Antisemitisme in Nederland: Geen Joods probleem maar beschavingsprobleem van niet-Joden

nederlandseNederlandse Joden, binnenkort een rariteit in Amsterdam en Rotterdam?

Antisemitisme is nooit ver weg geweest. Het lijkt soms een tweede natuur van niet-Joden. Soms wat meer en soms wat minder. Soms hebben we het idee dat ‘het’ helemaal verdwenen is, maar elders woekert ‘het’ natuurlijk gewoon verder maar hebben we het niet gezien – of wilden ‘het’ niet geweten hebben. De geschiedenis van het antisemitisme in Nederland loopt parallel aan de Belgische. Behalve wat minder belangrijke details lijkt het ene een kopij van het andere te zijn. Net zoals in België hangt antisemitisme in Nederland nauw samen met de Tweede Wereldoorlog en de oorlog tussen Arabieren en Palestijnen jegens de Joodse staat Israël.

Nachtelijke stemming over de Drie van Breda in 1972. Rechts Dries Van Agt: “Ik ben een Ariër!”

Eind jaren zestig was Nederland verwikkeld in een felle en bijzonder emotioneel beladen discussie omtrent de vrijlating van de laatste Duitse oorlogsmisdadigers in Nederlandse gevangenschap – de zogeheten ‘Drie van Breda’ (Fischer, Aus der Fünten en Kotälla). Kersverse minister van Justitie is de illustere Dries van Agt (christendemocraten CDA) die in 1972 zegt dat hij bereid is om de Drie van Breda gratieverzoek te leveren en motiveert dit standpunt met de argumenten “dat hij jonger is en tevens ariër”. Dit in tegenstelling tot zijn (joodse en ‘niet-arische’) voorganger Carel Polak, die niet wilde ingaan op het gratieverzoek. Jep, zo ging dat in die tijd…

Voor het gebruik van de term ‘ariër’, een centraal begrip uit de nationaal-socialistische rassenleer, kreeg Dries Van Agt half Nederland over zich heen en zal hij hiervoor later zijn excuses moeten aanbieden. Die slip of the tongue van Dries Van Agt wordt nog vaak in herinnering geroepen, zeker als hij vele jaren later zich nogal uitgesproken zal inzetten voor de Palestijnse zaak in het conflict tussen Israël en de Arabieren. Meer over dit verhaal lees verder in kroniek van het antisemitisme op monitorracisme.nl. Lees ook over Van Agt van keesmaduraatje: Eenzijdige ontkenning op Het Vrije Volk

Links Nederland lijkt intussen volledig de trappers te zijn verloren. Monitor racisme.nl vervolgt: De schrijver en VPRO-commentator Anton Constandse zegt bijvoorbeeld in 1979: ‘De Israëliërs zijn de nazi’s van het Midden-Oosten’. Deze uitspraak kost de VPRO tientallen leden. De eerder genoemde voormalige Nijmeegse hoogleraar Johannes van der Ploeg is nog weinig van mening veranderd en hekelt ‘de methoden waarmee het joodse Israël de christenen onderdrukt’ (en bedoelde daarmee de christelijke Palestijnen). De gereformeerde dominee Van der Meulen uit Wassenaar [zie ook verder in de tekst] spreekt tijdens de synode van de Gereformeerde Kerken over “zwemen van overeenkomst en wortels tussen het nationaal-socialisme en bepaalde joodse gedachten” en verklaart verder: “de joden (…) gebruiken de Holocaust om mensen te bewegen, doch ze hebben van de Holocaust niets geleerd”.

Monitor racisme.nl besluit hieruit: “Het moge duidelijk zijn dat de grens tussen antizionisme en antisemitisme bij dergelijke uitspraken niet altijd gemakkelijk te trekken is.” Ik weet niet of Monitorracisme.nl er ondertussen al uit is, maar wat Brabosh.com betreft is antizionisme en Israëlhaat gewoon een nieuwe naam voor de oude alom gekende geperveteerde Jodenhaat.

