Geschiedenis van de islamisering van Jeruzalem en het Heilig Land

Toen de profeet Mohammed de islam vestigde, introduceerde hij een minimum aan innovaties. Hij gebruikte de heilige personen, historische legendes en heilige plaatsen van het Jodendom en het christendom, en zelfs het heidendom, door hen te islamiseren.

Dus volgens de islam was Abraham de eerste moslim en waren Jezus en Johannes (de zonen van Miriam, zuster van Mozes en Aron) profeten en bewakers van de tweede hemel. Veel bijbelse legendes (‘asatir al-awwalin‘), die de heidense Arabieren al kenden vóór de dageraad van de islam, ondergingen een islamitische bekering en de koran en de hadith (de islamitische mondelinge traditie) zijn er vol van.

Islamisering werd zowel op plaatsen als in mensen uitgeoefend: Mekka en de heilige steen – al-Ka’bah – waren heilige plaatsen van de pre-islamitische heidense Arabieren. De Umayyad-moskee in Damascus en de Grote Moskee van Istanboel zijn opgetrokken op de sites van christelijk-Byzantijnse kerken – twee van de bekendere voorbeelden van hoe de islam de heiligdommen van andere religies behandelt.

Ook Jeruzalem onderging het proces van islamisering: in eerste instantie probeerde Mohammed de Joden nabij Medina te overtuigen om zich bij zijn jonge gemeenschap aan te sluiten, en, bij wijze van overtuiging, orienteerde hij de richting van het gebed (kiblah) naar het noorden, naar Jeruzalem, in overeenstemming met de Joodse praktijk; maar nadat hij faalde in deze poging keerde hij zich tegen de Joden, doodde velen van hen en leidde het moslimgebed (de kiblah) naar het zuiden, naar Mekka en met de rug naar de Rotskoepel gericht op de Tempelberg (plaatje bovenaan).

Mohammeds verlaten van Jeruzalem verklaart het feit dat deze stad niet eens in de Koran wordt genoemd. Nadat Palestina werd bezet door de moslims, werd Ramlah hun hoofdstad Ramlah, gelegen op 30 mijl ten westen van Jeruzalem, wat betekende dat Jeruzalem voor hen niets meer betekende.

De islam herontdekte Jeruzalem zowat 50 jaar na de dood van Mohammed. In 682 CE rebelleerde ‘Abd Allah ibn al-Zubayr tegen de islamitische heersers in Damascus, veroverde Mekka en belette pelgrims om Mekka te bereiken voor de Hajj. ‘Abd al-Malik, de Umayyad Calif, had een alternatieve plaats nodig voor de bedevaart en vestigde zich op Jeruzalem dat toen onder zijn controle was.

Om deze keuze te rechtvaardigen, werd een vers uit de Koran gekozen (17,1 = soera 17, vers 1) waarin staat (vertaling door Majid Fakhri): “Glorie aan Hem die Zijn dienaar heeft veroorzaakt om ’s nachts te reizen vanuit de Heilige Moskee naar de Verste Moskee, wiens gebieden We hebben gezegend, om hem wat van Onze Tekenen te laten zien, Hij is inderdaad de Algehele, de Alziende.”

De betekenis die aan dit vers wordt toegeschreven (zie het commentaar in al-Jallalayn) is dat “de verste moskee” (al-masgid al-aqsa) in Jeruzalem is en dat Mohammed daar op een avond werd gevoerd (hoewel op dat moment de reis drie dagen duurde per kameel), op de rug van al-Buraq, een magisch paard met het hoofd van een vrouw, vleugels van een adelaar, de staart van een pauw en hoeven die naar de horizon reiken. Hij bond het paard aan de westelijke muur van de Tempelberg en van daar steeg hij samen met de engel Gabriël naar de zevende hemel.

