Middeleeuwse reisverslagen naar het Heilig Land (5/6): Obadiah ben Abraham di Bartenura

Tijdens de Middeleeuwen waren Joden over de hele wereld verspreid, en velen van hen ondernamen de moeilijke en soms gevaarlijke reis om de overblijfselen van Jeruzalem te zien. Ze lieten brieven en dagboeken achter die de toestand van Jeruzalem in die jaren beschrijven.

Obadiah ben Abraham di Bartenura (1445-1516) werd rabbijn van Bertinoro en Castello in Italië. In 1485 vertrok hij naar Citta di Castello op een reis naar Eretz Israël. Hij schreef een verslag neer van zijn reis in drie brieven gericht aan zijn vader, zijn broer en een niet-geïdentificeerde persoon. Deze brieven, met veel informatie over geografische, historische en culturele bezienswaardigheden, behoren tot de beste in de in het Hebreeuws geschreven bekende reisliteratuur. De reis van de Italiaanse rabbijn van Bertinoro duurde bijna drie jaar, gedurende welke tijd hij een bezoek bracht aan Napels, Salerno, Palermo, Messina, Rhodos en Egypte.

In Eretz Israël doorliep hij Gaza, Hebron en Bethlehem vóóraleer hij Jeruzalem zal bereiken omstreeks 1488. Jeruzalem was in die tijd nog niet de ommuurde stad zoals we die nu kennen. Die muur zal pas opgericht worden nadat het Turks Ottomaanse Rijk onder Selim I in 1517 Jeruzalem zal veroveren op de Mamelukken, die het gebied sinds 1250 bezet hielden en omstreeks 1291 de laatste kruisvaarders uit de Levant hadden verdreven. Sultan Suleiman de Grote (1520-1566) was zo begeesterd door Jeruzalem en haar benarde situatie als gevolg van de verwaarlozing van de stad door de Mamelukken dat hij het op zich nam om de stad te beschermen en een prachtige vestingmuur liet optrekken rondom de hele stad, vandaag bekend als de Old City Wall. Die werken begonnen omstreeks 1537 en waren niet eerder beëindigd dan 1541.

In zijn brieven beschrijft rabbijn Obadiah van Bertinoro de situatie in Jeruzalem op het ogenblik van zijn aankomst in de stad. De rabbijn van Bertinoro schreef toen over een bevolking van Jeruzalem van ongeveer 4000 families waarvan 70 Joodse families. Met de hulp van Nathan Ha-Kohen Sholal een Egyptische nagid, slaagde hij erin om aan het hoofd te komen van een kleine en verarmde Joodse gemeenschap [yeshiva]. Met veel moeite slaagde Bertinoro erin de samenleving te reorganiseren. Zijn komst in Palestina markeerde een nieuw tijdperk voor de Joodse gemeenschap en tegelijk ook voor het hele land.

Dhimmies…

De administratie van de Joodse gemeenschap in Jeruzalem was in de handen gevallen van onrechtvaardige ambtenaren die zowel de groten als de kleinen tiranniseerden. De armen werden meedogenloos belast door de mohammedaanse regering; de rijken werden op eenzelfde wijze behandeld en uit de stad verdreven door hen buitensporige eisen op te leggen, zodat de Joodse gemeenschap stilaan op de rand van de afgrond leefde.

Met zijn connecties in Italië slaagde de rabbijn van Bertinoro erin om voldoende geld in te zamelen zodat hij de armen kon ondersteunen, wat uiteraard ook zijn aanzien en invloed binnen die kleine Joodse gemeenschap nog zal verhogen. Hij slaagde erin om de jaarlijkse taks van 400 dukaten te laten afschaffen, die aan de basis lag van de onderdrukking en het onrecht dat de Joden van Jeruzalem werd aangedaan. In plaats daarvan werd onder zijn invloed door de moslimregering een eenvoudig rechtstreeks aan het bestuur verschuldigde belastingsregeling ingevoerd.

