getroffen door het succes van Ho Chi Minh in het mobiliseren van linkse sympathisanten in Europa en de Verenigde Staten, waar activisten op de Amerikaanse campussen enthousiast de lijn van Noord-Vietnamese agenten volgden, erin slaagde om de Vietnamoorlog van een communistische aanval op het zuiden te veranderen in een strijd voor nationale bevrijding.

Het inzicht in deze Noord-Vietnamese propaganda campagne, die de sleutel was van de communistische overwinning en een les voor de agenten van de PLO, werd hen bij gebracht door Ho’s meester strateeg, generaal Vo Nguyen Giap: “Hou op met het praten over de vernietiging van Israël en verander in plaats daarvan uw terreuroorlog in een strijd voor de mensenrechten. Dan zal het Amerikaanse volk uit je hand eten.”

Het advies van generaal Giap was tegelijk eenvoudig maar ten gronde: de PLO moest leren werken op een manier die haar werkelijke doelen verborg, via het toestaan van de strategische misleiding en aldus de schijn van gematigdheid ophouden. En de sleutel tot dit alles was een beeld te scheppen dat Arafat zou helpen de Amerikaanse en Westerse nieuwsmedia te manipuleren.

De PLO was ook op zoek naar andere voorbeelden van een ‘volksoorlog’ en vond die bij zowel militaire bondgenoten en in ideologische paradigma’s. Dankzij de inbreng van wijlen de Roemeense president-voor-het-leven Ceausescu, generaal Giap en de Algerijnen, ontwikkelde Arafat de beelden van de ‘illegale bezetting’ en ‘Palestijnse nationale zelfbeschikking ‘, die beiden hun terrorisme bedekten met de mantel van een legitiem volksverzet.

Na de Zesdaagse Oorlog heeft Mohammed Yazid, die minister voor informatie was geweest in twee Algerijnse regeringen in oorlogstijd (1958-1962), Arafat wat wijzer gemaakt door wat hij geleerd had in Noord-Vietnam:

Veeg het argument van tafel dat Israël een kleine staat is waarvan haar bestaan wordt bedreigd door de Arabische staten, of reduceer het Palestijnse probleem naar een vluchtelingenprobleem; presenteer in plaats daarvan de Palestijnse strijd als een bevrijdingsstrijd zoals de anderen dat doen. Veeg de indruk uit dat in de strijd tussen de Palestijnen en de zionisten, de zionist de verliezer is. Nu is het de Arabier die onderdrukt en geslachtofferd wordt in zijn bestaan, omdat hij niet alleen met de Zionisten wordt geconfronteerd, maar ook met het wereld imperialisme.

Natuurlijk ontbrak er nog een belangrijk ingrediënt in deze fantasierijke gedaanteverandering van de strijd: Er heeft nooit zoiets bestaan als een ‘Palestijns volk’, of een ‘Palestijnse natie’, of een soevereine staat bekend als ‘Palestina’, zelfs niet een specifieke territoriale entiteit die met recht als het ‘historisch Palestina’ kan worden aangeduid.

‘Palestina’ uitvinden
De term Palestina (in het Arabisch) is een oude naam voor de algemene geografische regio die min of meer het huidige Israël beslaat. De naam is afgeleid van het volk van de Filistijnen, die afkomstig zijn uit het oostelijke Middellandse-Zeegebied en de regio binnenvielen in de elfde en twaalfde eeuw voor Christus. De Filistijnen waren blijkbaar afkomstig uit Griekenland, of misschien Kreta, of de Egeïsche Eilanden, of Ionia. Ze lijken te zijn gerelateerd aan de Grieken uit de Bronstijd en ze spraken een taal die verwant is met het Myceense Grieks.

Hun afstammelingen woonden nog steeds aan de oevers van de Middellandse Zee toen de Romeinse veroveraars duizend jaar later toekwamen. De Romeinen verbasterden de naam tot “Paelestina” en het kustgebied onder de soevereiniteit van stadstaten werd bekend als “Philistia.” Zeshonderd jaar later noemden de Arabische bezetters de regio “Falastin.”

