Wim Kortenoeven: stop met geld storten in bodemloze put van ‘Palestina’

Wim Kortenoeven

Wim Kortenoeven: “Israel is onderdeel van het Westen en onze eerste verdedigingslinie. Ook ons eigen goede land wordt van binnenuit en van buitenaf bedreigd, is lange tijd in slechte handen geweest en behoeft grote reparaties. Met name de massa-immigratie, de islamisering en de doorgeschoten europeanisering moeten urgent een halt worden toegeroepen en waar mogelijk worden teruggedraaid.”

Spreektekst Buza

door Wim Kortenoeven

Dank u, voorzitter. Ik begin mijn bijdrage graag met een woord van dank en erkenning aan de politicus van het jaar, aan Geert Wilders. Het is voor mij een grote eer in zijn team te mogen meewerken aan een beter Nederland en een betere wereld.

Voorzitter, de fractie van de PVV gedoogt het kabinet in het belang van de Nederlandse bevolking. Dat betekent een overeenstemming op tal van dossiers. Maar op het beleidsterrein van buitenlandse zaken zijn wij op een aantal punten overeengekomen ‘to agree to disagree’. De PVV-fractie gaat echter niet onbenoemd laten wat in het kader van de internationale betrekkingen duidelijk benoemd moet worden. In dat kader zal ik mijn bijdrage verweven met enkele kritische kanttekeningen bij de tekst van de buitenlandbegroting.

De regering schrijft de Nederlandse belangen centraal te stellen en daarmee samenhangend een betere wereld te willen nastreven. Een rechtvaardige en veilige wereld. Welnu, dat wil de PVV ook. Mijn fractie ziet echter de noodzaak voor nuances in de praktische uitwerking van die woorden. Daarbij is het van primair belang oorzaken en gevolgen goed te onderscheiden en deze concreet en correct te benoemen. Want benoemen levert het cement voor bouwen.

Een voorbeeld: de regering redeneert dat armoede en uitzichtloosheid niet alleen massamigratie en mensenhandel in de hand werken, maar ook extremisme. Ik veronderstel dat hier met name wordt gedoeld op islamitisch extremisme. Maar dat wordt niet ingevuld.

Nu zal ik niet ontkennen dat armoede en uitzichtloosheid extremisme kunnen bevorderen. Maar het is een misverstand dat armoede en uitzichtloosheid extremisme zouden veroorzaken. Extremisme behoeft een radicale ideologie. Bij afwezigheid daarvan leiden armoede en uitzichtloosheid slechts tot lethargie. Wij hebben dat kunnen zien bij de Aboriginees in Australië en bij de onaanraakbare kastelozen in India. Zij hebben nimmer zelfmoordaanslagen gepleegd of de vernietiging van een andere cultuur nagestreefd. Armoede en uitzichtloosheid op zichzelf veroorzaken geen extremisme. Mohammed Atta was geen kansarme jongere maar een young urban professional, een yuppie, net als Mahmoud Ahmadinejad.

Voorzitter, ik ben bij het lezen van de begroting op meer onbevredigende analyses gestuit. Zo stelt de regering dat “nieuwe regionale grootmachten een steeds nadrukkelijker stempel op de loop der gebeurtenissen drukken”. Oók mijn fractie onderkent de rol van opkomende economische tijgers. Ik denk aan China, India en Brazilië. Maar wordt hier door de regering niet om de hete brij heen gedraaid? In de begroting komen de woorden islam en islamitische immers niet één keer voor. Niet één keer! Echter, het zijn toch óók islamitische spelers die een steeds nadrukkelijker stempel op de loop der gebeurtenissen drukken? Het gaat om staten als Iran en Saoedi-Arabië en om organisaties als de taliban, Hezbollah en de transnationale Moslim-broederschap. Het gaat ook om de Organisatie van de Islamitische Conferentie, de OIC. Dat is geen religieuze instelling maar een politiek lichaam. En de OIC bestrijdt onze Westerse beschaving. Dat blijkt alleen al uit artikel 24 van haar ‘Verklaring van de rechten van de mens’. Daarin stelt de OIC dat ‘alle rechten en vrijheden zijn onderworpen aan de islamitische sjaria’.

KLIKKEN om verder te lezen….

Voorzitter, deze spelers bestrijden de democratieën van het Westen. Zij hebben dezelfde wereldmissie. Daarbij wijken hun onderlinge onenigheden uiteindelijk voor een collectieve doelstelling.

Voorzitter, de regering stelt terecht dat Nederland zal moeten investeren in relaties met opkomende machten. Maar hoe ziet de regering dit met betrekking tot het radicale islamitische machtsblok?

Voorzitter, de regering benoemt ‘de’ uitdagingen van de 21ste eeuw en benadrukt dat die stuk voor stuk grensoverschrijdend van aard zijn. Genoemd worden de financieel-economische crisis; klimaatverandering; de bedreiging van de biodiversiteit; schaarstevraagstukken; kernwapens; internationaal terrorisme en epidemieën. De vierde wereldoorlog, waarin wij ons sinds 9/11 bevinden, komt echter op het lijstje niet voor. Trouwens: in die oorlog is internationaal terrorisme slechts een tactisch wapen.

