Toespraak van Khaled Meshaal, waaruit de internationale media slechts summier citeerde [video]

Wie de nieuwsberichten heeft gevolgd – in binnen- en buitenland – omtrent het bezoek van Hamasleider Khaled Meshaal aan Gaza ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de terreurorganisatie, moet zich vast een breuk hebben gelachen met de vele interpretaties die circuleren in de media wat Meshaal nu al dan niet heeft gezegd. Toegegeven, het zou de zaak sterk vereenvoudigen moest iedereen Arabisch begrijpen.

Gelukkig is er Memri TV die al vijftien jaar de Arabische en Farsische (Iran) nieuwsbulletins volgt en in het Engels ondertiteld. Voor diegene die blijven twijfelen aan de vertaling moeten er maar een Arabische tolk bijnemen. Dat mag normaal geen probleem zijn, want met 650.000 Arabisch-taligen in ons land en meer dan 1 miljoen bij onze noorderburen, moet dat toch wel lukken.

raketten10Een advies dat ik vooral richt tot de VRT/Canvas, de Belgische nationale omroep, en aan de NOS, de Nederlandse omroep, die traditioneel goochelen, knippen en plakken met dit soort toespraken tot er op den duur een kat haar jongen niet meer in herkent.

Wie de toespraak van Khaled Meshaal beluistert en leest zal zich erg onbehaaglijk beginnen voelen en regelmatig opgeschrikt worden door het openlijk en opzwepende fanatisme van Hamas. Het hele evenement heeft veel weg van een cultus, een geheime sekte, waarbij het altaar werd vervangen door een raket van zes meter hoogte. De haat jegens Israël en het Joodse volk druipt letterlijk vanaf het rakettenplatform waarop de M-75 qassamraket staat opgesteld (plaatje rechts.)

Geen spoor van verzoening of zin tot compromis met Israël te merken. Geen enkel! Inderdaad, Hamas kent maar één optie: Israël met geweld en bloedvergieten vernietigen. Palestina moet niet naast maar in de plaats van Israël komen. Héél Palestina, met inbegrip van de Joodse staat, is volgens Meshaal door en door Arabisch en Islamitisch.

En de Joden, die door Meshaal en zijn entourage zonder onderscheid allemaal ‘Zionisten’ worden genoemd waar ze zich ook bevinden? Wel ja die moeten weg, weg uit Israël, weg uit ‘hun’ Palestina, weg uit het Midden-Oosten, weg van de wereldkaart. Wie die hele toespraak in zich opneemt en meent nog ergens een gaatje te bespeuren waar nog ruimte is om te onderhandelen over vrede met Israël, zal bijzonder veel creativiteit aan de dag moeten leggen.

De Engelstalige ondertiteling heb ik voor u in het Nederlands vertaald, en de Engelstalige vertaling/ondertiteling van Memri TV er nadien nog eens aan toegevoegd.

Integrale toespraak van Khaled Meshaal van 7 december 2012 in Gaza City:

Khaled Meshaal: “Eerst en vooral, Palestina – van de [Jordaan] Rivier tot aan de [Middellandse] Zee, vanaf het noorden tot in het zuiden – is ons land, ons recht en ons geboorteland. Er zal geen duim van worden opgegeven of achtergelaten, niet het kleinste deel.

Ten tweede, Palestina was Arabisch en Islamitisch en dat zal zo blijven. Het behoort de Arabische en de Islamitische wereld toe. Palestina behoort ons toe en niemand anders. Dit is het Palestina dat wij kennen en waarin wij geloven.

Ten derde, aangezien Palestina van ons is, en het het land is van het Arabisme en de Islam, mogen wij de legitimiteit van de Israëlische bezetting nooit erkennen. De bezetting is onwettig, en daarom is Israël onwettig, en dat zal zo blijven doorheen de tijden. Palestina is van ons en niet van de Zionisten.

[…]

De bevrijding van Palestina – heel Palestina – is een plicht, een recht, een doel en een opdracht. Het is de verantwoordelijkheid van het Palestijnse volk, evenals van de Arabische en Islamitische natie.

Ten vijfde, de Jihad en het gewapende verzet zijn de juiste en ware weg voor de bevrijding en de restauratie van onze rechten, samen met alle andere vormen van strijd – door politiek, door diplomatie, door de massa’s en door wettelijke kanalen. Al deze vormen van strijd, echter, zijn waardeloos zonder het verzet.

[…]

Politiek wordt geboren uit de baarmoeder van het verzet. De ware staatsman wordt geboren uit de baarmoeder van het geweer en de raket.”