‘Hitler stond op Bijbelse bodem’

Wie soms denkt dat die antisemitische dominee Van der Meulen uit Wassenaar – die hier nog verder in de tekst ter sprake komt – slechts een eenmalig fenomeen was, vergist zich lelijk. In 2005 kwam een andere dominee ook uit Wassenaar in opspraak. Dit keer draaide het om predikant N.K. Mos. De predikant stak in maart 2005 voor zijn dierbare parochianen een ‘antisemitische’ preek af. Het Cidi.nl legde prompt klacht neer tegen de antisemitische dominee. Wat was er gezegd? In zijn preek schilderde Mos de Jood af als een verrader: ”De Jood in ons is een verrader, zegt Matthëus. En hij laat het zien aan de manier waarop Jezus er in wordt geluisd. Het heil wordt door de Jood voor geld verkwanseld, zegt Matthëus.” En: ”Blijkbaar denkt Judas (volgens Mos synoniem voor Jood): nu kan ik nog ‘cashen’. De grootste zonde van de Jood is dat hij niet nadenkt, dat hij gewoon handelt, dat hij doet als Adam en Eva: Want zijn oren horen en zijn ogen zien wat begeerlijk is.”

Predikant N.K. Mos: ‘Hitler stond op Bijbelse bodem’

Na gezegd te hebben, dat ”de zonde van de Jood is dat hij weigert een mens te zijn” en nadat hij de Jood ‘een silent killer’ te hebben genoemd voert Mos Hitler op. Volgens de Wassenaarse predikant was Hitler ”eigenlijk veel beter in de bijbel thuis dan wij gewoonlijk voor waar willen houden”. Hitler heeft deze, op zich bijbelse gedachte tot z’n uiterste consequentie uitgewerkt. ”Want Hitler zei: dan moet de jood ook maar verdwijnen! Want er moet toch een nieuwe mens komen! Deze door God uitverkoren mens heeft zich als Judas bewezen. Als een verrader van Gods zaak, als deserteur, als vijfde colonne. Dan moet er een nieuwe mens komen.”

Verder op in zijn preek komt Mos nog eens op Hitler terug: ”Hitler wilde de Jood in ons midden definitief uitdrijven. Dat klinkt misschien heel vreemd, maar hij staat daarmee op bijbelse bodem. Want de Jood in ons leeft aan zijn goddelijke roeping voorbij en hij doet zijn schepper lelijk tekort. Wij hebben Hitler in de afgelopen decennia als een monster afgeschilderd. Maar monsters bestaan niet.” [bron: Kerknieuws.nl: Kwestie Wassenaar]

blue02

Het volgende artikel werd 30 jaar geleden geschreven en verscheen in een maandblad dat maar twee jaar heeft geleefd, onder hoofdredactie van André Gantman met name ‘In Naam van de Vrijheid‘. In het nummer dat dateert van januari 1981 pikken de auteurs in op de zoveelste golf van antisemitisme en Jodenhaat die andermaal over Nederland rolt. Wie de 30 jaar oude tekst leest, merkt net zoals ik tot zijn grote ontsteltenis dat die tekst net ook gisteren kon geschreven zijn. Ik was nog een jonge kerel toen dat maandblad verscheen en dertig jaar later moet ik inderdaad vaststellen dat er niks is veranderd. We hebben niks begrepen en we hebben niks geleerd. Is domheid dan soms erfelijk? Is antisemitisme erfelijk?

Abel Herzberg zei toen over die nieuwe golf antisemitisme in NL.:

“Die verontrusting onder de joden – deze hele zaak interesseert me eigenlijk met. Het is helemaal geen joods probleem, het is een beschavingsprobleem van de niet-joden en als de heren antisemieten willen zijn, dan moeten ze het vooral niet laten.”

Inderdaad, als ze het niet kunnen laten moeten ze het vooral niet laten [sick].

