Het interimakkoord tussen Iran en P5+1 – Gezamenlijk plan van aanpak [Likoed.nl]

got-israelZondag 24 november 2013, het Verraad van Genève. Een opmerkelijk plaatje dat veelvuldig circuleert in… Iran! De Britse EU chef Catherine Ashton en de Amerikaan John Kerry in een hartstochtelijke omhelzing tijdens de afterparty.

Vermoedelijk fluisterden de twee elkaar liefdevol het volgende toe: John Kerry: “My sweet Cathy, we got Israel in our pocket!” – Catherine Ashton: “Oh yes dear John, I do know that.. We got those bastards finally by the throat…

Links van het verliefde stel dansen de ministers van BuZa de Brit William Hague en zijn collega uit Iran Mohammad Javad Zarif dol van vreugde een Weense wals. Rechts op het plaatje achteraan knipoogt de Russische minister Sergei Lavrov veelzeggend naar Wang Yi uit China: “Syria? Who cares? It’s our business, not theirs.

Onofficiële Nederlandse vertaling van de door de Verenigde Staten, de Russische Federatie, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en China (bekend als EU3+3 of P5+1) en de Islamitische Republiek Iran overeengekomen tekst inzake Iraans nucleaire programma. Genève, 24 november 2013. Vertaling: CIDI jongerenorganisatie Cijo.

Preambule

Het doel van deze onderhandelingen is om een wederzijds overeengekomen en allesomvattende oplossing voor de lange termijn te bereiken dat de garantie biedt dat het nucleaire programma van Iran enkel gebruikt zal worden voor vreedzame doeleinden. Iran herbevestigt dat Iran onder geen enkele omstandigheid ooit nucleaire wapens zal zoeken of ontwikkelen.

Deze allesomvattende oplossing zal voortbouwen op deze eerste maatregelen en resultaten waarvoor een bepaalde periode mee is ingestemd en zal tevens voortbouwen op de heersende bezorgdheid. Deze allesomvattende oplossing zal Iran in de gelegenheid stellen om haar volledige vrijheid te genieten inzake nucleaire energie voor vreedzame doeleinden, onder de relevante artikelen van het Non-proliferatieverdrag en de daarin overeenkomstig genoemde verplichtingen.

Deze allesomvattende oplossing zal een wederzijds overeengekomen verrijkingsprogramma met praktische limieten en maatregelen tot transparantie bevatten, om de vreedzame aard van het programma zeker te stellen. Deze allesomvattende oplossing zal een volledig geheel vormen, waarbij er geen sprake is van overeenstemming totdat over alles overeenstemming is bereikt. Deze allesomvattende oplossing zal een wederkerig, stap- voor- stapproces behelzen en zal een allesomvattende opheffing in zich hebben van alle resoluties van de VN Veiligheidsraad, als ook multilaterale en nationale sancties gerelateerd aan het nucleaire programma van Iran.

Er zullen stappen zitten tussen de oorspronkelijke maatregelen en de definitieve maatregelen, waaronder onder andere het aanpakken van de resoluties van de VN Veiligheidsraad, uitzicht biedend op een conclusie van de VN Veiligheidsraad waar uiteindelijk iedereen tevreden mee kan zijn. De E3+3 en Iran zullen verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming en uitvoering van wederzijdse maatregelen op de korte termijn en het in goed vertrouwen zoeken naar een definitieve oplossing.

Een gezamenlijke commissie van E3/EU+3 en Iran zal worden opgericht om toezicht te houden op de implementatie van de maatregelen die op korte termijn worden doorgevoerd en problemen die zich voor kunnen doen, waarbij het Internationaal Atoomagentschap belast zal zijn met de controle op maatregelen van nucleair-technische aard. De gezamenlijke commissie zal samenwerken met het Internationaal Atoomagentschap om problemen inzake huidige resoluties en resoluties uit het verleden op te lossen.

Eerste stappen

De eerste stappen zijn tijdgebonden met een looptijd van zes maanden, verlengbaar middels wederzijdse instemming, waarbinnen alle partijen zullen werken aan een constructieve sfeer voor onderhandelingen in goed vertrouwen.

Iran zal de volgende maatregelen nemen:

♦ Het behouden van de helft van de bestaande voorraad verrijkt uranium boven 20% als werkvoorraad voor de fabricatie van brandstof voor de TTR. Het restant van de 20% UF6 wordt verdund tot een verrijking van niet meer dan 5%. Er zal niet opnieuw verrijkt worden.

♦ Iran verklaart geen uranium te zullen verrijken boven de 5% voor een periode van zes maanden.

♦ Iran verklaart dat het haar activiteiten niet zal uitbreiden in de verrijkingscentrale van Natanz (1), Fordow (2) en de reactor in Arak (3), door het Internationaal Atoomagentschap IR-40 genoemd.