Onderweg ontmoette hij de profeten van andere religies die de bewakers van de hemel zijn: Adam, Jezus, Johannes, Jozef, Idris (= Seth?), Aäron, Mozes en Abraham die hem vergezelden op weg naar Allah en die hem aanvaardden als hun meester. De islam probeert dus legitimiteit te verkrijgen over andere, oudere religies, door een scène te creëren waarin de voormalige profeten instemmen met het meesterschap van Mohammed, waardoor hij Khatam al-Anbiya’ wordt (‘ het Zegel van de Profeten ‘).

Het is niet verrassend dat dit wonderbaarlijke verhaal in tegenspraak is met een aantal leerstellingen van de islam: hoe kan een levend mens van vlees en bloed opstijgen naar de hemel? Hoe kan een mythisch wezen een sterveling naar een echte bestemming brengen? Vragen als deze hebben ertoe geleid dat orthodoxe moslimdenkers concludeerden dat de nachtelijke reis een droom van Mohammed was. De reis en de beklimming dienen de islam om ‘nog beter te doen’ dan de Bijbel: Mozes ging ‘alleen’ naar de Sinaï Berg, in het midden van nergens, en ging  dicht nabij de hemel, terwijl Mohammed helemaal naar Allah en vanuit Jeruzalem zelf ging.

Wat zijn de moeilijkheden omtrent de overtuiging dat de al-Aqsa-moskee die in de islamitische traditie wordt beschreven zich in Jeruzalem zou bevinden? Ten eerste geloofden de mensen van Mekka, die Mohammed goed kenden, dit verhaal niet. Alleen Abu Bakr, (later de eerste Kalief), geloofde hem en werd daarom al-Siddiq (‘de gelovige’) genoemd. De tweede moeilijkheid is dat de islamitische traditie ons vertelt dat de moskee al-Aqsa in de buurt van Mekka op het Arabische schiereiland ligt. Dit werd ondubbelzinnig vermeld in ‘Kitab al-Maghazi’ (Oxford UP, 1966, deel 3, blz. 958-9), een boek van de islamitische historicus en geograaf al-Waqidi.

Volgens al-Waqidi waren er twee ‘masjeds’ (plaatsen van gebed) in al-Gi’ranah, een dorp tussen Mekka en Ta’if, één was ‘de nauwere moskee’ (al-masjid al-adana) en de de andere was ‘de verdere moskee‘ (al-masjid al-aqsa) en Mohammed zou daar bidden toen hij de stad uitging. Deze beschrijving door al-Waqidi die wordt ondersteund door een keten van autoriteiten (isnad), die niet ‘geschikt’ was voor de islamitische propaganda van de 7de eeuw.

Om een ​​basis te leggen voor het bewustzijn van de ‘heiligheid’ van Jeruzalem in de islam, bedachten de Kaliefs van de Ummayaden-dynastie veel ‘tradities’ die de waarde van Jeruzalem (bekend als ‘fadha’il bayt al-Maqdis‘) verdedigden, zou een pelgrimage naar Jeruzalem rechtvaardigen voor de trouwe moslims. Zo werd al-Masjid al-Aqsa naar Jeruzalem ‘getransporteerd’. Opgemerkt moet worden dat Saladin ook de mythe van al-Aqsa en die ‘tradities’ heeft aangenomen om de moslimstrijders tegen de Kruisvaarders in de 12de eeuw te rekruteren en in brand te steken.

Een ander doel van de islamisering van Jeruzalem was om de legitimiteit van de oudere religies, het Jodendom en het christendom, die Jeruzalem als een heilige stad beschouwen, te ondermijnen. Islam wordt gepresenteerd als de enige legitieme religie, bestemd om de andere twee te vervangen, omdat ze elk op hun beurt het Woord van God hadden veranderd en verwrongen (ghyyarou wa-baddalou.) Over de vermeende vervalsingen van de Heilige Schrift, gemaakt door Joden en christenen, zie het derde hoofdstuk van: MJ Kister, ‘haddithu ‘an bani isra’il wa-la haraja‘, IOS 2 (1972), pp. 215-239. Kister citeert tientallen islamitische bronnen).

