Het Heilig Land in de 19de eeuw tijdens de Ottomaanse bezetting (in beeld)

Plaatje hierboven: Aan de Kotel (Klaagmuur) aan de Tempelberg in Jeruzalem anno 1880. Ingekleurde photochrome foto [beeldbron: The Librarians]

Inleiding
De eerste Britse gouverneur, Herbert Samuel, schrijft in het tussentijds rapport over het burgerlijk bestuur van Palestina aan de Volkenbond, juni 1921, getiteld ‘On the Condition of Palestine after the War’, dat “Er zijn nu in heel Palestina [wat is vandaag de staat Israël en de staat Jordanië] nauwelijks 700.000 mensen.

Tegenwoordig zijn er 6 miljoen Joden en 4,5 miljoen Arabieren in Israël, de Westelijke Jordaanoever en Gaza alleen, Jordanië niet meegerekend. Deze foto’s illustreren ongetwijfeld dat er massale Joodse en Arabische immigratie naar Israël was: de Joodse vluchtelingen die op de vlucht waren voor religieuze en etnische vervolging uit Europese en Arabische staten, en Arabische immigranten uit Syrië, Egypte, Jordanië en Irak.

Dit waren geen autochtone ‘Palestijnen’ zoals ze tegenwoordig worden genoemd, eerder Arabische arbeidsmigranten die op zoek zijn naar een betere levensstandaard. Dit verhaal komt op de volgende pagina’s tot leven in meer dan 460 foto’s en litho’s uit die periode.

Arabische nederzetting in de buurt van Tel-Aviv, 1911

Het Heilige Land in de 19e-eeuw
Het Heilige Land was in de 19e eeuw een arm, grotendeels verlaten land. De inwoners waren tenachter gebleven, de diensten waren mager, de wegen van slechte kwaliteit en onveilig en de economische activiteit was zeer beperkt. Diefstal en mishandeling waren alledaagse gebeurtenissen. Er waren geen medische diensten en plagen eisten vaak een zware tol van het leven.

De bevolking nam geleidelijk af: hele dorpen werden verlaten en steden werden kleine steden met weinig inwoners. Afgezien van Gaza en Jeruzalem, had elke stad in het Heilige Land (tot 1840) een bevolking van minder dan tienduizend.

De verslechtering van het land was het gevolg van de negatieve ontwikkeling in het Ottomaanse rijk, die vanaf de zeventiende eeuw en daarna een toenemende interne achteruitgang onderging.

Dit feit heeft zijn weerslag gehad op Palestina: de lokale gouverneurs werden corrupter en negeerden hun verplichtingen, de troepen werden gecontroleerd en de bedoeïenenstammen uit de woestijn braken in gecultiveerde gebieden en veranderden grote delen in wildernis.

Als gevolg hiervan werden wanorde en onveiligheid verspreid, werden de bouw van de overheid en openbare werken verwaarloosd, werden de landbouw en de handel ernstig beschadigd en werden de boeren onderdrukt en verarmd.

Rieten matten weven bij Tiberias, 1894

De meerderheid van de bevolking was landelijk, maar zelfs de stadsbewoners verdienden de kost met landbouw. Ongeveer 600 van de 700 dorpen van het land lagen in de bergen, terwijl de vlaktes en valleien grotendeels verlaten waren, moerassig waren en besmet waren met malaria.

De enige nederzettingen in de valleien waren gelegen aan de voet van de bergen waar ze minder werden blootgesteld aan malaria en bedoeïenenaanvallen. In 1831 werd de Ottomaanse heerschappij onderbroken door Mohammed ‘Ali, die Palestina en Syrië bezette tot 1840.

Een nieuw tijdperk begon dat werd gekenmerkt door politieke en sociale hervormingen gericht op het centraliseren van de controle over het land, het moderniseren van de administratie en het toekennen van gelijke rechten aan niet-moslims minderheden.

Het land werd voor het eerst geopend voor wijdverbreide politieke, culturele en economische activiteiten door de Europese machten. Deze nieuwe ontwikkelingen gingen door nadat de Ottomaanse heerschappij in 1840-1841 werd hervat.

Tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw werd de directe Ottomaanse controle geleidelijk geconsolideerd in alle delen van het land, werden de aanvallen van de bedoeïenen gecontroleerd, nam de algemene veiligheid toe, werd de onderdrukking van de stedelijke bevolking aanzienlijk verminderd en werd de betrokkenheid van de Europese machten aanzienlijk verminderd enorm uitgebreid.

Deze ontwikkelingen zorgden voor bepaalde verbeteringen in de economie van het land en in de omstandigheden van de inwoners.

