Nu ook klacht van Joods Consistorie en Forum der Joodse Organisaties tegen slachtverbod

Nadat enkele dagen geleden het CCOJB een klacht neerlegde tegen het slachtverbod, kreeg Joods Actueel, volgend persbericht van het Joods Consistorie die eveneens stappen in die richting onderneemt:

“Het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, officieel orgaan van het Belgische jodendom, bevoegd o.m. tot het domein van de Sjehita (het slachten volgens de joodse ritus) in ons land, heeft de advocaten Emmanuel Jacubowitz, Evelyne Maes en Clémentine Caillet belast met het indienen van een beroep bij het Grondwettelijk Hof van België tegen het Waalse decreet van 18 mei 2017 dat het slachten volgens de joodse ritus verbiedt.

Hebben zich o.a. bij dit beroep van het Consistorie aangesloten, israëlitische gemeenschappen, rabbijnen, personen die de activiteit van Sjohet (dus de activiteit van het ritueel slachten), van koosjere slager of van koosjere traiteur uitoefenen, alsook particuliere burgers, zowel in Wallonië als in Vlaanderen en Brussel.

Het Forum der Joodse Organisaties heeft verklaard dat het zich eveneens bij dit consistoriaal beroep zal aansluiten. Het CCOJB heeft een afzonderlijk beroep tegen bovengenoemd decreet ingediend. Het Consistorie is niet van plan om een campagne aan te gaan naar de media toe. De debatten zullen voor het Grondwettelijk Hof worden gevoerd.”

Als dat decreet er komt, kan er nergens in België nog worden geslacht volgens de Joodse voorschriften en kan er in ons land dus ook geen koosjer vlees meer geproduceerd worden. Volgens de Joodse gemeenschap is het ritueel slachtverbod in strijd met de mensenrechten en met het Europees recht. Zij klaagt aan dat Wallonië en Vlaanderen van een eeuwenoud Joods ritueel een strafrechtelijk vergrijp maken en dat de regio’s het de Joden zo goed als onmogelijk maken om nog koosjer te eten.

Het ritueel slachtverbod valt met name niet te rijmen met de godsdienstvrijheid. Bovendien is het discriminerend, omdat de Waalse en Vlaamse wetgevers, in naam van het dierenwelzijn, hun pijlen enkel en alleen richten op een gebruik van een minderheidsgroep. Praktijken die minstens even schadelijk zijn voor dieren, maar die de meerderheid van de bevolking aanvaardbaar vindt, laat de wetgever daarentegen ongemoeid.

De Joodse gemeenschap wil terug naar de situatie van vóór het verbod, toen de wet in een uitzondering voorzag op het verdoofd slachten voor religieuze slachtingen. De voorzitter van het CCOJB, Yohan Benizri verklaarde op 28 november 2017 op de website van de CCOJB:

“We moeten terug naar de situatie die voorafging aan het nieuwe decreet, omdat toen de godsdienstvrijheid van bepaalde burgers werd beschermd zonder dat de rechten van de bevolking in haar geheel werden aangetast. Nu wordt een praktijk van welbepaalde burgers eenzijdig verboden. De vernietiging van die discriminerende maatregel zal het evenwicht herstellen, zoals het betaamt in een rechtvaardige en inclusieve samenleving.”