Antisemitische stereotypen en Holocaust-ontkenning in de Islam [Tartuffel]

“Zeg ouwe kerel, ruik jij soms iets dat in brand staat?”

Antisemitische stereotypen / Holocaust-ontkenning (islam)

door Tartuffel

bron: http://mijn-kijk-op.infonu.nl/

Antisemitische stereotypen / Holocaust-ontkenning (islam) – In een redactioneel artikel van The Palestine Times met als titel ‘Joods antisemitisme tegen de islam is een groot probleem’ (ja, u leest het goed: Joods antisemitisme), wordt beweerd dat zionisten van over de hele wereld moslims demoniseren met als doel “de door de zionisten gecontroleerde Amerikaanse regering te bewegen om islamitische landen binnen te vallen en miljoenen onschuldige mensen te vermoorden”.

Slachtofferschap en complottheorieën
Volgens het stuk doen de zionistische Joden precies hetzelfde als hun nazimentoren in de jaren ’30 van de vorige eeuw hebben gedaan, alleen zijn nu de Arabieren en de moslims het doelwit.

Antisemitische cartoon. In werkelijkheid spreken de Joden tegen de hele wereld, die doofstom blijft, enkel een deel van de VS luistert...

In het Midden-Oosten en onder sommige moslims in het Westen circuleren veel complottheorieën, waarin vooral de Joden en de Amerikanen (of het Westen) een negatieve rol in spelen. Het is dagelijkse kost in de Arabische wereld. Dikwijls wordt Amerika als marionet van Israël voorgesteld.

Ook worden zaken vaak omgedraaid, vooral als het de Palestijnen betreft: de Palestijnen zijn de Joden van tijdens de Tweede-Wereldoorlog (weerloze, onschuldige slachtoffers) en de Joden zijn de nazi’s van nu (brute beulen die uit zijn op de vernietiging van de Palestijnen). Maar de paranoïde logica van het redactioneel commentaar had ik nog niet gehoord: alle moslims zijn het doelwit van de zionisten.

Het past in een slachtoffercultuur waarbij niet de hand in eigen boezem wordt gestoken, maar alle tegenslagen, fouten en mislukkingen worden geëxternaliseerd en worden toegeschreven aan een externe partij. Het eigen aandeel wordt niet (h)erkend en er volgt geen kritische evaluatie van het eigen handelen.

Het slachtofferschap wordt onderbouwd met de zionistische samenzwering die Amerika aanzet tot volkerenmoord. Het verschilt niet veel van de retoriek van de nazi propaganda film Der Ewige Jude.

Citaat:

“Elke propaganda moet populair zijn en haar intellectueel peil afstemmen op het begripsvermogen van de minst begaafden onder diegenen tot wie ze zich richt. Daarom moet het peil ervan, zuiver intellectueel gezien, des te lager gehouden worden naarmate de te bereiken massa groter is.” (Adolf Hitler)

Holocaustontkenning
Over het artikel kan ik één positief punt opnoemen. De holocaust wordt in ieder geval niet ontkend, zoals alom gebeurd in de Palestijnse en Arabische media. Op 2 juli 1998 schreef Al-Jarwan, een redacteur van Al-Hayat Al-Jadida, de officiële spreekbuis van de Palestijnse Autoriteit, het volgende:

“De Waarheid is dat de vervolging van de Joden in de Tweede Wereldoorlog een sprookje is dat de Joden zelf hebben verzonnen. De Joden spreken helemaal ten onrechte over de genocide die op hen zou zijn gepleegd. Ze weten hun leugenachtige verzinsel goed uit te buiten, want de mensen kregen geweldig veel medelijden met hen…”.(1)