Voorzegger: Zeg: “Allah is groot.” (Allah Akbar)

Lied: O Abu Al-Walid, o Meshaal, bereid de weg voor, komaan.

Ons reis moet voltooid worden. Allah is met u.

Khaled Meshaal: Dat Allah u zegene.

O Palestijnse staatsmannen, o Arabische en Moslim staatsmannen, trek uw lessen uit Gaza. Iedereen die wenst om de weg van de diplomatie te bewandelen moet een raket met zich meenemen. Hij moet vertrouwen op de infrastructuur van het verzet. Uw waarde, o staatsman, wordt afgeleid uit de waarde van het verzet.

Ik, samen met mijn beste broeder Abu al-Abd Haniyeh, de volledige leiding van Hamas, zowel hier als in het buitenland, onze kameraden, de leiders van het verzet, in Gaza, in de West Bank, hier en in het buitenland – door Allah, zijn wij de leiding van de Palestijnse militaire vleugels verschuldigd. Indien niet voor de grote commandanten van de militaire vleugels, zouden wij geen staatsmannen hebben. Dit is eerst dankzij Allah en dan de helden van het verzet.

Hoe prachtig [om zien] was het om bombarderen van Tel Aviv. Mogen uw handen gezegend zijn. Mogen uw handen gezegend zijn. Wij zijn trots op wat u heeft gedaan.

Jihad en het verzet zijn de weg. Dit is niet enkel zuivere retoriek. De gebeurtenissen hebben ons aangetoond dat Jihad en het verzet de voordeligste en betrouwbare optie zijn. Deze optie is geen waanidee of luchtspiegeling. In geen geval. Het verzet is een tastbare, zichtbare en vooruitziende zaak. Het marcheert over de grond, verspreid licht over zijn volk, en laat het vuur losbarsten op zijn vijanden. Dat is het verzet.

[…]

Voor ons is het verzet het middel, niet het einde. Ik zeg aan de volledige wereld, via de media: Als de wereld een manier vindt anders dan door het verzet en door bloedvergieten om Palestina en Jeruzalem voor ons te herstellen, het Recht op Terugkeer uit te voeren, en een einde te maken aan de walgelijke Zionistische bezetting, zullen wij daarmee instemmen. Maar wij gaven u 64 jaar de gelegenheid en u heeft niets gedaan. Dat is waarom wij voor het verzet opteerden. Verwijt ons niet. Als wij een andere weg hadden gevonden – één die geen oorlog of veldslag impliceerde – dan zouden wij daarop verder zijn gegaan, maar de geschiedenis en de wetten van Allah vertellen ons dat de overwinning en de bevrijding niet zonder het verzet worden bereikt, gevecht en zelfopoffering.

Jeruzalem is onze ziel, onze geschiedenis, ons collectief geheugen, ons verleden, ons heden en onze toekomst. Het is onze eeuwige hoofdstad waaraan wij ons vasthouden en die wij zullen bevrijden, duim voor duim, wijk na wijk, steen per steen, elke plaats die heilig is voor de Islam en elke plaats die heilig is voor het Christendom. Israël heeft geen recht op Jeruzalem.

[…]

Het Recht op Terugkeer betekent de terugkeer van alle vluchtelingen, de verplaatsten en de bannelingen uit Palestina – naar zijn steden en zijn dorpen, naar de wijken van Gaza, de West Bank en binnen de grenzen van 1948. Wij bezitten elke duim van ons land. Onze vaders en onze voorvaders werden daar geboren. Wij leefden daar. Het behoort tot ons geheugen en onze geschiedenis. Het Recht op Terugkeer is heilig voor ons en daar kan niet aan getornd worden.

Toen mijn broeders en ik gisteren de Gazastrook binnengingen, begonnen wij met de vervulling van het Recht op Terugkeer, zo Allah het wil.

[…]

Hamas heeft een klaar en duidelijk principe: neen aan de hervestiging van vluchtelingen en neen aan een alternatief geboorteland. Er is geen substituut voor Palestina.

[…]

De eenheid van het Palestijnse land verwijst naar Gaza, de West Bank en het land binnen de grenzen van 1948. Dat is het land van Palestina – het is allemaal Palestina, elk deel van dit is Palestina.

Geen deel van dit [land] zal van de andere delen worden gescheiden. Iedereen die gelooft dat Gaza ver kan weggehouden worden van de West Bank is misleid. Gaza, de West Bank en het land binnen de grenzen van 1948 zijn allen beminde delen van het grote Palestijnse geboorteland.