Gedurende de latere geschiedenis, verwees de naam slechts naar een vage geografische entiteit. Er was nooit een natie ‘Palestina’ en er was nooit een volk bekend als de ‘Palestijnen’, en bestaat er geen enkele notie van een ‘historisch Palestina’. De regio heeft nooit genoten van een soevereine autonomie, maar bleef onder het gezag van opeenvolgende buitenlandse soevereine gebieden, van de Umayyaden en Abbasiden tot aan de Fatimiden, van de Ottomanen tot aan de Britten.

Gedurende de eeuwen van Ottomaanse heerschappij, toen de ‘dead hand of the Turk’ (geciteerd door Lord Byron in zijn ‘Childe Harold’s Pilgrimage’) op brutale wijze de pogingen frustreerden tot nationale zelfbeschikking onder ontevreden elementen in Griekenland, Armenië, Albanië en de Koerden, deed geen enkele Arabier die onder de Turkse overheersing leefde, ooit een poging om een ideologie van nationale identiteit te formuleren en nog het minst van al de verarmde Arabische boeren in de regio die tegenwoordig bekend is als Israël.

De opkomst van het Arabisch nationalisme is grondig gedocumenteerd en uit Arabische bronnen blijkt duidelijk dat zelfs na de Eerste Wereldoorlog, toen het Ottomaanse Rijk werd opgedeeld in verschillende volksstaten in Midden-Oosten, bestond er geen concept van een aparte staat of van een volk van ‘Palestina’.

Aan de vooravond van de Vredesconferentie van Parijs in 1919, het allereerste congres waar de Muslim-Christian Association elkaar ontmoetten om hun vertegenwoordigers te kiezen, keken zij er nauw op toe dat de entiteit die thans door de Britten werd aangeduid als ‘Palestina’, op ‘nationaal, religieus, taalkundig, natuurlijk, economisch en geografisch gebied’, onlosmakelijk deel uitmaakte van Syrië. Dezelfde argumenten werden aangevoerd door de Arabische woordvoerders in de Verenigde Naties aan de vooravond van het Verdeelplan van 1947.

De term ‘Palestijns’ werd ironisch genoeg gebruikt tijdens de periode van het Britse Mandaat (1922-1948) om de Joden aan te duiden die woonden in het Britse Mandaat Palestina. De Arabieren in het gebied werd gewoon ‘Arabieren’ genoemd en gaven hun eigen naam aan de regio: Balad esh-Sham (het land, of de provincie van Damascus).

Terwijl sommige Arabische nationalistische schrijvers en koffie slurpende intellectuelen in Caïro of Beiroet het concept ontwikkelden van een Arabisch nationalisme voor het overgrote deel als antwoord op het Zionisme, werden de uitdrukkingen ‘Palestina’ en ‘Palestijns’ gebruikt in hun oorspronkelijke betekenis als geografische aanduidingen en niet als aanduiding van een nationale identiteit.

In het begin van 1947, toen de Verenigde Naties de mogelijkheid verkenden om het Britse Mandaat Palestina op te delen in twee aparte staten, een voor de Joden en een voor de Arabieren, protesteerden verschillende Arabische politieke en academische woordvoerders luidkeels tegen een dergelijke splitsing, omdat ze betoogden dat de regio echt deel uitmaakte van het zuiden van Syrië. Omdat er nooit een volk van ‘Palestijnen’ had bestaan, zou Syrië onrecht worden aangedaan door ex nihilo (uit het niets) een staat op te richten ten koste van het soevereine Syrische grondgebied.


Bronnen:

♦ naar een artikel van David Meir-Levi “Palestinians: Aggressors, Not Victims” van 27 november 2007 uit het boek van de auteur “History Upside Down: The Roots of Palestinian Fascism and the Myth of Israeli Aggression” van december 2007

Een gedachte over “Mythes & Feiten: Palestijnen zijn geen ‘slachtoffers’ maar agressors

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.