Opmerkelijke uitspraak van Hof van Beroep te Versailles: ‘Israël is de legale bezetter van de Westbank’

cour-dappel-de-versaillesHet Hof van Beroep (Cour d’ Appel) te Versailles, Frankrijk

In een historisch proces dat zorgvuldig «vergeten» werd door de media, heeft de 3de Kamer van het Hof van Beroep van Versailles verklaard dat Israël de wettige bewoner (aka ‘bezetter’) is van de Westelijke Jordaanoever .

dreuz2

Bron: © Jean-Patrick Grumberg voor www.Dreuz.info
in een vertaling van Brabosh.com
Antwerpen, 15 januari 2017


Toen ik voor het eerst vernam dat het Hof van Beroep van Versailles oordeelde dat de nederzettingen op de Westoever en de bezetting van Judea Samaria door Israël ondubbelzinnig legaal is volgens het internationaal recht, in een rechtzaak die door de Palestijnse Autoriteit werd aangespannen tegen de tramlijn (Lightrail) in Jeruzalem gebouwd werd door de Franse bedrijven Alstom en Veolia, geen aandacht kreeg in de media, heb ik besloten om werk te maken van mijn jarenlange rechtenstudies in Frankrijk en ben ik begonnen om nauwgezet de uitspraak van het Hof te analyseren.

Tot mijn verbazing, heeft de pro-Israëlische media hierover ook niet bericht. De weinigen die de zaak vernoemden hadden geen juridische achtergrond in de Franse wet om het mega-belang van deze uitspraak te begrijpen, en, als een paar linkse Engels sprekende Israëlische websites hierover berichtten, dachten zij dat het een beslissing was die enkel relevant was voor de bewuste tramlijn (Lightrail) in Jeruzalem. Dat is het niet.

lwob-logoOm erover te waken dat ik mijn juridische vaardigheden niet zou overschatten en dat ik niet te overdreven optimistisch was – zoals gewoonlijk- heb ik mijn analyse en de papieren van de Rechtbank voorgelegd aan een van de meest vooraanstaande Franse advocaten, Gilles-William Goldnadel, voorzitter van Advocaten zonder grenzen (Lawyers Without Borders) om zijn juridisch advies in te winnen. Hij heeft inderdaad mijn bevindingen gevalideerd. Toen besloot ik om het te vertalen naar het Engels en het zal binnenkort bij Israël’s premier Benjamin Netanyahu via een wederzijdse vriend worden ingediend.

Eerst en vooral, moest het Hof van Beroep te Versailles de wettelijke rechten van de Palestijnen en Israëliërs op de Westelijke Jordaanoever bepalen. Hun conclusie: de Palestijnen hebben geen recht – in de internationale juridische zin – p het gebied, in tegenstelling tot Israël, dat het wettelijke recht heeft om al het land voorbij de 1967-lijn te bezetten.

lightrailParcours (blauwe lijn) van de Israëlische tramlijn (Lightrail) die van West- naar Oost-Jeruzalem rijdt en door de Palestijnen wordt gecontesteerd.

De context :

In de jaren ’90 deed Israël een openbaar bod voor de bouw van een tramlijn (Lightrail) in Jeruzalem. De aanbesteding werd gewonnen door de Franse bedrijven Veolia en Alstom. De light rail werd voltooid in 2011 en liep doorheen Jeruzalem helemaal tot aan de oostzijde en de «bezette gebieden» (meer over deze term later).

Naar aanleiding van dit, diende de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) een klacht in bij het Hooggerechtshof (Tribunal de Grande Instance) van Versailles in Frankrijk, tegen Alstom en Veolia, want volgens de PLO was “de aanleg van de tramlijn illegaal, omdat de VN, de EU, vele NGO’s en regeringen van mening zijn dat ‘Israël illegaal Palestijnse gebieden bezetten”.

De zoektocht naar de internationale wetgeving om de rechten van elke partij vast te stellen.

Om te oordelen of constructie van de Lightrail legaal was of niet, diende de rechtbank de teksten van het internationaal recht en de internationale verdragen te onderzoeken, met het oog op de respectievelijke rechten van de Palestijnen en de Israëliërs vast te stellen.

En voor zover ik weet, is dit de eerste keer dat een niet-Israëlische rechtbank werd geleid tot om een uitspraak te doen over de status van de Westelijke Jordaanoever.