Voorzitter, wij kampen hier met een concrete en immense uitdaging die ook nog eens grensoverschrijdend van aard is. Maar hij wordt door de regering niet genoemd.

Voorzitter, ik wil hier enkele van die islamitische spelers noemen en uit hun politieke programma citeren. Laat ik beginnen met de Pakistaanse denker Sayyid Abdul Ala Maududi, die geldt als een van de belangrijkste politieke ideologen van de moderne tijd. Van hem zijn de woorden: “Maar de waarheid is dat de islam niet de naam van een religie is, noch is moslim de titel van een natie. In werkelijkheid is de islam een revolutionaire ideologie en een programma dat de sociale orde van de hele wereld wil veranderen, en in overeenstemming met zijn eigen leerstellingen en idealen wil herbouwen. […] De islam wenst alle staten en regeringen die zich keren tegen de ideologie en het programma van de islam te vernietigen. Waar dan ook ter wereld.”

Maududi’s woorden inspireerden de vaders van de soennitische Moslimbroederschap, Hassan al-Banna en Sayyid Qutb. Ze inspireerden Abdullah Azzam, de mentor van Osama Bin Laden. Ze inspireerden de Turkse Milli Görüş-stichter Necmetting Erbakan en ze inspireerden de sji´itische Iraanse leider Ayatollah Khomeini. Maududi’s woorden raakten uiteindelijk tot over de zee, tot in Manhattan. Als een donderslag bij heldere hemel. Zijn woorden spelen momenteel een hoofdrol in de destabilisering van Egypte en van kernmacht Pakistan, nu nog bondgenoten van het Westen, morgen wellicht bondgenoten van Iran. Maar in de begroting lees ik daar niets over. Ontkent de regering het bestaan van dit conflict?

Voorzitter, van alle kanten roepen islamitische voorlieden dat zij met ons in oorlog zijn.

Dat doen ook leiders van de Hamasbeweging. Dat is de Moslimbroederschapafdeling die de staat Israel en het Joodse volk direct naar het leven staat. Hamas-parlementariër Yunis Al-Astal sprak de volgende woorden in een uitzending van de tv-zender van Hamas en ik citeer: ” Als Allah het wil, zal heel binnenkort Rome worden veroverd, gelijk gebeurde met Constantinopel. Zoals dat door onze profeet Mohammed werd voorspeld. […] Deze hoofdstad van hen wordt een vooruitgeschoven post voor de islamitische veroveringen. Deze veroveringen zullen zich over geheel Europa uitbreiden en zich vervolgens richten op de twee Amerika’s en zelfs op geheel Oost-Europa.” Einde citaat.

Deze woorden sluiten naadloos aan op die van sjeik Yusuf al-Qaradawi. Dat is de geestelijk leider van de Moslimbroederschap die wereldwijd actief is, ook in ons land. Deze griezel stelt het Joodse volk een nieuwe genocide in het vooruitzicht maar hij wordt in het Westen door velen als gematigd betiteld.

Dit zegt Al-Qaradawi over ons, ik citeer: “De islam zal als een veroveraar en als een overwinnaar terugkeren naar Europa, na daaruit twee keer te zijn verdreven; de ene keer vanuit het zuiden, vanuit Andalusië; de tweede keer vanuit het oosten”. Einde citaat.

Maar in de begroting lees ik helemaal niets over deze dreigementen. Alsof ze afkomstig zijn van zonderlinge en kansloze utopisten. Alsof ze afkomstig zijn van primitieve geitenhoeders die de karavaan van de vooruitgang gemist hebben.

Voorzitter, deze ontkenning van de voor iedereen zichtbare realiteit is symptomatisch voor het Europese denken. De leerlingen van Schuman en Monet hebben een verenigd Europa tot stand gebracht. Maar zij hebben de wil noch de moed getoond om de Europese beschaving tegen nieuwe uitdagingen te verdedigen. Bovendien hebben zij de poorten van Europa wagenwijd opengezet voor migranten uit islamitische landen. Ook hebben zij de achterdeur opengezet voor agenten en instellingen van de islamistische beweging, en zelfs voor een Turks paard van Troje. Dat verdient die naam eigenlijk niet. De afzenders ervan steken hun doelstellingen namelijk niet onder stoelen of banken. Ik heb het over instellingen van de Turkse staat. Op de eerste plaats Diyanet, het directoraat religieuze zaken. Dat heeft in ons land een dikke vinger in de moskeepap.

Voorzitter, voor een goed begrip ga ik even terug in de tijd, naar 1998. Toen was de huidige Turkse leider Erdoğan nog burgemeester van Constantinopel. Hij heeft destijds gezegd: “Minaretten” zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten”. Tien jaar later, in zijn functie van premier, heeft Erdoğan op Europese bodem Turkse toetreding tot de Europese Unie geëist. In één adem heeft hij toen de in Europa woonachtige Turken voorgehouden dat hun assimilatie in Europa “een misdaad tegen de mensheid” zou zijn.