Graftombe van aartsmoeder Rachel op de weg van Bethlehem naar Jeruzalem ca. 1880. Ingekleurde photochrome foto [beeldbron: The Librarians]

Joden van het Heilige Land in de 19e eeuw
De Joden waren voornamelijk geconcentreerd in de vier ‘Heilige Steden’: Jeruzalem, Safed, Tiberias en Hebron. Over het algemeen werden de joden beschouwd als tweederangs burgers – aka dhimmies – van het Ottomaanse rijk.

Ze werden bij elke stap met juridische discriminatie geconfronteerd en door hen verstrekte bewijzen werden niet erkend door de rechtbanken. Joden werden uitgesloten van het bekleden van een hoge regeringsfunctie. Ze werden dagelijks bespot en geminacht, ze mochten niet op kamelen of paarden rijden binnen de stadsgrenzen en moesten plaatsmaken voor moslims.

Hun personen en bezittingen waren wettelijk niet beschermd en waren vatbaar voor voortdurend misbruik (zonder enige mogelijkheid om een ​​beroep op de rechter te doen). M. Reisher, die in Jeruzalem woonde, schrijft in 1866:

Als een Jood tussen hen op de markt liep, gooide de een een steen naar hem om hem te doden, trok een ander aan zijn baard en een derde aan zijn haarlokken, nog een spuug op zijn gezicht, en werd hij aldus een symbool van misbruik.

Hoewel hun belangrijkste bron van inkomsten de ‘Haluka’ (financiële steun uit het buitenland) was, werden de Turkse autoriteiten hen hoge belastingen opgelegd.

Na de Krimoorlog (1853-1854) was er een geleidelijke verbetering van de hachelijke situatie van de joden, voornamelijk als gevolg van de bescherming die de consuls hen in bepaalde gevallen verleenden. In ieder geval bleven ze tweederangsburgers, afhankelijk van de gratie van de heersende autoriteiten en de moslimbevolking.

Vanaf de jaren 1840 groeide de Joodse gemeenschap aanzienlijk door nieuwe golven van immigranten, voornamelijk uit Rusland. In de jaren 1880 werd de joodse bevolking verder uitgebreid door vluchtelingen en agrarische nederzettingen die in veel delen van het land waren gesticht. Ook joodse stedelijke centra (met name in Jeruzalem, Jaffa en Haifa) ontwikkelden zich.

Op de hoofdweg van Sichem naar Jeruzalem, 1913

Het landschap van het Heilige Land in de 19e eeuw
De uitzichten die zich in vroegere tijden voor de ogen van bezoekers van het Heilige Land ontvouwden, verschilden van die van nu. Het landschap bestond voor een groot deel uit verlatenheid en ondergang, moerassen en onbebouwde wildernis, met een schaarse en achtergebleven bevolking die voornamelijk in kleine nederzettingen woonde.

De meest in het oog springende veranderingen hebben zich voorgedaan in de kustvlakte en de valleien van het binnenland, waarvan de grotere delen vroeger bedekt waren met moerassen en spaarzaam bewoond werden door bedoeïenen en arme Arabische boeren. Tegenwoordig zijn dit de meest bevolkte en welvarende regio’s van Israël.

De Sharon en bepaalde delen van Samaria en Judea waren in die tijd gedeeltelijk bebost [1]. Aan de andere kant vonden bezoekers van het Heilige Land het landschap veel meer doen denken aan de bijbelse wereld dan nu het geval is. Dit gold ook voor het dagelijkse leven van de inwoners en hun verschillende beroepen, waarbij de laatste slechts kleine veranderingen hebben ondergaan vanaf de oudheid tot de 19e eeuw.

Er werden nog steeds dieren gebruikt om te ploegen en te dorsen, meel werd gemalen door molenstenen zoals vroeger, water werd in kruiken uit de putten gehaald, kameelkaravanen baanden zich een weg langs de wegen, vrouwen droegen bundels aanmaakhout op hun hoofd.

Al deze scènes creëerden de indruk van een afgelegen en betoverde wereld waarvan de associatie met de bijbelse wereld onvermijdelijk was. Ze werden vaak voor het nageslacht vastgelegd door de lens van de camera. Tegenwoordig zijn deze foto’s vaak het enige bewijs van een manier van leven en cultuur die binnen één generatie volledig tot het verleden zal behoren.