Nederland: antisemitisme weer salonfähig

Er is verontrusting over een dominee die meent dat de Nederlandse pers in Joodse handen is. Er is verontwaardiging over het feit dat de minister van Buitenlandse Zaken zich voor de rassenwetten van Saoedi-Arabië buigt. Neemt het antisemitisme toe of neemt de sensibiliteit jegens de bedreigde joodse staat af ? Een waarschuwende en relativerende bijdrage tot een emotionerende discussie. Men stelt zich thans, in Trouw, de Gelderlander, Het Parool en het Nieuw Israëlitisch Weekblad, de bezorgde vraag : is het antisemitisme weer onder ons ?

Er is sprake van onbekookte jongeren die in de Rotterdamse Kuip tieren over het «jodenkluppie» Ajax. De afdeling Breda van het Palestina-comite verspreidt prent briefkaarten die suggereren dat de Israëlische politiek niet onder de sterre Davids doch onder het hakenkruis zou staan. Een onderwijsfunctionaris beschuldigt minister Pais van een «stippeltje-stippeltje-stippeltje-streek».

Een gezaghebbend weekblad signaleert dat een pater dominicaan, ex-rector magnificus van de Universiteit van Nijmegen, in obscure roomse blaadjes de legende van de joodse rituele moorden heeft geactualiseerd. In de brievenrubriek van het dagblad De Limburger constateert een lezer dat het voorstel van genoemde pater dominicaan, om de joden naar een «in landschappelijk en klimatologisch sterk met Palestina overeenkomend» land als Guyana te laten emigreren, nog zo gek niet is. Met andere woorden, concludeert het NIW, het antisemitisme is weer salonfähig.

Antisemitisme, zei de protestantse kerkhervormer Karl Barth, is een Zonde tegen de Heilige Geest. Deze woorden gedachtig heeft ook dominee Daniël van der Meulen, predikant te Wassenaar, zijn stem verheven. «Omdat van verschillende zijden gezegd wordt dat het antisemitisme weer komt opzetten,» schreef hij, «meen ik op sommige dingen te moeten attenderen, juist om geen voet te geven aan deze pest !»

Dominee Van der Meulen

De wijze waarop ds. Van der Meulen zich tegen het antisemitisme keerde was echter dermate merkwaardig dat de man inmiddels zelf wegens joden-vijandelijke uitlatingen is aangeklaagd. Ds. Van der Meulen, zo lezen wij in een memorandum van de Stichting Bestrijding Antisemitisme (Stiba), op 21 januari 1981 ingediend bij de president van het Haagse Gerechtshof, heeft zich recentelijk tweemaal in het openbaar over de joden – in en buiten Israel – uitgelaten.

Op de gereformeerde synode pleitte hij er voor om “in mindering op de aandacht voor de joden” meer aandacht te besteden aan de belangen der christen-Palestijnen. “De Joodse staat stelt zich veel te intolerant op,” meende de spreker. “Jezus Christus heeft nooit iets gezegd over de `landbelofte’. Moeten wij niet eens veranderen van dialoog-onderwerp en behoort het schuldbelijden over het verleden niet eens een einde te vinden ?” Hij signaleerde “zwemen van overeenkomst en wortels tussen het nationaal-socialisme en bepaalde joodse gedachten” en waarschuwde de joden op apocalyptische toon voor “de vergelding die zal moeten komen”.

Op een avond van de Nederlands-Arabische Kring, mede georganiseerd door het Nederlandse Genootschap voor Internationale Handel, werkte hij deze gedachten wat nader uit. Andermaal ging hij in op de treffende overeenkomsten tussen nationaal-socialisme en bepaalde aspecten van de joodse leer: “Zionisme is gebaseerd op dezelfde `Blut-und-Boden’-ideologie als die van Hitler». (..) “De joden in Amerika zijn een kleine groep die sinds dertig à veertig jaar het kapitaal beheerst.” (…) “Het is objectief gezien verkeerd dat iemand zoals Salomon Bouman berichtgeving verstrekt in NRC Handelsblad over het Midden Oosten.” (…) “De joden zijn sinds vierhonderd jaar in Nederland. Zij hebben geld, invloed en een greep op de pers, reden waarom de pers hier eenzijdig is en het Palestijnse probleem met belicht wordt. Zij gebruiken de Holocaust om mensen te bewegen, doch hebben ze van de Holocaust niets geleerd.”