De Ottomanen toonden zich aldus [in vergelijking met de vorige heersers] redelijk welwillend tegenover de Joden, die zich in het leven als dhimmie hadden geschikt en die trouw an hun moslimheersers de speciale taksen betaalden die van niet-moslims en Joden werd geëist. Het Ottomaanse bestuur stond zelfs aan duizenden Joodse vluchtelingen toe om terug te keren naar het Land van Israël, nadat deze [Marranos] in 1492 uit Spanje werden verdreven door Ferdinand II van Aragon en Isabella I van Castilië.

Deze nieuw toegekomen Sefardische vluchtelingen zullen de leefomstandigheden in het Land van Israël nog verder te verbeteren en betekenden uiteraard ook een nieuwe bron van inkomsten voor het Ottomaanse bestuur [vandaar wellicht ook die zgn. Ottomaanse ‘welwillendheid’] dat niet zal nalaten de laatste centen van de Joden af te persen. Echter, zolang de Joden hun taksen aan de Turks-Ottomaanse heersers bleven of konden betalen leken de leefomstandigheden aanvaardbaar. De Joden die dat niet konden kregen het zwaar te verduren. De rabbijn van Bertinoro stierf omstreeks 1516 en werd begraven op de Joodse begraafplaats op de Olijfberg.

 

Ongeveer driekwart mijl van Jeruzalem, op een plaats waar de berg wordt beklommen via trappen, keken we tot onze grote vreugde uit over de beroemde stad en schikten we hier onze kledij zoals dat betaamt. Een beetje verder werd het heiligdom zichtbaar, het verlaten huis van onze pracht en glorie, en bij het zien ervan brachten we opnieuw onze kledij op orde. We kwamen ver genoeg om de poorten van Jeruzalem te bereiken en ’s middags op de 13de van Nissan 5248 [3 april 1488] stonden we met onze voeten binnen de poorten van de stad…

Jeruzalem is voor het grootste deel verlaten en ligt in puin. Ik hoef niet te herhalen dat het niet wordt omgeven door muren. De bevolking, zo heeft men mij verteld, bestaat uit ongeveer vierduizend gezinnen. Wat de Joden betreft zijn ongeveer zeventig gezinnen van de armste klasse overgebleven, er is nauwelijks geen gezin bij dat niet dringend behoefte heeft aan de meest voorkomende benodigdheden; iemand die voor een jaar brood heeft wordt hier rijk genoemd. Onder de Joodse bevolking zijn er vele bejaarden, verlaten weduwen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Portugal en andere landen, zodat er in verhouding zeven vrouwen tot één man zijn…

De Joden worden in dit landsdeel niet zo vervolgd door de Arabieren als elders. Ik heb doorheen het land gereisd in de lengte en de breedte, en niemand heeft me ooit een obstakel in de weg gelegd. Ze staan erg vriendelijk tegenover vreemden…

De synagoge werd hier op kolommen gebouwd; ze is lang, smal en donker, en het licht komt enkel binnen via de deur. In het midden staat er een fontein. Op de binnenplaats van de synagoge werd er heel dichtbij een moskee opgetrokken. De binnenplaats van de synagoge is zeer groot en bevat vele huizen, allemaal gebouwen die door de Ashkenazim werden gewijd aan liefdadige doelen en bewoond worden door Ashkenazische weduwen. Vroeger bestonden er veel binnenplaatsen in de Joodse straten die tot deze gebouwen behoorden, maar de ouderlingen verkocht ze zodat geen enkele meer is overgebleven.

Ze konden echter de gebouwen van de Ashkenazim niet verkopen, en geen andere arme kon zijn rechten laten gelden. De straat van de Joden en de huizen zijn zeer groot; sommige van hen wonen ook op de Zionberg. Op een gegeven ogenblik bezaten ze meer huizen, maar dat zijn tegenwoordig bergen rommel en puin en kunnen niet meer herbouwd worden; want volgens de wetten van het land mag een Jood wiens huis in puin is vervallen, zijn huis niet heropbouwen zonder toestemming [van de overheid], en de toestemming kost vaak meer dan de waarde van het hele huis samen. De huizen van Jeruzalem zijn van steen, geen van hout of plaaster…

Jeruzalem, ondanks de vernietiging, bevat aan de voet van de Zionberg, nog steeds vier zeer mooie, lange bazaars, zoals ik nog nooit eerder heb ezien. Zij hebben allen koepelvormige daken en er worden van elke soort waren aangeboden. Ze zijn onderverdeeld in verschillende afdelingen, de handelsbazaar, de kruidenbazaar, de groentemarkt en een bazaar waarin gekookt voedsel en brood worden verkocht.