Drie jaar eerder was Erdoğan nog uitgeroepen tot ‘Europeaan van het Jaar’. Maar hij is in feite een anti-Europeaan. Hij komt uit de politieke school van eerder genoemde Necmettin Erbakan, oprichter en leider van de Turks-nationalistische moslimbeweging Millî Görüş. Die organisatie ging in 1975 van start met een gelijknamig manifest. Daarin schetste Erbakan het volgende toekomstbeeld van Turkije: islamitisch, modern, economisch sterk en met een leidende rol in de islamitische wereld. Toenadering tot Europa werd door Erbakan toen nog van de hand gewezen, vanwege mogelijke afbreuk aan het islamitische karakter van Turkije. Hij zag de toenmalige Europese Economische Gemeenschap namelijk als een door zionisten en vrijmetselaars gesteunde katholieke organisatie. Ja, u hoort het goed.

Zoals bekend groeide Erbakans Millî Görüş al snel uit tot de belangrijkste organisatie van de Turkse diaspora in West-Europa, met honderdduizenden leden en de controle over een groot aantal moskeeën en sociaal-maatschappelijke instellingen. Met dit machtige apparaat in handen, heeft Erbakan op enig moment zijn visie op Turkse integratie in Europa bijgesteld. Hij vreesde niet langer de desislamisering van Turkije door Europees toedoen. Hij realiseerde zich dat Turkije en de Turkse diaspora een hoofdrol zouden kunnen spelen bij de islamisering van Europa. En dat voltrekt zich nu voor onze ogen.

De strategische doelstellingen van Millî Görüş worden inmiddels tientallen jaren openlijk in West-Europa verkondigd. In 1989 was Erbakan eregast op een Millî Görüş-bijeenkomst in Arnhem. Daar hield hij een onvervalst imperialistische toespraak. Hij zei onder andere, ik citeer: “De Europeanen zijn ziek. Wij hebben het medicijn om hen beter te maken. Heel Europa wordt islamitisch. Wij zullen Rome veroveren. Jullie zijn het nieuwe leger van Sultan Fatih. Europa zal de islam van jullie leren.” Einde citaat.

Deze sultan Fatih veroverde in 1453 de christelijke metropool Constantinopel en in de jaren daarna grote delen van de Balkan.

Voorzitter, Turkije zakt terug in het duistere verleden van het kalifaat. Na de Eerste Wereldoorlog werden in het land zegenrijke hervormingen uitgevoerd, onder leiding van de seculiere leider Mustafa Kemal Atatürk. De sharia werd vervangen door Europese wetgeving en Koranscholen werden verboden. Ook verbood Atatürk het hoofddoekje. Ook hij noemde dat een vod. En hij zorgde hij ervoor dat vrouwen stemrecht kregen. Maar de islamitische krachten hebben zich inmiddels politiek teruggevochten.

Erbakans discipel Recep Tayyip Erdoğan won de verkiezingen en werd in 2003 premier. Hij is dat nog steeds. Een van zijn gevleugelde uitspraken is: “Democratie is als een tram. Als je je bestemming hebt bereikt stap je af”. In het kader van hun herislamiseringsprogramma, heeft de regering Erdoğan een zuivering en overname ingezet van de politie, de rechtbanken en de media. Tegenstanders werden gearresteerd. De banden met het islamistische regime in Iran werden door Ankara aangehaald. De relatie met de Joodse staat Israel werd actief beschadigd, ondermijnd en afgebouwd.

De speciale Europese rapporteur voor Turkije, CDA-Europarlementariër Ria Oomen, heeft vorige week nog eens bevestigd wat wij allang weten en ik citeer: “Het land is zó sterk in de greep van de islamisering, dat de Turkse overheid er niet in slaagt een scheiding met religie aan te brengen. Bovendien is er nog lang geen sprake van godsdienstvrijheid in Turkije; minderheden hebben nog altijd minder rechten dan moslims. De islam is én blijft dominant in dat land.” Einde citaat.

Voorzitter, het is duidelijk dat de PVV volkomen gelijk had en heeft met de constatering dat Turkije in nog geen duizend jaar lid van de EU mag worden.

Wat ons betreft is er ook niets te vieren als in 2013 wordt herdacht dat Nederland en Turkije 400 jaar diplomatieke betrekkingen onderhouden. Want wij vieren liever geen feestjes met regimes die liberale vrijheden de nek willen omdraaien en die de sharia willen invoeren. Wat ons betreft hoeft de minister volgende maand dus niet naar Ankara om dat jubileum te gaan voorbereiden. En wat mij betreft krijgt Erdoğan een passend jubileumgeschenk: een exemplaar van de memoires van Atatürk. Gesigneerd door mijn fractievoorzitter, Geert Wilders.

