Herinnering aan dat wat niet vergeten mag worden [Annick De Ridder]

Herinnering aan dat wat niet vergeten mag worden

door Annick De Ridder
bron: Liberales www.liberales.be

In 2012 neemt België het voorzitterschap van de Taskforce for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research waar. Deze intergouvernementele organisatie heeft als doel steun te vergaren voor Holocausteducatie, herinnering en onderzoek bij politieke en maatschappelijke leiders en dit zowel nationaal als internationaal. Leden van deze organisatie dienen zich in te zetten om deze doelstellingen te ondersteunen en te implementeren in hun beleid en programma’s.

Het leek het uitgelezen moment om na te gaan hoe het gesteld is met de kennis over de Holocaust van onze schoolgaande jongeren in Vlaanderen. In het verleden heb ik reeds een vraag gesteld rond het invoeren van de Holocaust-herdenking in de eindtermen aan minister Pascal Smet. Het resulteerde in nieuwe vakoverschrijdende eindtermen. De leerlingen moeten op het einde van het secundair onderwijs lessen kunnen trekken uit historische en actuele voorbeelden van onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie. Ze moeten voorbeelden kunnen geven van de potentieel constructieve en destructieve rol van conflicten.

Hoe de scholen deze eindtermen uitwerken bepalen ze zelf. Wel gelden deze eindtermen in alle onderwijsnetten. De leerplannen, die de concrete uitwerking vormen van de eindtermen, verschillen dus tussen de onderwijsnetten. Hoewel er impliciet verwezen wordt naar Wereldoorlog II en de Holocaust, wanneer sprake van herinneringseducatie, staat dit nochtans nergens expliciet vermeld, ook niet in de eindtermen.

In een poging hieraan te verhelpen en te garanderen dat de Holocaust-herinnering expliciet wordt opgenomen in de eindtermen, heb ik een nieuwe parlementaire vraag ingediend. En dit blijkt meer dan noodzakelijk. De recent verschenen studie Jong in Brussel van de VUB toonde aan dat 10% van de autochtone jongeren en tot zelfs 50% van de allochtone jongeren in Brussel zich in antisemitische stellingen kunnen vinden. Deze conclusies zijn schokkend en tonen duidelijk aan dat er de voorbije jaren nog onvoldoende is gedaan om het antisemitisme in te dijken. Holocaustherdenking en herinneringseducatie kan en moet een antwoord bieden op het antisemitisme dat de laatste jaren meer en meer de kop opsteekt.

Recent verklaarde minister Pascal Smet zich bereid om na te denken over de uitbreiding van de eindtermen zodat alle Vlaamse scholieren zullen afstuderen met kennis van zaken over de Holocaust. Dit is uiteraard niet voldoende. Er zijn nog tal van andere maatregelen die genomen kunnen worden zoals het opzetten van sensibiliseringsacties of het verplicht opnemen van aandacht voor andere geloofsovertuigingen in de lessen godsdienst.

De rol van eenieder die zichtbaar is in onze maatschappij, of het nu als politicus, journalist, kunstenaar of anderlei is, is hierbij van cruciaal belang. Zolang door hen niet consequent en op krachtdadige wijze iedere vorm van antisemitisme veroordeeld wordt, zullen er altijd mensen zijn die menen zich ongestraft en ongestoord te kunnen bezondigen aan dergelijke misdrijven.

Het moge duidelijk wezen dat er een pak maatregelen noodzakelijk zullen zijn om het antisemitisme de wereld uit te helpen, Holocausteducatie is hiervan echter een essentieel element. Alvorens te kunnen komen tot een harmonieuze samenleving is het noodzakelijk dat onze jongeren kennis verwerven over de donkerste pagina van onze Europese geschiedenis. George Santayana verwoordde het in 1905 al uitstekend door te stellen dat: “Those who cannot remember the past are condemned to repeat it”.

Annick De Ridder

De 32-jarige Annick De Ridder zetelde sinds 2004 in het Vlaams parlement en sinds 2007 in de Antwerpse gemeenteraad, waar ze sinds 2007 ook fractieleidster was. Eveneens sinds 2007 was ze bestuurder in het Antwerpse Havenbedrijf. Annick De Ridder is in België volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement voor de liberale politieke partij de Open Vld. Onlangs stapte Annick De Ridder op als Antwerps gemeenteraadslid. De Ridder zal voor het Antwerpse bedrijf Katoen Natie consultancy-opdrachten rond windmolens uitvoeren. Die nieuwe professionele activiteiten zijn volgens De Ridder onverenigbaar met haar mandaat als Antwerps gemeenteraadslid. Ze stopt ook als bestuurder van het Havenbedrijf. [bron: De Morgen]