♦ Iran heeft besloten om nieuw verrijkt uranium tot 5% te converteren naar uraniumdioxide gedurende de periode van zes maanden, beginnend wanneer de lijn voor conversie van UF6 verrijkt tot 5% naar uraniumdioxide voltooid is, zoals vastgelegd bij het Internationaal Atoomagentschap in de tijdlijn van de conversiereactor.

♦ Er zullen geen nieuwe locaties voor verrijking van uranium komen. . Iran zal de veiligheidsrichtlijnen van Onderzoek- en Ontwikkeling (R&D) blijven uitvoeren, met inbegrip van de richtlijnen voor de huidige onderzoeken.

♦ Er zal geen herbouw of constructie van faciliteiten plaatsvinden die in staat zijn om opnieuw te verrijken.

♦ Iran zal haar gewaarborgde onderzoek- en ontwikkelingspraktijken voorzetten, met inbegrip van de huidige verrijkingsonderzoeken.

♦ Er zal geen herverrijking of constructie van een faciliteit die gebruikt kan worden voor herverrijking worden opgestart.

♦ Controle en inspectie:

(a) Verstrekken van specifieke informatie aan het Internationaal Atoomagentschap, met inbegrip van de informatie inzake Iran haar plannen voor nucleaire faciliteiten, een beschrijving van ieder gebouw op ieder nucleair terrein, een beschrijving van de mate van operationaliteit van iedere locatie die gebruikt wordt voor specifieke nucleaire activiteiten, informatie over uraniummijnen en de technieken om uranium hieruit te halen en informatie over grondstoffen. Deze informatie zal worden verschaft binnen drie maanden na het doorvoeren van deze maatregelen.

(b) Indienen van een geactualiseerd Design Information Questionnaire (DIQ) voor de reactor van Arak, door het Internationaal Atoomagentschap IR-40 genoemd.

(c) Stappen om met het Internationaal Atoomagentschap overeenstemming te bereiken inzake de veiligheidscontrole van de reactor van Arak, door het Internationaal Atoomagentschap IR-40 genoemd.

(d) Verschaffen van dagelijkse toegang aan inspecteurs van het Internationaal Atoomagentschap wanneer inspecteurs niet aanwezig zijn voor de controle van verificatie van het ontwerpsysteem, verificatie van de tussentijdse inventarissen, verificatie van de fysische inventarissen en onaangekondigde inspecties met als doel toegang tot offline surveillance-opnames in Fordow en Natanz.

Inspecteurs van het Internationaal Atoomagentschap krijgen toegang tot:

1. Assemblagewerkplaatsen van centrifuges (4);

2. Productiewerkplaatsen van centrifugerotoren en opslagfaciliteiten;

3. en, uraniummijnen en de systemen om uranium uit de mijnen te halen.

In ruil daarvoor zullen de E3/EU+3 de volgende vrijwillige maatregelen nemen:

Tijdelijk geen inspanningen meer doen om de Iraanse verkoop van ruwe olie tegen te gaan en het huidige klanten mogelijk maken om hun huidige gemiddelde afname van ruwe olie te ontvangen. De repatriëring van een afgesproken bedrag aan inkomsten in het buitenland mogelijk maken. Voor dergelijke olieverkopen schorten de EU en VS sancties op over verzekeringen en transportdiensten.

Opschorten van sancties van de EU en VS op:

1. Iran haar petrochemische export, evenals sancties op diensten die daarmee verband houden. (5)

2. Goud en edele metalen, alsmede sancties op diensten die daarmee verband houden.

♦ Opschorten van sancties door de VS op de Iraanse auto-industrie, als ook op diensten die daarmee verband houden.

♦ Het leveren van licenties voor de levering en installatie van onderdelen die nodig zijn voor de veiligheid van vluchten voor Iraanse burgerluchtvaartmaatschappijen en aanverwante diensten en organisaties. Verschaffen van licentie voor veiligheidsgerelateerde inspecties en reparaties in Iran (6).

♦ De VS Administratie, handelend in overeenstemming met de President en het Congres, zal afzien van het invoeren van nieuwe sancties gerelateerd aan het nucleaire programma.

♦ Oprichting van financiële kanalen om humanitaire handel te faciliteren voor binnenlands gebruik door het gebruik van Iran haar oliereserves die opgeslagen zijn in het buitenland. Onder humanitaire handel worden transacties verstaan van voedsel- en landbouwproducten, medicijnen, medische hulpmiddelen en medische kosten die gemaakt moeten worden in het buitenland. Deze financiële kanalen zullen specifieke buitenlandse banken bevatten en nog niet-aangewezen Iraanse banken die aangewezen zullen worden bij oprichting van de kanalen. (a)

Deze kanalen mogen ook toelaten:

1. Transacties die nodig zijn om verplichte betalingen aan de VN te voldoen; en,

2. rechtstreekse betalingen van collegegeld aan universiteiten en hogescholen voor Iraanse studenten in het buitenland tot een maximaal vastgestelde hoogte gedurende de periode van zes maanden.