Voorzitter, een andere islamitische spreekbuis die ik hier wil opvoeren is de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad. Die roept met regelmaat op tot de vernietiging van de VN-lidstaat Israel. Mijn fractie vindt dat deze Ahmadinejad in verband daarmee voor een internationaal tribunaal moet worden gesleept, wegens oorlogshitsing en het aanzetten tot genocide. Wat ons betreft kan dat tribunaal ook het ICC in Den Haag zijn. Ziet de regering kansen om dit te bevorderen?

De regering schrijft dat Iran moedwillig een bedreiging vormt voor de vrede en veiligheid in de wereld. Nu nog de volledige erkenning van de onderliggende problematiek. Ik ga de regering daar even bij helpen: het gaat om de Islamitische Republiek Iran die sinds 1979 in permanente staat van oorlog met het Westen verkeert. Ahmadinejad en de zijnen worden niet gedreven door klassieke opvattingen over oorlog en vrede. Zij worden gedreven door een messiaans-islamitische droom waarin zij zelf de hoofdrol vervullen. Voorzitter, het vooruitzicht dat Iran over kernwapens zal kunnen beschikken is een nachtmerrie van de eerste orde. Want apocalyptische gelovigen als Ahmadinejad moeten in staat en bereid worden geacht die wapens daadwerkelijk in te zetten.

Ook al wordt daarmee een verwoestende tegenaanval uitgelokt. Een allesvernietigende wereldoorlog tegen de ongelovigen ligt in de filosofie van de Twaalvers besloten. Dat is de huisfilosofie van Ahmadinejad en zijn regime. Zij zeggen de eindstrijd voor de deur staat. Het gaat hen daarbij niet om de overwinning van Iran, maar om die van Allah. En moslims die het martelaarschap daarbij verwerven, verwerven het eeuwige leven in een landschap met rivieren van wijn. En in het gezelschap van tientallen bereidwillige maagden. Zo banaal luidt het recept voor onze ondergang. Velen noemen Ahmadinejad en de zijnen krankzinnig, maar dat zijn zij niet. Het zijn rationele en calculerende gelovigen met een missie. Het zijn Mohammad Atta’s met een luchtmacht en straks met een atoombom. Alles moet worden gedaan om deze lieden de voet dwars te zetten, inclusief wurgsancties, een dagvaarding voor Ahmadinejad en een Europees reisverbod voor functionarissen van het regime. Het is echter de vraag of wij niet al te laat zijn. Graag een reactie van de regering.

Voorzitter, ik ga terug naar de tekst van de begroting. De regering ziet kunst als een internationale taal die de banden tussen landen en samenlevingen versterkt. “Culturele diplomatie”” stelt Nederland in staat als klein land een grote rol te spelen in het buitenland. En internationale culturele uitwisseling is dan ook een belangrijk onderdeel van het buitenlands beleid. Dat klinkt prachtig. Maar hoe stelt de minister dat voor in landen als Saoedi-Arabië, Iran en Soedan? Welke cultuuruitingen worden daar door onze ambassades uitgedragen? Gaat het om klompen en tulpen of om Spinoza en Mulish? En wat stellen die verlichte moslimstaten daar eigenlijk tegenover?

Voorzitter, soms denk ik dat wij een gezond gevoel voor humor naar die chagrijnige landen moeten exporteren. Ik las het afgelopen weekend dat enkele Saoedische ‘kwaliteitsmedia’ zelfs de Amerikaanse komiek Andy Borowitz serieus hebben genomen. Borowitz had een column geschreven met daarin de zinsnede en ik citeer: “In zijn laatste poging om het met de Republikeinen in het Congres ergens over eens te worden, heeft president Barack Obama vandaag gezegd dat hij bereid was toe te geven dat hij een moslim is”. Einde citaat. De column leidde tot chocolade krantenkoppen als: “Obama: ‘Ik ben bereid om te verklaren dat ik moslim ben’.” Twee Saoedische media namen bovendien klakkeloos het volgende Obamacitaat uit Borowitz’ column over en ik citeer: “Mijn geboorteplaats was altijd onderhandelbaar en zal dat altijd zijn”. Einde citaat. Waarvan acte, zal ik maar zeggen.

Voorzitter, de PVV is blij met de oprichting van het Haagse International Center for Counter-Terrorism, dat onlangs officieel zijn deuren heeft geopend. Ik spreek de hoop uit dat dit gesubsidieerde centrum niet in politiek-correcte derwishbewegingen zal grossieren. Ik hoop dat het onafhankelijk en wetenschappelijk zal onderzoeken en rapporteren. Ook als onderzoeksopdrachten en conclusies zich niet met de diplomatieke wenselijkheid verhouden. Ik zeg dat voorzitter, in het licht van een geheim memo van minister Hillary Clinton over de financiering van terroristische groeperingen vanuit de Golfstaten, met name Saoedi-Arabië. Inmiddels is dat memo via Wikileaks uitgelekt. Het bevat de volgende zinsnede: ‘Donors in Saoedi-Arabië vertegenwoordigen de belangrijkste financieringsbron van soennitische terroristische groeperingen wereldwijd’.