Is dat niet zo, Abu Al-Abd [premier Ismail Haniyeh]?

Voorzegger: Zeg: “Allah is groot” (Allah Akbar.)
De massa: Allah Akbar.
Voorzegger: Zeg: “Allah is groot” (Allah Akbar.)
De massa: Allah Akbar.
Voorzegger: Zeg: “Allah is groot” (Allah Akbar.)
De massa: Allah Akbar.

Khaled Meshaal: De West Bank is onafscheidelijk van Gaza, Gaza is onafscheidelijk van de West Bank en zij zijn beide onafscheidbaar van Haïfa, Jaffa, Beersjeba… en Safed.

[…]

Voorzegger: O Meshaal, onze beminde…
De massa: O Meshaal, onze beminde…
Voorzegger: Uw leger bombardeerde Tel Aviv…
De massa: Uw leger bombardeerde Tel Aviv…
Voorzegger: Uw leger raakte Tel Aviv…
De massa: Uw leger raakte Tel Aviv…
Voorzegger: O Qassam, doe het opnieuw…
De massa: O Qassam, doe het opnieuw…
Voorzegger: Maar deze keer, tref Haïfa…
De massa: Maar deze keer, tref Haïfa…
Voorzegger: Maar deze keer, raak Jaffa…

Khaled Meshaal: Zo Allah het wil…

Voorzegger: Zeg: “Allah is groot” (Allah Akbar.)
De massa: Allah is groot.

Khaled Meshaal: Hoor mij goed, mijn kameraden in de verschillende facties. Bevrijding zal voorafgaan aan onafhankelijkheid. Een echte staat zal de vrucht zijn van de bevrijding, niet van onderhandelingen.

Er is geen alternatief voor een vrije Palestijnse staat met echte soevereiniteit over het hele land van Palestina.

———————

Engelstalige versie:

Khaled Mash’al: First of all, Palestine – from the [Jordan] River to the [Mediterranean] Sea, from its north to its south – is our land, our right, and our homeland. There will be no relinquishing or forsaking even an inch or small part of it.

Second, Palestine was, continues to be, and will remain Arab and Islamic. It belongs to the Arab and the Islamic world. Palestine belongs to us and to nobody else. This is the Palestine which we know and in which we believe.

Third, since Palestine belongs to us, and is the land of Arabism and Islam, we must never recognize the legitimacy of the Israeli occupation of it. The occupation is illegitimate, and therefore, Israel is illegitimate, and will remain so throughout the passage of time. Palestine belongs to us, not to the Zionists.
[…]
The liberation of Palestine – all of Palestine – is a duty, a right, a goal, and a purpose. It is the responsibility of the Palestinian people, as well as of the Arab and Islamic nation.

Fifth, Jihad and armed resistance are the proper and true path to liberation and to the restoration of our rights, along with all other forms of struggle – through politics, through diplomacy, through the masses, and through legal channels. All these forms of struggle, however, are worthless without resistance.
[…]
Politics are born from the womb of resistance. The true statesman is born from the womb of the rifle and the missile.

Announcer: Say: “Allah Akbar.”

Song: Oh Abu Al-Walid, oh Mash’al, prepare the way, come on.

Our journey must be completed. Allah is with you.

Khaled Mash’al: May Allah bless you.

Oh Palestinian statesmen, oh Arab and Muslim statesmen, learn your lesson from Gaza. Anyone who wishes to take the path of diplomacy must take a missile along with him. He must rely upon the infrastructure of the resistance. Your value, oh statesman, is derived from the value of resistance.

I, along with my dear brother Abu Al-Abd Haniya, the entire Hamas leadership, both here and abroad, our comrades, the leaders of the resistance, in Gaza, in the West Bank, here and abroad – by Allah, we are indebted to the leadership of the Palestinian military wings. If not for the great commanders of the military wings, we would have no statesmen. This is thanks first to Allah, and then to the heroes of the resistance.

How wonderful was your shelling of Tel Aviv. May your hands be blessed. May your hands be blessed. We are proud of what you have done.