Antisemitische mythen
Andere antisemitische mythen worden in het stuk wel tentoongespreid. Amerika als machteloze marionet van de zionisten en de Joden die net als de nazi’s een genocide plegen op de Palestijnen en bovendien een bedreiging vormen voor het gehele Midden-Oosten. Dr. Hans Jansen zei in een toespraak dat sinds de opkomst van de zionistische beweging en vooral sinds de oprichting van de staat Israël, het beeld van de jood in de islamitische wereld een radicale verandering heeft ondergaan. Het stereotype beeld van de jood als machteloze intrigant is allengs veranderd in de Jood die achter de schermen van de wereldpolitiek aan de touwtjes trekt en betrokken is bij samenzweringen tegen de gehele mensheid, en tegen de islamitische landen in het bijzonder.(2)

Arabieren in de oven
Het editorial stelt dat het in Israël ‘op de muren staat geschreven’: “Arabieren in de oven! We zullen hen een nog grotere holocaust bezorgen! Spaar hun kinderen niet…” Maar ook in Noord-Amerika, delen van Europa en Australië, is de boodschap overduidelijk: “Dood de moslims, dood de Arabieren, dood de ‘terroristen,’ [aanhalingstekens van de auteur(s) van het artikel] de moslims komen eraan…”. Deze bizarre, bijkans hysterische beweringen worden niet ondersteund met feiten, de lezer moet maar geloven dat het zo is. Ook wordt er met droge ogen beweerd dat de anti-joodse propaganda in Nazi-Duitsland voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog, veel gelijkenissen vertoont met de anti-islamitische beschuldigingen in de zionistische media.

Democratisch recht kritiek te uiten tegen de (radicale) islam
Vervolgens wordt de bekende Amerikaanse politiek commentator Daniel Pipes geciteerd die gesproken zou hebben van “een massale immigratie van bruingekleurde mensen die raar eten bereiden … en hun exotische gewoontes en attitudes meebrengen.” Op zijn website zegt hij over deze zin die hij op 19 november1990 schreef in een artikel The Muslims are Coming! The Muslims are Coming! In ‘National Review’, dat deze zin behoorlijk wat aandacht heeft getrokken op het internet, maar dat deze zienswijze de gedachten van West-Europese mensen karakteriseert en niet die van hemzelf. Hij geeft wel toe dat het verstandiger wat geweest als hij destijds deze opmerkingen tussen aanhalingstekens had geplaatst.(3)

Ook wordt David Horowitz, een Amerikaans neoconservatieve schrijver en activist, die vorig jaar de Islamo-fascism awareness week op Amerikaanse campussen organiseerde, er met de haren bijgehaald. Deze ‘week van bewustwording van het islamitisch-facisme’ was vooral een protest tegen de censuur in Amerika die volgens Horowitz vooral wordt voortgebracht door progressief links. Iedereen die islamitisch radicalisme associeert met de terroristische campagne die gevoerd wordt tegen Amerika, Europa,Israël en niet-radicale moslims, wordt automatisch neergezet als islamofoob, aldus Horowitz.(4)

Je kan hier van alles van vinden, maar de boodschap ‘dood aan de moslims’ is bij beide heren geenszins te horen. Ze waarschuwen tegen de radicale islam, maar ze roepen niet op om moslims een kopje kleiner te maken. Ook roepen ze niet op tot haat. Ze maken gebruik van hun democratisch recht om kritiek te uiten op de (radicale) islam.

Retorische truc
Eerlijk is eerlijk, in het redactioneel artikel staat dat het om veel meer gaat dan wat Pipes en Horowitz beweren. Het gaat om “een opzettelijk en goed georganiseerde poging om een kolossale clash te veroorzaken tussen het Westen en de islam, waarbij miljoenen mensen, voornamelijk moslims, zullen omkomen”. Wauw, wat een aantijging! Ter onderbouwing wordt de Israëlische ambassadeur in Italië erbij gehaald die gewaarschuwd zou hebben voor de islamisering van Europa en hij zou de paus geadviseerd hebben een ononderhandelbaar standpunt in te nemen tegen de immigratie van moslims naar Europa. Het editorial zegt daarna doodleuk dat het niet moeilijk is voor te stellen dat de ambassadeur tussen de regels door het advies aan Europa geeft om “de moslims in een getto te plaatsen, hen tot assimilatie te dwingen [ofschoon in een getto plaatsen en assimileren een contradictie is!], hen te dwingen het christendom te omarmen (bij voorkeur het christelijk zionisme), hen geen gelijke rechten te geven, hen te behandelen zoals ze de Palestijnen behandelen [er dus vanzelfsprekend van uitgaande dat deze behandeling slecht moet zijn] en ze te verdrinken in de open zee”. De ambassadeur worden giftige en genocidale woorden in de mond gelegd nadat hij zich kritisch had uitgelaten over het proces van islamisering in Europa. Van zo’n retorische truc – hij zegt wel ‘A’, maar hij bedoelt daarmee eigenlijk ‘B’, om hem vervolgens deze opvatting aan te wrijven –,lusten de honden geen brood van.