Aan de minister de vraag: was deze of vergelijkbare informatie bij zijn ministerie bekend?

En zo ja, wat is daar dan mee gedaan? Heeft de regering het Saoedische regime hierover benaderd? Zo nee, is de minister dat dan alsnog van plan? Het gaat kennelijk om een concrete en ernstige bedreiging van onze veiligheid. Die bedreiging wordt gefinancierd vanuit wat een bevriende staat heet te zijn. Diezelfde staat is een van de meest systematische mensenrechtenschenders ter wereld. Het is een islamitische apartheidsstaat waar slavernij bestaat en waar het voor Joden en christenen verboden is hun godsdienst te belijden. Laat staan dat er synagoges of kerken gebouwd kunnen worden. Diezelfde staat financiert het liefst op iedere Hollandse straathoek een moskee. Vanuit die staat vergiftigen satellietzenders de opvattingen van talloze moslims in het westen. Wat gaat de regering doen om de verwoestende Saoedische invloed op onze Westerse samenleving tegen te gaan?

Voorzitter, het grootste deel van mijn inbreng is gewijd aan de grootste bedreiging van onze beschaving, een bedreiging die in de begrotingsstukken onbenoemd is gebleven. Maar er is natuurlijk meer mis op de wereld.

Enkele korte observaties.

Dit jaar is het 60 jaar geleden dat China het vreedzame Tibet binnenviel en bezette. China heeft geen enkele historische, culturele of etnische verwantschap met Tibet en de Tibettanen. Toch werd het bezette gebied gekoloniseerd alsof het altijd bij China gehoord had. Maar de wereld zwijgt daarover. Waarschijnlijk omdat China een maatje te groot is.

Een andere bezetting plus kolonisatie waarover in de begroting wordt gezwegen is die van Noord-Cyprus. Een lidstaat van de EU wordt deels bezet en gekoloniseerd. Maar dat lijkt niet echt te boeien.

Speciale aandacht wil ik vragen voor de moeilijke positie van christenen in de islamitische wereld, vooral in Indonesië, Pakistan en Irak. Zij dreigen door de jihad te worden vermalen. Ook hier is onze cultuur op de terugtocht.

Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid is de mensenrechtenpartij bij uitstek. Wij signaleren dat de islamitische landen tot de ernstigste mensenrechtenschenders behoren. Maar wij signaleren ook dat zij volledig of grotendeels met hun wandaden kunnen wegkomen. Tegelijkertijd hebben deze staten de middelen in handen om de enige rechtstaat in het Midden-Oosten, Israel, constant ritueel te veroordelen. Zij staan vooraan Er moet subiet een eind komen aan die ‘lawfare’ tegen Israel. De PVV is verheugd dat de minister van Buitenlandse Zaken daar werk van wil maken. Maar eigenlijk moeten de rollen worden omgedraaid. De werkelijke schenders moeten te schande worden gezet in de internationale mensenrechtenorganisaties die zij nu nog controleren.

Voorzitter, de laatste noten op mijn zang gaan over Israel en Palestina. Ik borduur even voort op de wijze woorden die mijn fractievoorzitter ruim een week geleden in Tel Aviv heeft gesproken.

Er is een goede reden waarom de PVV zich juist nu duidelijk uitspreekt voor een twee-statenoplossing. Door anderen wordt namelijk gestreefd naar een drie-statenoplossing: twee Palestijnse staten en een Joodse staat.

Palestina 1, Palestina 2 en Israel. Palestina 1 bestaat al, voorzitter. Het ligt in Jordanie. Dat blijkt uit de geografische en historische feiten. Dat blijkt ook uit verklaringen van Arabische leiders, waaronder de bekendste koning van Jordanie, Hoessein. Deze zei in 1981 nog: “Jordanie is Palestina en Palestina is Jordanie”.

Dat zijn woorden waarbij mijn fractie zich graag bij aansluit. Ter wille van de vrede, voorzitter. Ter wille van de vrede.

De PVV heeft oog voor het lot van de Palestijnse Arabieren die als gevolg van de Arabische agressie van 1948 naar de omliggende Arabische landen moesten vluchten en daar in vluchtelingenkampen werden vastgehouden. Om als politiek wapen tegen Israel te dienen. Deze vluchtelingen en hun miljoenen nakomelingen kregen voorgespiegeld dat zij zouden kunnen terugkeren na de aangekondigde vernietiging van de Joodse staat. Intussen werden alle andere vluchtelingenvraagstukken van na de Tweede Wereldoorlog opgelost. Tientallen miljoenen mensen werden vreedzaam geherhuisvest. Ook het Joodse vluchtelingenvraagstuk werd opgelost. Van de bijna een miljoen Joden die na 1948 de Arabische wereld hadden moeten ontvluchten werden er ruim 600 duizend in Israel opgevangen en geïntegreerd. De Palestijns-Arabische vluchtelingen werden echter tot een eeuwig slachtofferschap veroordeeld. Volgens de UNRWA zijn ook alle generaties na hen vluchteling, tot het einde der tijden. Dat geldt alleen voor de Palestijnen en het is hun vloek geworden. Zij zijn gehospitaliseerd als uitkeringstrekkers. Zonder perspectief, om als wapen tegen Israel te kunnen dienen.