Jihad and resistance are the path. This is not mere rhetoric. Events have shown us that Jihad and resistance are the most advantageous and reliable option. This option is not a delusion or a mirage. By no means. The resistance is a palpable, visible, and envisioned thing. It marches on the ground, spreading light to its people, and unleashing fire upon its enemies. That is the resistance.
[…]
For us, resistance is the means, not the end. I say to the entire world, through the media: If the world finds a way other than through resistance and bloodshed to restore Palestine and Jerusalem to us, to implement the Right of Return, and to put an end to the loathsome Zionist occupation – we will welcome it. But we gave you a chance for 64 years, and you did not do a thing. That is why we opted for resistance. Don’t reproach us. If we had found another way – one that did not involve war and battle – we would have proceeded upon it, but history and the laws of Allah tell us that victory and liberation cannot be achieved without resistance, battle, and sacrifice.
[…]
Jerusalem is our soul, our history, our collective memory, our past, our present, and our future. It is our eternal capital, to which we hold fast and which we will liberate, inch by inch, neighborhood by neighborhood, stone by stone, every place sacred to Islam, and every place sacred to Christianity. Israel has no right to Jerusalem.
[…]
The Right of Return means the return of all the refugees, the displaced, and the exiled to the land of Palestine – to its cities and its villages, to the neighborhoods of Gaza, the West Bank, and within the 1948 borders. We own every inch of our land. Our fathers and our forefathers were born there. We lived there. It retains our memory and our history. The Right of Return is sacred to us, and it cannot be depreciated.

When my brothers and I entered the Gaza Strip yesterday, we began the fulfillment of the Right of Return, Allah willing.
[…]
Hamas has a clear-cut principle: no to resettlement of refugees and no to an alternative homeland. There is no substitute for Palestine.
[…]
The unity of Palestinian land refers to Gaza, the West Bank, and the land within the 1948 borders. That is the land of Palestine – it is all Palestine, every part of it is Palestine.

No part of it will be separated from the other parts. Anyone who believes that Gaza can be kept far from the West Bank is delusional. Gaza, the West Bank, and the land within the 1948 borders are all beloved parts of the great Palestinian homeland.

Isn’t that so, Abu Al-Abd [Haniya]?

Announcer: Say: “Allah Akbar.”
Crowds: Allah Akbar.
Announcer: Say: “Allah Akbar.”
Crowds: Allah Akbar.
Announcer: Say: “Allah Akbar.”
Crowds: Allah Akbar.
Khaled Mash’al: The West Bank is inseparable from Gaza, Gaza is inseparable from the West Bank, and they are both inseparable from Haifa, Jaffa, Beersheba… and Safed.
[…]
Man: Oh Mash’al, our beloved…
Crowds: Oh Mash’al, our beloved…
Man: Your army shelled Tel Aviv…
Crowds: Your army shelled Tel Aviv…
Man: Your army struck Tel Aviv…
Crowds: Your army struck Tel Aviv…
Man: Oh Qassam, do it again…
Crowds: Oh Qassam, do it again…
Man: But this time, strike Haifa…
Crowds: But this time, strike Haifa…
Man: But this time, strike Jaffa…
Khaled Mash’al: Allah willing…
Man: Say: “Allah Akbar.”
Crowds: Allah Akbar.
Khaled Mash’al: Hear me well, my comrades in the various factions. Liberation will precede statehood. A real state will be the fruit of liberation, not of negotiations.

There is no alternative to a free Palestinian state with real sovereignty on the entire land of Palestine.


Bronnen:

 1. Elder of Ziyon: Meshal’s speech – the one that the media wouldn’t quote [meer]
 2. Memri TV: Hamas Leader Khaled Mash’al: We Will Not Relinquish an Inch of Palestine, from the River to the Sea
  Al-Aqsa TV (Hamas/Gaza) – December 7, 2012 [meer]
 3. The Guardian: Khaled Meshaal attends Hamas anniversary rally in Gaza – in pictures [meer]
 4. Joods Actueel: VRT vertaalt “dood aan Israël” in “geen land opgeven” [meer]

Gerelateerd:

 • De naakte Fallus van Hamas op het podium in Gaza, zegt meer dan duizend woorden [meer]
 • Uitbundig ‘Overwinningsfeest van de Qassamraket’ in Gaza nav 25 jaar bestaan Hamasterreur [meer]
 • Khaled Meshaal in Gaza: ‘Vandaag Gaza, morgen Ramallah en dan Jeruzalem, Haïfa en Jaffa’ [meer]
 • Logo van Hamas voor zijn 25ste verjaardag toont waar zijn prioriteiten liggen [meer]

6 gedachtes over “Toespraak van Khaled Meshaal, waaruit de internationale media slechts summier citeerde [video]

 1. Ja, had ik ook gelezen. Ze maken zich bij de Wereldmorgen.be druk om “foutief vertaald door massamedia”, terwijl ze slechts één enkel voorbeeld aanhalen, namelijk dat van The Observer, die overigens achteraf hun ‘fout’ herstelden, wellicht onder druk gezet van de lovers van de radicale islam en hun ‘verzetsgroepen’.