Antisemitische stereotypen
Het stuk zegt dat dergelijke woorden (die de ambassadeur dus in de mond gelegd zijn!) afkomstig zijn van een representant van een volk dat gedurende vele eeuwen het slachtoffer was van antisemitisme en nu zelf pogroms, de inquisitie en zelfs een holocaust voor moslims propageren. En waarom dan wel? De reden daarvoor is volgens het redactioneel commentaar dat deze moslims zich verweren tegen de genocidale etnische zuiveringen van christenen en moslims door Israël. Je verzint het niet. De joden worden afgeschilderd als de belichaming van het kwaad die aansturen op de vernietiging van de moslims. Oude antisemitische stereotypen – een erfenis van de christelijke jodenhaat – vliegen je in dit stuk om de oren. Het klassieke vijandbeeld van de joden in het Midden-Oosten is springlevend!

Emanciperende dhimmies
Waar komt deze antisemitische razernij vandaan? Joden waren eeuwenlang niet meer dan tweederangs burgers (dhimmies) die door de moslims getolereerd werden als ze een speciale hoofdelijke belasting betaalden (de jizya) en de suprematie van de moslims erkenden. In ruil daarvoor kregen ze een bepaalde mate van godsdienstvrijheid en genoten ze tot op zekere hoogte persoonlijke bescherming en bescherming van have en goed. Wel waren ze onderworpen aan allerlei beperkingen, ook op juridisch gebied.

Nu doen zich twee moeilijkheden voor. Ten eerste hebben de joden, een volk van dhimmies, zich niet langer onderworpen aan de Islamitische autoriteit, maar zijn ze er nota bene in geslaagd een soevereine staat op te richten in het Arabisch-islamitische hartland. Dat is een verschrikkelijke krenking voor moslim en een belediging van hun geloof. Bovendien is het wel duidelijk dat de joden (Israël) alsook de christenen (het Westen) in technologisch, economisch en militair opzicht superieur is aan de islamitische landen. Ook dat is een belediging van de islam, die behoort te triomferen en superieur is aan alle andere godsdiensten. De superioriteit van Israël (dat gezien wordt als arrogantie) alsook het bestaan ervan (dat gezien wordt als landroof), is een pijnlijke, krenkende situatie voor vele moslims in het Midden-Oosten. Het is een provocatie die koste wat het kost ongedaan moet worden gemaakt. Joden behoren volgen de koran te leven in vernedering en ellende. De oude situatie moet worden hersteld. Israël moet ontmanteld worden en de joden moeten weer teruggebracht worden in hun vroegere onderworpen status.

Religieus-ideologische bril
Het artikel sluit af met de zinsnede: “De goede mensen moeten wakker worden, zich uitspreken en actief het kwaad bestrijden. Want alles wat nodig is om het kwaad te laten zegevieren, is dat goede mensen niets doen.” Zo is het maar net. Het probleem is alleen dat de opsteller van het stuk – en hij is niet de enige – een geperverteerd idee heeft van wat goed en kwaad is. Het kwaad is niet Israël en de (zionistische) joden, maar de religieus-ideologische bril waarmee Israël en de joden worden beoordeeld en het virulent antisemitisme wat daaruit voortkomt.