En dat terwijl er een Palestijnse staat bestaat die hen een menswaardig bestaan zou kunnen bieden: Jordanie. Jordanie is in alle opzichten Palestijns-Arabisch, behalve waar het zijn koningshuis betreft. Dat werd destijds door de Britten geïmporteerd uit Mekka.

Voorzitter, mijn fractie ziet geen enkele reden om de Palestijnse Arabieren hun nationale tehuis te onthouden. En wij zien geen enkele reden om hen als conflictveroorzaker te handhaven. En dat ook nog eens op onze kosten. Want hun uitkeringssituatie heeft vele miljarden gekost en daar draagt Nederland nog steeds aan bij.

Het Palestijns-Arabische vluchtelingenvraagstuk is een kustmatig vraagstuk dat de vrede bedreigt. Het moet worden opgelost maar daarvoor is wel een paradigmaverandering nodig. En zoals wel vaker het geval is moet die kennelijk van de PVV komen.

Voorzitter, het speldje op mijn revèr is de Leeuw van Juda. Ik het ooit gekregen van Teddy Kollek, die van 1965 tot 1993 burgemeester was het de Israelische hoofdstad Jeruzalem. De leeuw van Juda staat ook op de stadsvlag van Jeruzalem. Veel collega’s weten dat die vlag op mijn werkkamer hangt. Jeruzalem is al ruim 3000 jaar de politieke en religieuze hoofdstad van het Joodse volk. De staat Israel geeft uitdrukking aan het recht op zelfbeschikking van dat Joodse volk. Ongedeeld Jeruzalem, gelegen op de bergen van Judea, is de eeuwige en hoofdstad van Israel. Maar de Nederlandse ambassade in Israel staat in Ramat Gan, aan de kust van de Middellandse Zee. Voorzitter, mijn partij roept de regering op de Nederlandse ambassade terug te verplaatsen naar de hoofdstad van de Joodse staat Israel.

Voorzitter, ik sluit af.

In de komende regeerperiode treft u ook een kritische PVV op uw pad. ‘We agree to disagree’, maar wij zullen onze mond nooit houden waar de waarheid ons gebiedt te spreken.


Bronnen: Partij Voor de Vrijheid (PVV): Spreektekst Buza door Wim Kortenhoeven van 15 december 2010; Wim Kortenoeven is Midden-Oostenspecialist en buitenlandwoordvoerder. Het buitenland is Wim Kortenoeven op zijn lijf geschreven. Het grootste deel van zijn loopbaan bekleedde hij internationale functies en was hij journalistiek actief. Het Midden-Oosten was (en is) daarbij zijn centrale aandachtsgebied. Naast honderden artikelen en tientallen brochures schreef hij twee boeken over het Arabisch-Israelisch conflict. Van juni 2000 tot en met juni 2010 was Wim verbonden aan het Haagse Centrum voor Informatie en Documentatie Israel (CIDI). Daar knokte hij voor de veiligheid van de door de islam en door westerse politieke correctheid bedreigde Joodse staat Israel. In zijn jaren bij het CIDI had Wim intensief met “de politiek” te maken. Toch had hij zelf geen politieke ambities. Dat veranderde toen hij zich realiseerde dat het niet alleen voor Israel, maar voor de gehele liberaal-democratische westerse wereld vijf voor twaalf is.

Wim in zijn eigen woorden:

“Israel is onderdeel van het Westen en onze eerste verdedigingslinie. Ook ons eigen goede land wordt van binnenuit en van buitenaf bedreigd, is lange tijd in slechte handen geweest en behoeft grote reparaties. Met name de massa-immigratie, de islamisering en de doorgeschoten europeanisering moeten urgent een halt worden toegeroepen en waar mogelijk worden teruggedraaid. Alleen de PVV van Geert Wilders durfde en durft die heilige koeien bij de horens te pakken. Daarom heb ik ja gezegd toen mij werd gevraagd een kandidaat-Kamerlidmaatschap voor de PVV te aanvaarden.”

Als buitenlandwoordvoerder ‘oost’ zal Wim Kortenoeven zich bezighouden met het hele gebied tussen Turkije en de Stille Oceaan. Maar Israel en de rest van het Midden-Oosten zullen uiteraard zijn bijzondere aandacht en inzet blijven genieten.