Toen ik aankwam in Jeruzalem heerste er een vreselijke hongersnood in het land… Vele Joden stierven van de honger; ze werden nog een dag of twee gezien, bedelend voor brood dat niemand hen kon geven en de volgende dag werden ze dood aangetroffen in hun huizen. Velen overleven op gras, en trekken er op uit zoals herten op zoek gaan naar weidegrond. Op dit moment is er hier slechts een Duitse rabbijn, die werd opgeleid in Jeruzalem. Ik heb nog nooit zijn gelijke gezien in nederigheid en de vreze Gods, hij weeft dag en nacht wanneer hij niet bezig is met zijn studie, en gedurende zes maanden heeft hij tussen de ene sabbat en de laatste sabbat geen brood geproefd; zijn voedsel bestaat uit rauwe rapen en de resten van Sint-Jansbrood – dat hier zeer overvloedig groeit – nadat de suiker er werd uitgetrokken…

Nu is de tarwe-oogst afgelopen, de hongersnood ten einde en is er opnieuw overvloed, dankzij onze Here G’ds. Hier, in Jeruzalem, heb ik verschillende soorten groenten gezien die in ons land niet te vinden zijn. Zo groeit er een boom met lange bladeren, die hoger groeit dan het postuur van een man en die slechts één keer vruchten draagt; die daarna verdort maar vanuit de wortels stijgt er een andere gelijkaardige plant op die opnieuw vruchten draagt het komende jaar en wordt hetzelfde steeds herhaald. De druiven zijn groter dan in ons land.. Alle noodzakelijke levensbehoeften zoals vlees, wijn, olijven en sesamolie zijn er heel goedkoop. De grond is uitstekend; maar het is niet mogelijk om in je eigen levensonderhoud te voorzien door gelijk welke tak in de industrie, tenzij in dat van schoenmaker, wever of goudsmid…

Mensen van verschillende nationaliteiten uit christelijke landen zijn altijd te vinden in Jeruzalem alsook uit Babylonië en Abessinië. De Arabieren komen vaak gebeden opzeggen in de tempel, die ze zeer vereren… Geen Jood mag het tempelcomplex betreden. Hoewel soms Arabieren staan te popelen om timmerlieden en goudsmeden aan te nemen om er dringende werkzaamheden te laten uitvoeren, laten ze toch niemand binnen, toegeven dat daar werkzaamheden, niemand zal gaan, omdat we allemaal [bezoedeld] zijn [door het aanraken van lichamen van de doden].

Ik weet niet of de Arabieren het Heilige der Heiligen binnengaan of niet. Ik heb ook vragen met betrekking tot de Eben Shethiah [de eerste steen] waar de Ark des Verbonds was geplaatst en krijg te horen dat die zich zou bevinden onder een hoge en mooie koepel die door de Arabieren in de tuin van de tempel werd gebouwd. Het zit ingesloten in dit gebouw en niemand mag naar binnen. Er is een grote rijkdom in de besloten ruimte van de tempel. We vernemen dat de vorsten kamers hebben gebouwd die helemaal werden ingelegd met goud en de koning die thans regeert daarvan wordt gezegd dat hij een gebouw heeft opgericht, dat nog veel prachtiger is dan er ooit werd gebouwd helemaal werd belegd met goud en edelstenen.

De tempel ommuring heeft nog steeds twaalf poorten. Degenen die de poorten van de barmhartigheid worden genoemd, zijn gemaakt van ijzer en telkens per paar opgericht; ze kijken uit op het oosten van de tempel en zijn altijd gesloten. Zij zijn alleen te bereiken halverwege boven de grond waarvan de andere helft verzonken is in de aarde. Er wordt gezegd dat de Arabieren vaak geprobeerd om ze omhoog te verheffen, maar niet in staat bleken om dat te doen.