Waarom is dit een historische uitspraak: het is de eerste internationale zaak sinds het uitroepen van de staat Israël in 1948

Het is de eerste keer sinds de oprichting van de staat Israël in 1948, dat een onafhankelijke, niet-Israëlische rechtbank werd opgeroepen om de juridische status van de gebieden op de Westelijke Jordaanoever onder het internationaal recht te onderzoeken, los van de politieke opeisingen van de partijen.

Houdt er wel rekening mee, dat de bevindingen van de Rechtbank geen effect hebben op het internationaal recht. Wat ze wel doen, en dat van het grootste belang is, is de juridische realiteit te verduidelijken.

De conclusies van het Hof van Beroep van Versailles galmen net zo hard als de grote stilte waarin ze in de media werden ontvangen: Israël heeft werkelijk rechten op het grondgebied, haar besluit om een tramlijn aan te leggen op de Westelijke Jordaanoever of om iets anders in het gebied te bouwen is volkomen legaal, en de rechters hebben alle argumenten verworpen die door de Palestijnen werden aangebracht.

De Palestijnse argumenten

 • De PLO veroordeelt de deportatie van de Palestijnse bevolking en de vernietiging van eigendommen die in strijd is met de internationale regelgeving. Zich baserend op de Conventies van Genève en van Den Haag en de VN-resoluties, is het van oordeel dat de staat Israël illegaal Palestijns grondgebied bezet en streeft het illegale joodse kolonisatie na. Vandaar dat de bouw van de tramlijn (Lightrail) op zich illegaal is [1].
 • De PLO voegt eraan toe dat het light rail constructie heeft geleid tot de vernietiging van Palestijnse gebouwen en huizen, de bijna totale vernietiging van Highway 60, die van vitaal belang is voor de Palestijnen en hun goederen, en heeft veel illegale onteigeningen uitgevoerd. Vandaar dat een aantal clausules van de bijgevoegde Reguleringen verordeningen uit het Vierde Verdrag van Den Haag van 18 oktober 1907 werden geschonden [2].
 • Ten slotte beweert de PLO beweert dat Israël de bepalingen inzake de «bescherming van culturele goederen» schendt zoals bedoeld wordt in Artikel 4 van het Verdrag van Den Haag van 14 mei 1954, Artikel 27 van de Haagse Conventie van 1907, Artikel 5 van de Haagse Conventie IX van 1907 en Artikel 53 van het Aanvullend Protocol nr 1 bij de Conventies van Genève.

Het hof ontkent de bezetting niet, maar veegt alle Palestijnse argumenten het ene na het andere van tafel

Verwijzend naar de teksten waarop de vordering van de PLO is gebaseerd, oordeelt het Hof van Beroep dat Israël het recht heeft om de orde en het openbare leven op de Westelijke Jordaanoever te verzekeren, dus dat Israël het recht heeft om een tramlijn aan te leggen en een infrastructuur en woningen te bouwen.

Artikel 43 van de Vierde Conventie van Den Haag van 1907 bepaalt dat “Het gezag van de legitieme macht in feite in handen werd gelegd van de bezetter, deze alle maatregelen mag nemen die in haar macht liggen en, zoveel als mogelijk, de openbare orde en veiligheid te verzekeren.

De Israëlische bezetting schendt geen enkele internationale wet

“De Palestijnse Autoriteit leest de documenten verkeerd, zij zijn niet van toepassing op de bezetting.”

Het Hof legt uit dat de Palestijnse Autoriteit de teksten verkeerd interpreteert en dat ze niet van toepassing zijn op de bezetting:

 • Allereerst, alle internationale instrumenten door de PLO naar voren brengt, zijn daden ondertekend tussen Staten, en de verplichtingen of verboden daarin opgenomen zijn enkel relevant voor de Staten. Noch de Palestijnse Autoriteit, noch de PLO zijn Staten, dus zijn geen enkele van deze juridische documenten van toepassing.
 • Ten tweede, aldus het Hof, zijn deze teksten alleen bindend voor degenen die hen hebben ondertekend, namelijk de “betrokken partijen”. Maar noch de PLO, noch de Palestijnse Autoriteit hebben ooit deze teksten ondertekend.

Propaganda is het internationaal recht niet

De Rechtbank, duidelijk erg geïrriteerd door de gepresenteerde argumenten, beweerde moedig dat de wet “niet uitsluitend kan worden gebaseerd op de inschatting van een politieke of sociale situatie van de PLO.”