11 gedachtes over “Wim Kortenoeven: stop met geld storten in bodemloze put van ‘Palestina’

 1. Klopt Ettiena. In plaats dat men kijkt naar de feiten die hij zegt, die voor iedereen te checken zijn, kijkt men weer de andere kant op. Hoe heet dat ook alweer struisvogelpolitiek, deden ze ook in de jaren 30.

  Like

 2. Wim Kortenoeven wil ik vooral veel sterkte wensen. Hij zal dat nodig hebben want hij woont in een land waar men “rather Red than Dead” is. Angst regeert er. Het gebroken geweertje van “ga maar rustig slapen” Men koos de kant der Nazi”s uit angst, men kiest thans de kant der Moslims uit angst. En fatsoendelijke dappere mensen als Wim krijgen de wind van voren, van alle kanten, men zal hem niet helpen. Het verzet tegen vijanden had het ook in WWII heel zwaar in Nederland. Het verraad was overal. En toch is de ENIGE kans voor een vrij Nederland het standpunt van Wim Kortenoeven. Angst is de slechtst mogelijke raadgever. Kwaad moet bestreden worden, er zit niets anders op. Wim, chazak, chazak, sterkte.

  Like

 3. De linkse socialisten waren vroeger gecharmeerd van hun communnistische medeburgers. Die hadden niet veel op met de Joodse en christelijke beginselen. Nu die heilstaten in elkaar zijn gestort, zoekt men en verdedigt men de Islam. De Islam heeft eveneens niets met de J. en chr. beginselen. De Waarheid doet pijn.

  Like

 4. De Iraanse president Mahmud Ahmadinejad heeft Iranese moslims opgeroepen op jongere leeftijd te trouwen. Hoe eerder ze trouwen, hoe eerder ze nieuwe strijders voor de “heilige zaak” kunnen voortbrengen, en hoe langer ze daarmee kunnen doorgaan. “Strength in numbers”. De Europese Unie is het afvalputje van dit soort massaal geproduceerde laagst opgeleiden die gestimuleerd worden om naar de EU te verhuizen. EU lidmaatschap van Turkije is belangrijk om strategische doelen te bereiken: een geniale tactiek en wel realiseerbaar als Turkije een landingsbrug van honderden miljoenen Moslims naar Europa wordt.
  In de islamitische landen wordt gesproken van een Turkije dat terug is gekeerd naar zijn ‘islamitische wortels’ en Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad, Libische Dictator Khadaffi, Omar al-Bashir (president van Soedan) en Turkse fundamentalist Erdogan willen graag dat Turkije lid wordt bij EU. In Turkije een Iran in het bezit van nucleaire wapens wordt inmiddels gezien als een zegen voor het Midden-Oosten in plaats van een bedreiging. Iran wilt graag dat Turkije lid wordt bij EU… Soedanese leider Omar al-Bashir, die Turkije zo snel mogelijk in EU wilt zien, ondanks de aanklacht van het Internationaal Strafhof tegen hem wegens genocide (in Darfur), een aanklacht die volgens Turkse fundamentalist Erdogan niet kan kloppen, want ‘een moslim kan onmogelijk genocide plegen’. Turkije, een agressieve staat met 80 miljoen intolerante moslims, waar de moslimscholen explosief groeien en de andere geloven zwaar geterroriseerd worden. Turkije, dat Cyprus voor de helft weder-rechtelijk bezet heeft, en het EU lid Cyprus niet wil erkennen. Turkije dat de genocide van ruim een miljoen Armeniërs niet wil erkennen.
  Europese corruptie juicht dit toe en wil Turkije nu zo snel mogelijk deel uit laten maken van onze gemeenschap.

   
   Een EU-blunder van de eerste orde.
   
   Na het Turken en Marokkanen drama stromen nu de Somaliërs en de Bulgaarse moslims ons land binnen, zonder enige economische noodzaak. Dit is puur wanbeleid tegen de belangen van ons volk in.

  Nu wordt het hoog tijd dat het immigratie van Moslims naar Europa compleet gestopt wordt. Het systeem van uitkeringen bezorgen die gebaseerd was op een enorme parasitaire ambtenaren stelsel trekt nog meer Moslims. Brussel moet onmiddellijk stoppen met geven van bakken Europees belastinggeld jaarlijks aan Turkije; De enige reden, waarom de turken doen als of ze bij de EU willen horen is het geld dat Turkije krijgt als kandidaat-lidstaat van de EU, ons belastinggeld en bijdragen zijn alweer verhoogd om Turkije rijp te maken voor toetreding. Turkije wordt nu een tweede Iran, laat Obama het fijn inlijven als de zoveelste staat van zijn Amerika.
  Turkije nooit en nimmer bij de EU ! Weggegooid geld.
  Turkije zal een bedreiging worden, want Erdogaan streeft weer naar een groot Ottomaans islamitisch rijk en heeft een van de grootste legers.  
  Een referendum naar Zwitsers model is noodzakelijk: het gaat om een referendum over de concrete maatregelen, over een grote probleem, in alle facetten en zodanig dat de wil van de meerderheid doorgaat. Een referendum over de islamitische massa-immigratie en moskeen bouwen. Deze referendum is in het landsbelang. De overheid moet het referendum organiseren. Daarmee wordt het ook buiten de partijpolitiek geplaatst. De politiek is uitvoerder, en heeft niks te beslissen. De burgers zijn de baas.
   