Mensenliefde

Omdat het kritisch bezien van de joden in het algemeen en de staat lsraël in het bijzonder in Nederland diepe emoties pleegt los te woelen, bleef het optreden van ds. Van der Meulen niet onopgemerkt.

Abel Herzberg: “Antisemitisme interesseert mij niet. Dat is helemaal geen joods probleem, het is een beschavingsprobleem van de niet-joden”

Het contactblad van het Nederland-Israël-Comité sprak over «schunnige woorden», «opruiende, beledigende, discriminerende kreten» en «een vloek jegens Israël en het joodse volk».

De stichting Stiba schreef, bij monde van haar voorzitter R. Stein, aan de gereformeerde synode dat zij niet begreep «dat een man van de kerk niet in staat is om mensenliefde ten aanzien van Palestijnse christenen te bepleiten, zonder dit gepaard te laten gaan met mensenhaat, gericht tegen het joodse volk».

Het artikel dat de heer Stein even later over dezelfde materie in het dagblad Het Parool publiceerde droeg de kop : “De joden hebben het weer gedaan”.

De lichtvaardige theorie dat Nederland door een nieuwe antisemitische golf wordt overspoeld, verduistert alleen maar het zicht op de werkelijke gevaren. Het zou trouwens niet de eerste antisemitische golf zijn die Nederland verontrustte – en die even later niets bleek voor te stellen. Er was zo’n golf vlak na de oorlog, want vijf jaar nazi-propaganda bleek ook in dit opzicht zijn sporen te hebben nagelaten.

Er was zo’n golf in 1962, een gematigde imitatie van een echte uitbarsting van jodenhaat, aan gene zijde van de grens. Het Nieuw Israëlisch Weekblad plaatste toen een paar uiterst verstandige mannen rond de tafel (onder andere de advokaat Abel Herzberg en de hoogleraren I. Kirsch en S. Kleerekoper) en liet hen een aantal relativerende woorden spreken. Zo zei Herzberg : “Die verontrusting onder de joden – deze hele zaak interesseert me eigenlijk niet. Het is helemaal geen joods probleem, het is een beschavingsprobleem van de niet-joden en als de heren antisemieten willen zijn, dan moeten ze het vooral niet laten.»

Zo is het. Het antisemitisme, zei reeds Sartre, is geen probleem van de joden, maar van de antisemieten. Overigens zou het aangenaam zijn als die paar antisemieten die er nog zijn die paar joden die er nog zijn eindelijk eens met rust zouden laten. *

Bronnen: In Naam van de Vrijheid; 2de jaargang nr. 3; 15 februari/15 maart 1981; blz 40-41

6 gedachtes over “Antisemitisme in Nederland: Geen Joods probleem maar beschavingsprobleem van niet-Joden

 1. “Ze” hebben van de Holocaust niets geleerd”!

  Daar wringt nu net het schoentje van het wereld merk JODENHAAT!

  “Ze” hebben juist van de Holocaust geleerd dat het als Jood beter is sterk & gehaat te zijn, dan zwak & geliefd!

  Over de vraag of het Anti SSemitisme weer onder ons is, kan men kort zijn.

  Het is nooit weggeweest!

  Like

 2. Let goed op!. Wij hebben het hier over mensen zoals Van Agt, Predikanten N.K. Mos en Van der Meulen enz. ‘Aardige Gutmenschen’ van de Rode Kerk en wereldverbeteraars van alle soorten en maten. Vreemd dat al deze mensen, die zo graag aan de kant van de verschoppelingen staan, geen moer geven om het lot van de echte onderdrukten in de wereld. Wat doen zij, bijvoorbeeld, voor het volk van Tibet? Hebben ze ooit voor deze mensen tegenover de ambassade van China gedemonstreerd? Wat doet zo’n stinker, als Van der Meulen uit Wassenaar, voor de onderdrukte christenen in Egypte?
  In Pakistan? Weet hij dat de rebellen in Syrië direct ‘maatregelen’ tegen christenen nemen; zodra zij een gebied veroveren? Dat er steeds meer christenen uit Libanon vluchten omdat de moslims ze het leven zuur maken? Vooral de jongens van de Hezbollah? Met christenen bedoel ik de plaatselijke christenen en niet Europeanen of Amerikanen. Zelfs de ‘troetelbeestjes’, de moslim Palestijnen, doen ALLES om de christenen uit Gaza en de West Bank te verdrijven.