♦ Verhoging van EU-drempels voor machtigingen voor transacties van niet-gesanctioneerde handel tot een overeengekomen bedrag.

Elementen van de laatste stap naar een alomvattende oplossing (7)

De laatste stap naar een alomvattende oplossing, waarbij de partijen ernaar streven onderhandelingen af te ronden en te beginnen met invoering implementatie binnen een jaar na goedkeuring van dit document, zal:

♦ Overeenstemming hebben over een lange-termijn.

♦ De rechten en plichten afspiegelen van partijen van het Non-proliferatieverdrag en inspectieovereenkomsten van het Internationaal Atoomschap.

♦ Sancties van de VN Veiligheidsraad en multilaterale en nationale sancties met betrekking tot het atoomprogramma volgens een overeengekomen schema opheffen, met inbegrip van maatregelen inzake toegang tot handel, technologie, financiële middelen, en energie.

♦ Een wederzijds overeengekomen verrijkingsprogramma met wederzijds overeengekomen parameters, consistent met praktische behoeften, met overeengekomen grenzen met betrekking tot de omvang en het level van verrijkingsactiviteiten, capaciteiten daar waar nodig en de omvang van de opslag van verrijkt uranium bevatten voor een nader af te spreken periode.

♦ Problemen volledig oplossen met betrekking tot de reactor van Arak, door het Internationaal Atoomagentschap IR-40 genoemd. Geen herverrijking of constructie van een faciliteit die in staat is tot herverrijking.

♦ De overeengekomen inspectie volledig implementeren. Ratificatie en implementatie van het Additionele Protocol inhouden, in overeenstemming met de President en de Majlis (het parlement van Iran).

♦ Internationale civiele nucleaire samenwerking bevatten, inclusief onder andere, samenwerking op het gebied van modern light water power, onderzoeksreactoren en bijbehorende apparatuur. Het leveren van modern nucleaire brandstof bevatten en samenwerking bevatten op het gebied van overeengekomen onderzoek.

Na succesvolle implementatie van de laatste stap van de definitieve oplossing zal het Iraanse nucleaire programma net zo behandeld worden als dat van ieder andere staat die het Non-proliferatieverdrag heeft ondertekend en geen kernwapens bezit.

Noten

♦ Iran zal tijdens de periode van zes maanden de geïnstalleerde centrifuges niet vullen met UF6 en geen uranium verrijken. Iran zal geen nieuwe centrifuges installeren.

♦ Iran verklaart dat zij gedurende de eerste zes maanden centrifuges enkel zal vervangen door centrifuges van hetzelfde type.

♦ In Fordow zal geen verdere verrijking van boven de 5% plaatsvinden in vier cascades en de capaciteit van de centrale zal niet worden vergroot. De andere twaalf cascades zullen niet gevuld worden met UF6, wat zal betekenen dat deze cascades in niet- operationele staat zullen blijven. Er zullen geen connecties tussen cascades gemaakt worden. Iran verklaart dat zij gedurende de eerste zes maanden centrifuges enkel zal vervangen door centrifuges van hetzelfde type.

♦ Iran verklaart dat, in verband met zorgen inzake de constructie van de reactor van Arak, zij voor zes maanden de reactor niet zal uitbreiden, noch brandstaf, noch zwaar water naar het terrein van de reactor zal verplaatsen, geen nieuwe brandstoffen zal testen en niet meer zal produceren voor de reactor of nieuwe componenten zal installeren.

♦ Overeenkomstig met haar plannen, zal Iran gedurende de zes maanden enkel beschadigde machines vervangen.

♦ “Sancties op diensten die daarmee verband houden” betekent iedere dienst, bijvoorbeeld op het gebied van verzekeringen, transport of financiën, onderworpen aan sancties van de VS of EU, voor zover deze dienst onderworpen is aan sancties en de dienst noodzakelijk is voor de gewenste transactie. Onder deze diensten vallen ook diensten waarbij een niet-Iraanse entiteit betrokken is.

♦ Verlichten van sancties kan betrekking hebben op iedere niet-Iraanse luchtvaartmaatschappij als ook op Iran Air.

♦ Met respect voor de definitieve stappen en tussenstappen, met inachtneming van het principe dat “nergens een besluit over is genomen totdat over alles een besluit is genomen”.


Bronnen:

  1. Likoed Nederland:
    ♦ Gezamenlijk plan van aanpak Iran en P5+1 [lezen]

Een gedachte over “Het interimakkoord tussen Iran en P5+1 – Gezamenlijk plan van aanpak [Likoed.nl]

  1. De P-5 zullen vroeg of laat de duivelse stronthoop, waarvan zij de mede veroorzaker zijn, zelf moeten opruimen. En neem van mij aan dat Catharine en John dan niet meer zo hartstochtelijk zullen knuffelen als ze met schaamrood op hun kaken aan de wereld moet uitleggen dat ze willens en wetens hebben lopen blunderen.

    Like

Reacties zijn gesloten.