  R. Blicker
   
  WIJKCOMITÉ DIRECTE DEMOCRATIE

  Like

 5. Wim Kortenoeven wil ik vooral veel sterkte wensen. Hij zal dat nodig hebben want hij woont in een land waar men “rather Red than Dead” is. Angst regeert er. Het gebroken geweertje van “ga maar rustig slapen” Men koos de kant der Nazi”s uit angst, men kiest thans de kant der Moslims uit angst. En fatsoendelijke dappere mensen als Wim krijgen de wind van voren, van alle kanten, men zal hem niet helpen. Het verzet tegen vijanden had het ook in WWII heel zwaar in Nederland. Het verraad was overal.
  En toch is de ENIGE kans voor een vrij Nederland het standpunt van Wim Kortenoeven. Angst is de slechtst mogelijke raadgever. Kwaad moet bestreden worden, er zit niets anders op. Wim, chazak, chazak, sterkte.

  Like

 6. De linkse socialisten waren vroeger gecharmeerd van hun communnistische medeburgers. Die hadden niet veel op met de Joodse en christelijke beginselen. Nu die heilstaten in elkaar zijn gestort, zoekt men en verdedigt men de Islam. De Islam heeft eveneens niets met de J. en chr. beginselen.
  De Waarheid doet pijn.

  Like

 7. Absoluut juist. Kortenoeven zegt zoals het is: de sancties tegen Iran werken niet, het land laat ook geen controles toe, en binnen een paar maanden rollen de eerste atoomwapens van de band. Wat het land daarmee gaat doen hebben ze ook al een tientallen keren herhaald: Israël vaporiseren in de ruimte. Het Westen geeft geen bliksem om Israël.

  Dat doet me bv. herinneren aan het feit dat in volle Holocaust tijdens WOII de Britten slechts een beperkt quota Joden toeliet in het Mandaat Palestina (10.000 PER JAAR!) en de rest onderschepte, terugzond vanwaar ze kwamen of in concentratiekampen opsloot langsheen de kusten van de Middellandse Zee en op het eiland Cyprus. Dat was de geallieerde hulp aan de Joden tijdens WOII in een notendop!

  Like

 8. Klopt Ettiena.
  In plaats dat men kijkt naar de feiten die hij zegt, die voor iedereen te checken zijn, kijkt men weer de andere kant op.

  Hoe heet dat ook alweer struisvogelpolitiek, deden ze ook in de jaren 30.

  Like

 9. Ik ben bang dat de standaard djimmitude te ver door gedrongen is in de NL politiek. De standaard stuiptrekkingen met de onderdanige houding naar de islamieten gegoten in een politiek correct sausje (Cohen: de moslims worden op dezelfde manier buiten gesloten nu als de Joden in de jaren 30) zullen overheersen.
  Links, is doods en doodsbang voor de islamitische overheersing aangezien de atheisten er als eerste aangaan moeten ze proberen het dhimmie-krediet op te bouwen. Hetgeen ze niets zal helpen tenzij ze zich meteen na de machtsovername bekeren tot de Islam (zoals de schoonzus van Blair)
  Vervolgens na de bekering van de Linkse Kerk zullen ze nog vromer zijn dan de islamieten zelf net zoals de Oostenrijkers dat deden na de Anschluss met Nazi Duitsland in 1938(?) en vele andere ‘foute’ Europese volken (Kroaten etc) helaas deden.
  Een echte Islamiet/Moslim heeft nog een beetje respect voor de volkeren van het Boek (Joden en Christenen) maar diegenen die hun eigen NL achtergrond verloochenen ten behoeve van de afgod van de politiek correct denken om hun eigen latente anti-semitische gevoelens tegen de enige democratie in het MO te kunnen botvieren, zullen welda en direct hun haat en agressie vanwege hun eigen nihilisme direct loslaten op diegenen die nog leven volgens normen en waarden. De tekenen daarvan zijn al zichtbaar: parlementsleden van SP, GL en PvdA liepen mee in een demonstratie waarbij opgeroepen werd tot genocide op Joden met de leuzen ‘Hamas, Hamas Joden aan het gas’ en ‘Palestina vrij’.
  Ze bezoeldelen al jaren hun eigen politieke erfgoed door te kiezen voor een anti-democratische partij en daarmee hun ware kleuren komen boven met de confrontatie met Israel.

  Like

 10. De eerste serieuze reactie op deze waardevolle speech moet ik nog lezen/zien.
  De Nederlander ging weer op de emotoer;hij maakt ‘ze’ kwaad,nou krijgen we oorlog en…dit schaadt onze economie.
  Kortenoeven is een moedig mens,ik hoop dat hij het volhoudt.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.