[1] De kaart van het Palestine Exploration Fund (1880) markeert twee grote eikenbossen in de Sharon. Een van deze bossen begon ten westen van Karkur, terwijl de andere zich zuidwaarts uitstrekte van de Crocodile River tot bijna aan de Yarkon River. Sommige oude bomen van het voormalige bos staan ​​nog steeds ten westen van Benyamina en in de buurt van Pardess Hanna. Geen hoge bomen van het tweede bos hebben het overleefd, maar er is nog steeds een aanzienlijk gebied met oude stompgroei te zien.

Jeruzalem van wat nu ‘Oost-Jeruzalem’ wordt genoemd, door David Roberts, 1842

Steden in het Heilige Land in de 19e-eeuw
Weinig van de stedelijke gebieden van het Heilige Land in de 19e eeuw zouden voldoen aan de huidige criteria. Het waren slechts grote dorpen of kleine steden. Zelfs in de ‘grote’ steden, zoals Acre en Jeruzalem, was de bevolking niet groter dan 10.000.

Omwille van de verdediging waren sommige steden omringd door muren, maar tegen het midden van de 19e eeuw waren deze niet meer functioneel (de muren van Safed en Tiberias werden vernietigd door de aardbeving van 1837). Alleen Jeruzalem en Akko werden als versterkte steden beschouwd.

De steden waren zeer dichtbebouwd en konden tot halverwege de 19e eeuw niet verder reiken dan hun muren vanwege de Turkse veiligheidsregelgeving, die de bouw binnen 850 meter van de stadsgrenzen verbood. Pas in de tweede helft van die eeuw, toen de veiligheidssituatie verbeterde en de invloed van het nieuwe tijdperk begon te voelen, werd een meer liberale benadering zichtbaar.

Arabische nederzetting in Jezreel Valley, 1910

De meeste steden werden gekenmerkt door een gebrek aan planning, donkere, smalle, kronkelige, onverharde steegjes, open rioleringskanalen en kleine sombere winkels. De meeste huizen, met uitzondering van die in Jeruzalem, Hebron en Nablus, waren gebouwd van modder [2].

In de steden ontbrak het culturele leven en amusement volledig, en deze laatste hadden geen lanen, pleinen, brede straten of openbare gebouwen. Bij zonsondergang werden de poorten van ommuurde steden zoals Jeruzalem gesloten en moesten alle laatkomers de nacht buiten doorbrengen.

De markten (bazaars) speelden een sleutelrol. Ze waren erg pittoresk en wekten de verwondering op van pelgrims die toestroomden om hen te fotograferen, met name de markten van Jaffa, Jeruzalem en Bethlehem, als aandenken aan hun bezoek aan het Heilige Land. Deze markten dienden niet alleen voor de verkoop van goederen, maar waren ook de plaats waar de meeste ambachtslieden hun ambachten uitoefenden.

Er waren speciale markten voor de verschillende ambachtslieden en handelaars: metaalbewerkers, leerlooiers, olieverkopers, slagers, enz. In bepaalde markten (voornamelijk die in de belangrijkste steden) bood fellaheen hun producten aan voor directe verkoop. Zo waren er speciale veemarkten in Jeruzalem (in de Sultan’s Pool) en Jaffa, terwijl Safed een markt had voor graan en houtskool.

In de 19e eeuw was de economie van de steden van het Heilige Land grotendeels gebaseerd op landbouw. Hun inwoners bezaten velden en boomgaarden in de buurt en de meer welgestelden onder hen verwierven hun levensonderhoud door de arbeid van de fellaheen te exploiteren.

[2] Dit was de situatie tot halverwege de 19e eeuw. Tegen het einde van die eeuw werden geleidelijke verbeteringen doorgevoerd.

Plaatje hierboven: De Rotskoepel op de Tempelberg ca. 1875, compleet verwaarloosd en vervallen. Pas nà 1967 zal deze belangrijk en hersteld worden en voortaan dienen als politiek wapen gericht tegen de Joodse staat Israël [beeldbron: Hershkovitz]

Het plaatje hieronder van de Rotskoepel genomen vanuit een andere hoek uit ca. 1890; ingekleurde photocrome foto  [beeldbron: Live Journal]


Bronnen:

♦ naar een artikel van Eli Shiller en David Hershkowitz “First Photos of the Holy Land” van 1979 op de site van A Picture A day

♦ naar een artikel van Chen Malul “In Color: Amazing Photos of Jews and Muslims in the Holy Land From 1900 Land of Israel” van 12 november 2017 op de site van The Librarians

♦ naar een artikel “A story of 19th century Jewish-Muslim cooperation – and current Muslim hate” van 12 mei 2014 op de site van Live Journal

2 gedachtes over “Het Heilig Land in de 19de eeuw tijdens de Ottomaanse bezetting (in beeld)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.