Hoewel het Jodendom en het Christendom naast elkaar kunnen bestaan ​​in Jeruzalem, beschouwt de Islam hen beiden als verraad aan Allah en zijn leringen en heeft dat altijd gedaan en zal dat altijd blijven doen, volledig in haar macht om beiden uit deze stad te verdrijven. Het is interessant op te merken dat deze uitzetting met terugwerkende kracht plaatsvindt: de islamitische omroepen van de Palestijnse radiostations maken er consequent een punt van om te beweren dat de Joden nooit een tempel op de Tempelberg hebben gehad en zeker niet twee tempels. (Waar dan, volgens hen, predikte Jezus?)

Arafat, zelf een seculier persoon (vraag het de Hamas!), deed toen precies hetzelfde wat de kaliefen van de Umayyaden-dynastie 1300 jaar geleden deden: hij ordende de heiligheid van Jeruzalem om zijn politieke doelen te dienen. Hij moet de controle over Jeruzalem niet aan de Joden geven, omdat ze volgens de islam onzuiver zijn en de toorn van Allah over hen is (al-maghdhoub ‘alayhim; Koran 1,7, zie al-Jalalayn en andere commentaren; kan enigszins verschillen in de verschillende edities van de Koran).

Volgens de Koran zuijn de Joden de zonen van apen en varkens (5,60) (omtrent het idee dat Joden verwant zijn met varkens en apen, zie bijvoorbeeld Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal, (Beirut 1969) deel 3, blz. 241. Zie ook pagina’s 348, 395, 397, 421 en vol 6, blz. 135.) De Joden zijn degenen die de heilige geschriften verdraaiden die aan hen werden geopenbaard (2,73; 3,72) en Gods tekenen ontkenden (3,63). Omdat ze het verbond met hun God (4,154) schonden, vervloekte Hij hen (5,16) en zij zijn voor altijd de erfgenamen van de hel (3,112). Dus hoe kon Arafat Jeruzalem aan de Joden overlaten?

De Palestijnse media zitten puilen uit van berichten over de Jihad, die oproepen tot het verbreden van de nationaal-politieke oorlog tussen Israël en de Palestijnen tot een religieus-islamitische oorlog tussen de Joden en de moslims. LEES HUN LIPPEN: voor hen is het Christendom niet beter dan het Jodendom, omdat beiden hun recht om over Jeruzalem te regeren ‘verspeeld’ hebben. Alleen islam – Din al-Haqq (‘de religie van waarheid’) heeft dit recht en voor altijd. (shaykh ‘Ikrima Sabri, de mufti van Jeruzalem, in de khutbah, ‘Sawt falastin’, de PA officiële radio).

Aangezien de heiligheid van Jeruzalem voor de islam altijd al een politiek gemotiveerde heiligheid is geweest en nog steeds is, zou Arafat zijn politieke hoofd op de blok leggen indien hij dat had opgeven. Moeten het Jodendom en het christendom zich verhouden tot mythen die in islamitische teksten zijn verwant of in de dromen van Mohammed zijn gepland, lang nadat Jeruzalem werd opgericht als het oude, ware centrum van deze twee religies die aan de islam voorafgingen? Moeten VN-troepen naar het Midden-Oosten worden gestuurd alleen maar omdat Arafat besloot om de politieke problemen van de Umayyaden 1250 jaar na de val van hun rol in de geschiedenis te recyclen?

door Dr. Mordechai Kedar


Bronnen:

♦ naar een artikel van Dr. Mordechai Kedar “Islam and the Holy Land – How Did Jerusalem come to be so holy to Moslems? (Why and when was the myth of al-Aqsa created?)” van 27 oktober 2000 op de site van Lambert Dolphin’s Place

Een gedachte over “Geschiedenis van de islamisering van Jeruzalem en het Heilig Land

Reacties zijn gesloten.