  Voor de vraag: Waarom zijn al deze ‘Wereldverbeteraars’ zo selectief in hun haat? De Israëliërs zijn bar slecht en in hun optiek: de gezanten van Satan op aarde!. De (Palestijnse) Arabieren? Al hebben deze lieden liters bloed aan hun handen, zijn ze geweldige mensen die van geen kwaad bewust zijn.
  Groot deel van het antwoord is te vinden in een woord: GELD. Is dat niet vreemd dat ’n groot deel van de anti Israël (en anti Joods) predikanten komen uit Wassenaar? In Wassenaar wonen Top Arabieren uit de Emiraten en Saudi- Arabië. Dus, de haat wordt met petro-dollars betaald. Arabisch en islamitische organisaties zijn decennialang bezig met scouting voor ‘blanken in sleutel positie’. Mensen die tegen betaling de anti Israël propaganda credo verder kunnen verspreiden. Zij worden betaald uit dezelfde bronnen die moskeeën bouwen over heel Europa en terreuractiviteiten tegen het Westen financieren. Het kan de schijnheilige ‘Gutmenschen’ überhaupt niet schelen dat de lieden, aan wie ze hun diensten aanbieden, van plan zijn goede ariërs (zoals Van Agt) bij bomaanslagen massaal te doden.

  “Ze” hebben van de Holocaust niets geleerd”! Zegt de predikant met nazi sympathieën N.K. Mos. Hij vergist zich. De Israëlische Joden hebben van de Holocaust donders veel geleerd. De belangrijkste ding die zij leerden is: de wereld, waarin wij leven, is gebaseerd op Darwinistische fundamenten. Je bent sterk (volk en/of individu) je mag leven. Ben je dat niet? Dan ben jij zoals de Duitsers het formuleren: Weg von Fenster. Als men naar natuurfilms kijkt, ziet men hoe een leeuw of een hyena de zwakste uit de kudde grazers verorberd. De rest van de kudde zingt ‘Ik zag twee beren, broodje smeren …enz.

  Een volk met de Bijbel maar zonder wapens heeft helemaal geen kans te overleven. Een volk met wapens, maar zonder verstand verliest de strijd al na paar ronden.

  Like

 3. Ik ben al langer geleden Atheïst (geworden).
  Religie (verdieners) zijn altijd al een letterlijk en figuurlijke gesel voor elke samenleving geweest.
  Hun verenigings opzet: Hoe pers je zoveel mogelijk geld uit misleid en dom gehouden volgelingen.
  Hun organisatie-systeem is vaak een letterlijk overgenomen militair hiërarchische dictatuur met overeenkomstige indoctrinatie, leer- en straf methodiek.
  (executie peloton of inquisitie beulen).

  Onderstaande misleiding voor hun volgelingen is hun uitgangspunt:
  1: Ons aller doodgaan is een gruwelijk einde, MAAR……
  2: Gelukkig bieden wij U met/door ONZE God een (beter) leven na de dood aan! MITS……..
  3: U zich (liefst vanaf Uw geboorte) bij onze vereniging aansluit, zich vervolgens strikt houdt aan ons gezag en leefregels EN….
  4: Regelmatig ons verengings-gebouw bezoekt EN ………
  5: Aan ons (voldoende naar onze inschatting!) blijft doneren!