De westelijke muur, waarvan een deel nog steeds overeind staat, is samengesteld uit grote, dikke stenen, zoals ik nog nooit eerder heb gezien in een oud gebouw, noch in Rome of in enig ander land. Op de noordoostelijke hoek is een toren van zeer grote stenen. Ik ging naar binnen en vond een enorm bouwwerk gesteund door massieve pilaren en verheven, er zijn zoveel stijlen dat het me veel moeite kostte om naar het einde van het gebouw te gaan. Alles is gevuld met de aarde die daar gegooid werd vanuit de ruïnes van de tempel. Het tempelgebouw steunt op deze kolommen en in elk van hen zit een gat waar een koord doorheen kan worden getrokken. Er wordt gezegd dat de stieren en rammen die werden geofferd, hier aan werden vastgebonden. Over de hele regio van Jeruzalem, zowel in de velden als in de wijngaarden, zijn er grotten die allemaal met elkaar verbonden zijn.

De Olijfberg loopt omhoog en is onvruchtbaar; er is nauwelijks nog een olijfboom te vinden. Vanaf de top, kan men in de verte Sodom en Gomorra zie liggen, die nu een zoute zee vormen… Op de Olijfberg zijn liggen de graven van de profeet Haggaï en de profetes Hulda en meer dan tien andere grotten die leiden van de ene naar de andere. Het graf van de zeventig oudsten, dat ongeveer tweeduizend ellen van Jeruzalem ligt, is prachtig vooral dat van Simon de Rechtvaardige…

Aan de voet van de helling van de tempelberg zijn Joodse graven; de nieuwste liggen aan de voet van de Olijfberg en het dal loopt tussen de begraafplaatsen heen. Niet ver van hier zijn de monumenten van Absalom en van de profeet Zacharia; lager gelegen zeggen bidders hun gebeden op vastendagen en op de 9de dag van Ab worden de klaagzangen herhaald.

Ik heb hier een huis genomen in de buurt van de synagoge. De bovenste kamer van mijn woning zit nog in de muur van de synagoge. In de binnenplaats waar mijn huis is gelegen, zijn er vijf bewoners, allemaal vrouwen. Er woont hier slechts één blinde man en zijn vrouw hoort bij mij… De meeste van degenen die vanuit het buitenland naar Jeruzalem komen worden ziek, als gevolg van klimatologische veranderingen en de plotselinge variaties van de wind, nu eens koud dan weer heet. Alle mogelijke winden waaien doorheen Jeruzalem. Er wordt gezegd dat elke wind, vooraleer hij zijn weg gaat, eerst doorheen Jeruzalem blaast om zich te buigen voor de Heer, gezegend is Hij die de waarheid kent…

In haast afgewerkt in Jeruzalem, de Heilige Stad. Moge het nog in onze dagen snel herbouwd worden. Op de 8ste Elul van 5248 [24 augustus 1488]

ח׳ בְּאֱלוּל רמ״ח


Middeleeuwse reisverslagen naar het Heilig Land

  1. ♦ Rabbi Benjamin van Tudela [lezen]
  2. ♦ Mozes ben Nachman aka Ramban [lezen]
  3. ♦ Rabbi Jacob Ben R. Nathaniel Ha Cohen [lezen]
  4. ♦ Isaak ben Jozef ibn Chelo [lezen]
  5. ♦ Obadiah ben Abraham di Bartenura [lezen]
  6. ♦ Rabbi Moses ben Israel Naphtaly Hirsch Porges [lezen]

Bronnen:

♦ naar een artikel van Elkan Nathan Adler “The Letters of Obadiah Jare da Bertinoro (1487-1490)” op de site van Jewish Travellers (801-1755) uit 1995

♦ naar een artikel (PDF-file) van Abraham David “Jewish Travelers from Europe to the East, 12th-15th centuries” van 17 juli 2013 op de site van MEAH

♦ naar een artikel van Jack Meinhardt “What Were the Crusades and How Did They Impact Jerusalem? Crusades history and the Holy City” van 22 maart 2020 op de site van Biblical Archaeology

♦ naar een artikel van Reuven Hammer “Travelers Accounts of Jerusalem” van 1 januari 1995 uit The Jerusalem Anthology

Een gedachte over “Middeleeuwse reisverslagen naar het Heilig Land (5/6): Obadiah ben Abraham di Bartenura

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.