  Het ging de DWM om de vertaling van het woord waarin gezegd worden ‘Joden bestrijden’ dat door The Observer werd vertaald als ‘Joden doden’. Het artikel komt trouwens van de gekende antisemitische website Electronic Intifada.

  Flauwe kul allemaal. Als Hamas de Joden “bestrijdt” door hen te bestoken met raketten, mortiergranaten en zelfmoordbomaanslagers, dan doen zij dat niet om de Joden (Israëliërs) uit te nodigen tot dialoog en overleg, maar om zoveel mogelijk “Joden te doden.” Punt.

  Dat de vertaling van The Observer ietwat te enthousiast gebeurde, doet niks af aan het feit dat Hamas slechts in één taal wilt spreken met Israël en dat is de taal van moorden, en zinloos bloedvergieten, niet enkel tegenover het IDF maar tegen Joodse bejaarden, vrouwen, kinderen en babies van Israël. Willekeur is troef voor Hamas en Co.

  Hamas “bestrijdt” de Joden om hen “te doden”, dat is hoe de tekst had moeten vertaald en begrepen worden.

  Like

 2. Ja, ik had ook al zoiets gelezen, vandaar dat ik de tekst van Memri TV heb gekozen om te vertalen, omdat die rechtstreeks uit het Arabisch vertalen, zonder te interpreteren.

  Bovendien moet je de hele toespraak lezen, en dan proef je heel wat beter de sfeer van Jodenhaat en Israëlhaat (synoniemen in het M-O) die het rakettenfeest domineerde.

  Alleen al het feit dat zij het woord ‘Allah’ weglaten uit ‘hun’ vertaling (lees: interpretatie) is al veelzeggend genoeg. Zij willen duidelijk de moslims niet schofferen, maar het is nochtans wat Khaled Meshaal letterlijk heeft gezegd.

  “Palestina is Arabisch èn Islamitisch,” zegt Meshaal wat natuurlijk rechtstreeks refereert naar de Apartheid destijds in Z-Afrika. Apartheid die het M-O al eeuwenlang teistert, maar dat willen die linkse nitwits niet gezegd hebben. Maar als wij dat durven zeggen, heten we islamofoben, terwijl we enkel het racisme, discriminatie en onverdraagzaamheid in het M-O willen aanklagen.

  Like

 3. dit zei mr meshaal dus echt…enfin volgens de linkerkant van de wereld toch.

  “Verzet is voor ons geen doel maar een middel. Ik spreek de hele wereld toe via de media. Als de wereld een manier vindt zonder verzet of bloedvergieten om Palestina en Jeruzalem en het recht op terugkeer aan ons terug te geven en om de zionistische bezetting te beëindigen, dan verwelkomen we die. We hebben jullie (de wereld) 64 jaar uitgeprobeerd en jullie hebben niets gedaan. Als we dus tot verzet overgaan, verwijt ons dat niet. Als we een andere oplossing hadden gevonden, dan hadden we die gegrepen. De geschiedenis der naties toont dat er geen bevrijding of overwinning is geweest zonder oorlog, zonder gevechten, zonder offers.”

  dat is wat men noemt je extreem linkse kop in het zand steken…nu maar hopen dat hun kop er niet meer uitgeraakt

  Like

 4. Waarom de verbazing over de Media?

  Het zijn staatsbedrijven (gefinancieerd uit belastingsgeld) en vertegenwoordigen in grote mate de mening van de desbetreffende politiek correcte, maar liegende regeringen, die op deze manier zelf niet ‘in de picture hoeven te komen en verder hun ‘genuanceerde verhaal kunnen blijven verkopen!

  Waarheid is: De meeste Europesche regeringen & een groot deel van de bevolking willen precies hetzelfde, maar gebruiken hiervoor de fanatiek schreeuwende, openlijk hun doel bekennende Arabische & Moslim leiders en denken zo hun vuile handen schoon te houden.

  Like

 5. Ja zeker, slechts summier citeerde. Als de media maar ook iets meer had geciteerd was duidelijk geworden dat vrede niet mogelijk is met Hamas en zijn vrienden.

  Ja, je moet toch wat doen als media om de schone schijn van Hamas hoog te houden?

  En daarbij het grootste gedeelte van het verhaal links te laten liggen om je eigen berichtgeving niet te ontzenuwen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.