  EN DAN KOMT HUN TEGENPRESTATIE NA ONZE LEVENSLANGE CONTRIBUTIE:

  HUN GARANTIE voor al die zo dom en naief gehouden volgelingen DAT wij na onze dood in HUN VERZONNEN (EN NOOIT TE BEWIJZEN!) HEMEL KOMEN!
  Wat dat leven in die hemel is blijft voor sommige godsvereniging een strikt Aards beginsel
  MAAR ALTIJD BETER dan de straf van HUN god tot het eeuwig branden in de Hel (gerelateerd aan de brandstapels voor ongelovigen en afvalligen!)

  Hoe gek kun je (gemaakt) zijn om dat tot in 2013 te willen blijven geloven!

  Bij een toenemend aantal volgelingen gaan de religie-verzinners zichzelf en hun volgelingen uitroepen tot uitverkoren mensen (WIJ ZIJN DE BESTE!)
  Dat schept loyaliteit, verplichting, onderlinge controle, maar ook wapens tegen de afgunst van andere en soortgelijke verenigingen.

  LEVE DE VREDELIEVENDE RELIGIES EN HUN LEIDERS!

  Vervolgens gaan deze religie machthebbers hun macht- en inkomsten positie zeker stellen door z.g. HUN leefregels voor volgelingen op te stellen, die wellicht oorspronkelijk enige maatschappelijk sociale- en ethische waarde hadden, doch hoofdzakelijk zodanig waren, dat er talloze ((im) materiële) straffen stonden z.g. overtreding daarvan!

  Kenmerkend zijn natuurlijk de (aflaat)straffen op primair menselijke driften!
  (BV: Onze RK-medewerkers weten daar alles van! Tot de dag van vandaag! Om helemaal maar te zwijgen over de gruwelijke- en discriminerende Islam-straffen!)

  Pas de afgelopen jaren durfden weer enkelen het eeuwenlange (seksueel) machtsmisbruik van de clerus te openbaren als (nog steeds) het topje van de met bloed gekleurde ijsberg. EN DAT MISBRUIK GAAT NOG STEEDS DOOR! OVERAL EN OP ELK GEBIED!

  Deze in oertijd ontstane Religie verenigingen bedienden zich ordinair concurerend met hun eigen verzonnen godheden, waarvan de eigen godheid altijd beter was/is dan die soortgelijke van een andere religie vereniging.
  Een vereniging lidmaatschap principe, dat tekenend is en blijft voor elk (Elitair) macht- en inkomsten beginsel erachter.

  Van huis uit (wie niet van rond eerste helft vorige eeuw) Doopsgezinde ouders, was ik al niet bereid om op achttien jarige leeftijd belijdenis te doen om ook Doopsgezind te worden. Wellicht ook beïnvloed door mijn pragmatische moeder, die haar droomhuis zag weg gekaapt door die zelfde Doopsgezinde Gemeente, die dat huis voor hun nieuwe dominee kochten. Het eigenbelang van de machtiger en rijkere Kerk-leiding ging voor op de nederige wensen van hun minder bedeelde individuele volgelingen!
  Einde regelmatige kerkgang en einde Doopsgezindheid voor het hele gezin.

  Ik ging daarna als stuurman de wereld rondvaren en ervoer en besefte al heel gauw dat ons bejubelde Nederland wel (letterlijk en figuurlijk) heel klein was. De grote wereld kende ons landje nauwelijks (meer). Relateer aan onze weer bejubelde (imperialistische) VOC-tijd.

  Maakte direct al kennis met de super huichelachtige Arabieren en Islam-gelovigen, die al eeuwenlang door het harem systeem voor de rijken maar ook door de verplichte maagdelijkheid van zeer jonge meisjes als oorzaak aangaven voor algemene toegepaste homoseksualiteit door en met jongetjes en tevens anaal verkeer met hun vriendinnen in hun strenge religie cultuur. En dat tot de dag van vandaag!

  De Arabische wereld had voor onze jaartelling nog wat briljante geesten en producties voortgebracht, maar was nu vanaf Mohammed en zijn met het zwaard opgedrongen Koran een achterlijk gebleven en onproductief volk door hun 24 -uurs religie-verplichting en door de Islam-leiders ongeletterd houden van moslima’s, die alleen maar de plicht hadden om veel JIhad-strijders te produceren.