Het humanitaire recht werd niet geschonden

“De PLO verwijst ten onrechte naar het verkeerde juridische document omdat het Verdrag van Den Haag enkel van toepassing is in het geval van bombardementen. En… «Jeruzalem is niet gebombardeerd.»”

De PLO beroept zich op schending van het humanitair recht zoals beschreven werd in de Conventies van Genève en van Den Haag.

 • Maar aan de ene kant, zeggen de rechters van het Hof van Beroep, dat de internationale verdragen van toepassing zijn tussen Staten en dat de PLO geen staat is: “Het Internationale Hof van Justitie heeft aangegeven dat [de Verdragen] enkel verplichtingen omvatten voor de lidstaten en dat individuen geen rechten kunnen laten gelden ten gunste van zichzelf.”
 • Dan zegt het Hof dat enkel de contracterende partijen zijn gebonden door internationale verdragen, en noch de PLO, noch de Palestijnse Autoriteit hebben ooit een van hen ondertekend.
 • Dan zegt het Hof dat enkel de contracterende partijen zijn gebonden door internationale verdragen, en noch de PLO, noch de Palestijnse Autoriteit hebben ooit een van deze ondertekend.
 • Het Hof trekt vervolgens de conclusie dat de PLO ten onrechte verwijst naar het verkeerde juridische document omdat het Verdrag van Den Haag enkel van toepassing is in het geval van bombardementen. En… “Jerusalem is niet gebombardeerd.”

De PLO en de Palestijnen teruggefloten én veroordeeld

De PLO kan geen enkel van deze internationale verdragen inroepen, aldus de Rechtbank.

“Deze internationale normen en verdragen geven het Palestijnse volk, waarvan de PLO zegt dat zij dat vertegenwoordigt, het recht niet om hen voor een rechtbank te dagen.”

Het Hof van beroep veroordeelt aldus de PLO (en de Association France Palestine Solidarité AFPS die co-appellant was) tot de betaling van een dwangsom van € 30.000 ($ 32.000) aan Alstom, € 30.000 aan Alstom Transport en € 30.000 aan Veolia Transport.

Noch de PLO, noch de Palestijnse Autoriteit, noch de AFPS hebben beroep ingediend bij het Hooggerechtshof, dus is het vonnis definitief geworden.

Dit is de eerste keer dat een Rechtbank alle Palestijnse juridische claims, met name dat de Israëlische bezetting illegaal is, juridisch heeft vernietigd.


♦ [1] De PLO baseert zich op Artikel 49 van de Vierde Conventie van Genève van 12 augustus 1949, waarin wordt gesteld dat “de bezettende macht haar bevoegdheid niet mag deporteren of een deel van de eigen burgerbevolking niet mag overbrengen naar het grondgebied dat hij inneemt”, en Artikel 53, dat bepaalt dat het “de bezetter verboden is om roerende of onroerende zaken te vernietigen die individueel of collectief behoren tot particulieren, aan de staat of aan de overheid of sociale of coöperatieve organisaties, behalve in gevallen waarin deze vernietiging voor militaire operaties absoluut noodzakelijk is geworden.”

♦ [2] De PLO verwijst naar de Vierde Conventie van Genève van 12 augustus 1949::

 • Artikel 23 (g), dat verbiedt “de vernietiging of inbeslagneming van vijandelijke eigendommen, behalve in gevallen waarin deze vernietiging of inbeslagneming dwingend worden gesteld ten behoefte van de oorlog.”
 • Artikel 27 dat bepaalt dat “in de belegeringen en bombardementen, moeten alle nodige maatregelen worden genomen om zoveel mogelijk gebedshuizen, de kunsten, wetenschappen, charitatieve instellingen, historische monumenten en ziekenhuizen te sparen…”
 • Artikel 46, dat stelt dat “privé-eigendom niet in beslag kan worden genomen.”

Hieronder de reproductie van drie pagina’s uit het (Franstalige) vonnis van het Hof van Beroep te Versailles. De eerste pagina opent met de namen te citeren van de betrokken partijen. Pagina 31 en 32 geven de uitspraak weer waarin de aanklagers (de PLO) wordt veroordeeld. Het volledige vonnis kan u hier inkijken.

besluit
besluit2
besluit3