Aliyahbeurs te Antwerpen: Joden informeren en kiezen voor een andere toekomst… in Israël

tasahal-zionOp zondag 20 november 2016 was ik present op de Aliyahbeurs die werd gehouden in het Romi Goldmunz Centrum te Antwerpen. Een Franse delegatie van de Zionistische Wereld Organisatie uit Parijs had in samenwerking met de Joodse gemeenschap van Antwerpen het hele evenement vakkundig georganiseerd. De bedoeling was om op professionele wijze betrouwbare informatie te verschaffen aan Belgische Joden die geïnteresseerd zijn om te verkassen naar de Joodse staat Israël.

Verschillende Israëlische organisaties namen hieraan deel waaronder het Joodse Agentschap, het Consulaat van Israël, het Israëlische Leger (Tsahal), vertegenwoordigers van Israël’s Ministerie van Onderwijs en van het Ministerie van Immigratie en nog zoveel meer.

Tot mijn grote verbazing was de opkomst en belangstelling massaal. Dit had ik helemaal niet verwacht, toch niét in Antwerpen dat in hoofdzaak een Joods-Orthodox bastion is. Die massieve Joodse opkomst was een feit waar ik niet echt vrolijk van werd. Wat een blaam voor ons land dat wij onze Joden niet beter kunnen beschermen! Dat we hen hebben laten overmeesteren door een algemeen gevoel van onveiligheid en hen weinig of geen toekomstperspectieven kunnen bieden op velerlei gebieden.

Echter, teleurstellend was de opvallend grote afwezigheid op deze Aliyahbeurs, op een enkeling na, van de als dusdanig zichtbaar herkenbare Joden van de verschillende chassidische orthodoxe gemeenschappen. Om overwegend religieuze redenen zijn de (Ultra-) Orthodoxe Joden Israël niet erg genegen en dat is beslist een understatement. De meeste chassidim zijn zelfs meer of minder fel anti-Zionistisch.

Het gros van de bezoekers waren dus “niet als dusdanig herkenbare Joden“, ook wel “liberale Joden” genoemd die al dan niet voor de gelegenheid een keppel hadden opgezet. Ik heb de kans gegrepen en genomen om een aantal Aliyah geïnteresseerden te bevragen omtrent hun beweegredenen waarom zij België wensen te verwisselen voor Israël. Meer hierover in het volgende nummer van Joods Actueel.

Hoewel ik vooraf moet opmerken dat het om infogaring ging veeleer dan concrete intenties om meteen op het vliegtuig te stappen. Maar wat wel zeker is: de Joden informeren zich nu terdege en dat in de wetenschap dat er slechts één enkel land in de wereld bestaat waar ze als Jood altijd welkom zullen zijn en waar ze ten allen tijde hun Joods-zijn, religie en tradities ongestoord en zonder haat kunnen beleven indien ze dat wensen: Israël.

Belangrijke redenen Aliyah (Joodse immigratie naar Israël) die werden opgesomd:

  • verdoken en of sluimerend antisemitisme onder de Belgen in het algemeen;
  • het ontkennen, negeren en of minimaliseren van aan de (radicale) islam gerelateerd antisemitisme in België;
  • haat jegens Israël die zich reflecteert in haat jegens de locale Joodse gemeenschappen in Europa en België in het bijzonder, Joden hier worden dikwijls maar onterecht verantwoordelijk gehouden voor wat er in Israël gebeurt;
  • import van het conflict tussen Israël en de Arabische wereld in het Midden-Oosten in het algemeen en met de Palestijnen in het bijzonder, zowel door autochtone als allochtone (islamitische) Belgen;
  • massieve immigratie naar Europa en België sinds de zomer van 2015 van hoofdzakelijk islamitische en islamistische vluchtelingen uit rabiaat antisemitische landen in het Midden-Oosten geleid door hun antisemitische regeringen en staatshoofden die tot op vandaag de ondergang van Israël nastreven en promoten;
  • toename van islamistische terreur en geweld al dan niet tegen Joden en hun instellingen gericht, vooral in België en Frankrijk;
  • veronachtzaming van het toenemend antisemitisme in België; het weinig, gematigd of totaal geen gevolg geven aan klachten omtrent antisemitisch gedrag en haatpraat door het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding;
  • verminderde economische perspectieven in België;
  • economische boom in Israël dat tevens zwaar investeert in start-up bedrijven en actief Joodse immigratie uit de Diaspora aanmoedigt en sponsort.

Antwerpen, 20 november 2016: Brabosh (links) op infojacht op de Aliyahbeurs, hier aan de stand van het Joodse Agentschap
hugo-aliyah