  Dat klinkt voor vele godsdienst-leiders niet onbekend in de oren!
  Maar ook voor ordinaire leiders als familie-vaders, Adel, Geestelijkheid, Militairen, Politici, Dictators en rebellenleiders.
  HOE MEER MENSEN (laten) MAKEN, HOE MEER (economische, militaire en maatschappelijke) MACHT EN INKOMEN!

  Mede door dit (machts)principe zal de mensheid door overbevolking, armoede, ongereguleerde migratie, sociaal-culturele onrust, toenemende criminaliteit en uiteindelijk vernietigende (burger)oorlogen te onder gaan.

  Het eertijds moderne westerse Europa had in de zestiger jaren het spook van de overbevolking slechts even door.
  De religie- en regerings machthebbers zagen echter dat minder mensen aanmaak MINDER AANHANG en dus MINDER KANS OP EEN LEVENSLANGE ZIT IN HET PLUCHE
  zou veroorzaken!
  DUS HAALDEN ZIJ MASSAAL HUN KIESVEE ERGENS ANDERS VANDAAN!
  Hoe dommer en ongeletterd HOE BETER om partij-politiek z.g. sociaal Staats-gesubsidieerd (en gedicteerd door de machthebbers in hun oorspronkelijke landen) tot het extra benodigde sociaal-democratische kiezers te zijn gedwongen (uitkeringstrekkers)

  IN FEITE DE ZELFDE METHODIEK ALS ALLE RELIGIE-VERENIGINGEN.

  Dank namens alle in zichzelf en de wetenschappelijk BEWEZEN natuur-krachten van het systeem Aarde (als nano-klein onderdeel van het echt oneindige Universum) Atheïsten en alle goedwillenden, die WEL in een meer humaan realistische wereld willen leven, werken, liefhebben in een elkaar respecterende en altijd vrijwillig wederzijds aanvaarde samenleving, waarin geboorte en dood een onverbrekelijk en natuurlijk verschijnsel op elk gebied zullen blijven.
  DAT WORDT WEL DAGELIJKS BEWEZEN!

  Ik vind het triest om weer zoveel tijd en inspanning te moeten leveren om dit soort meer humane epistels te schrijven. (En ik verdien er niets mee!) .

  Frank de Vries
  Alphen a/d Rijn.

  Like

 4. @ Frank de Vries, Alphen a/d Rijn.

  Hier een leuk verhaaltje. Mijn wijlen moeder (in Israël) vond het leuk orthodoxe Joden uit te dagen en met ze te discussiëren. Ze kon van tijd tot tijd ook behoorlijk beledigend zijn. Hoe dan ook, Eens had zij, in de wachtkamer van haar huisarts, een discussie met een Orthodoxe Joodse vrouw. De vrouw merkte op: Jullie seculiere Joden leven in zonde en denken dat jullie verstandig zijn. Echter, na de dood zullen jullie de waarheid kennen. U bent er nog niet hoor? Och! antwoordde mijn moeder, dan kom ik niet in de hemel…zo wat? Het moet daar toch heel saai zijn.
  Nee!, zei de vrouw, er zijn nog veel ergere mogelijkheden.
  De hel? Vroeg mijn moeder lachend… Daar ben ik zeker niet bang voor. Daar ben ik al geweest. Iedereen die de oorlog bij de Duitsers heeft doorgebracht, beschouwt de hel als een vakantie in Cyprus. (Cyprus was in die tijd een geliefde vakantieoord voor israeliers).

  Like

 5. De nieuwe NSB’ers kunnen we nu vinden onder de islamieten,de linkse partijen met hun anti-Israelische retoriek en de religieus-rechtse partijen.

  Like

 6. Arier Dries Van Agt en mannezieke Anja Meulenbelt waren elkanders doodsvijanden o.a. inzake abortus. Vandaag zijn het boezemvrienden in hun gezamelijke strijd tegen het bestaansrecht van de staat Israel.
  Triest.
  Ben

  Like

Reacties zijn gesloten.