90ste verjaardag van de San Remo Conferentie

90 ste verjaardag gevierd op 25 april in de Villa Devanche, San Remo, Italië 1920 - 2010. Danny Danon van de Knesset was eveneens present - 3de van links onderaan

90th Anniversary of the San Remo Conference

Toekenning van het recht krachtens het internationale recht aan de Joden om zich gelijk waar in West-Palestina te vestigen, in het gebied gelegen tussen de Jordaanrivier en de Middellandse Zee.

Het voorbije weekeinde van 24 en 25 april 2010 vond op een veraf gelegen rustige plek, met veel pracht en praal een gedenkwaardige conferentie plaats. (Het is verbazingwekkend vast te stellen hoe de internationale media andermaal gefaald heeft om deze memorabele gebeurtenis te verslagen en in de weinige berichtgeving die er dan is Israël in tegenspraak daarvan omschrijft als de bezetter).

Die plaats was San Remo in Italië, een kleine badplaats aan de grens met Frankrijk, waar de herdenking van de 90ste verjaardag plaatsvond van de ondertekening door de geallieerden in 1920 van de Conventie van San Remo – waar de wettelijke rechten van Israël en Jeruzalem werden vastgelegd in het internationale recht. De bondgenoten erkenden dat Israël voor 2000 jaar lang was bezet geweest en nam het besluit om het land terug te schenken aan haar wettelijke erfgenamen met name aan het Joodse volk.

Tijdens dat historische weekeinde van 24-25 april 2010, heeft de Europese Coalitie voor Israël een aantal educatieve seminaries gehouden die werden geleverd door Eli Hertz uit de Verenigde Staten en Salomo Benzimra uit Canada. Zij werd gevolgd door een ceremonie die gehouden werd in San Remo in het zelfde huis (Villa Devanche), waar de ondertekening van de verklaring van San Remo in 1920 plaatsvond. Het evenement trok zowel politici als activisten aan uit heel Europa, de VS en Canada. Lid van de Knesset en vice-voorzitter van het parlement Danny Danon was present en bracht de groeten uit Jeruzalem.

Aan het einde van de herdenking, werd de volgende verklaring uitgegeven:

  • Bevestigt het belang van de Resolutie van de Resolutie van San Remo van 25.04.1920 – die de Balfour-verklaring in haar geheel opneemt – die vorm geeft aan de kaart van het moderne Midden-Oosten, zoals overeengekomen door de Supreme Council of the Principal Allied Powers (Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Japan en de Verenigde Staten als waarnemer), en die later met eenparigheid van stemmen werd goedgekeurd door de Volkenbond, de resolutie blijft onherroepelijk juridisch bindend en geldig tot op de dag van vandaag;
  • Onderstrepend dat de Resolutie van San Remo van 1920 de exclusieve nationale Joodse rechten erkent op het Land van Israël op grond van het internationaal recht, alsmede de sterkte van de historische band van het Joodse volk met het grondgebied voorheen bekend als Palestina;
  • Eraan herinnerend dat een dergelijke rudimentair evenement als de San Remo conferentie van 1920 totaal werd vergeten of genegeerd door de gemeenschap der naties, en dat de rechten die zij verleend aan het Joodse volk onrechtmatig werden afgewezen, gekortwiekt en ontkend;
  • Benadrukkend dat een rechtvaardige en duurzame vrede, leidt tot de acceptatie van veilige en erkende grenzen tussen alle staten in de regio en die alleen kan worden bereikt door de erkenning van de reeds lang bestaande rechten van het Joodse volk krachtens het internationaal recht.

De uitkomst van deze verklaring gaf gestalte aan het ‘Mandaat voor Palestina,’ een historisch document van de Volkenbond, dat het Joodse wettelijk recht vastlegde om zich overal in het westen van Palestina te vestigen, een gebied ter grootte van 10.000 vierkante mijl tussen de Jordaan en de Middellandse Zee.

Eenenvijftig landen – de gehele Volkenbond – hebben op 24 juli 1922 unaniem de volgende verklaring afgelegd:

“Overwegende, dat erkenning wordt gegeven aan de historische band van het Joodse volk met Palestina en de basis leggend voor het terugbrengen in de oude staat van hun nationale tehuis in dat land.”

Joden wonen in het Land van Israël van rechtswege en niet op gedogen

Het is van belang erop te wijzen dat het politieke recht op zelfbeschikking als een bestuursvorm voor de Arabieren, gegarandeerd werd door dezelfde Volkenbond in vier andere mandaten – in Libanon en Syrië [Het Franse Mandaat], Irak, en later Trans-Jordanië [Het Britse Mandaat]. Elke poging om het Joodse volk het recht op Palestina-Eretz-Israël ongedaan te maken en hen de toegang en de controle over het gebied ontzegt die aan het Joodse volk werd toegezegd door de Volkenbond is een ernstige schending van het volkenrecht.

De Europese Coalitie voor Israël werd opgericht in Brussel in 2003. Het is de enige Europese activistische niet-Joodse organisatie met een EU-verbindingsbureau te Brussel en met partners in de meeste EU-lidstaten. De belangrijkste doelstelling is het bevorderen van positieve relaties tussen Europa en Israël, de holocaust te herdenken en het antisemitisme te bestrijden. Ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van de Conferentie van San Remo, waar door de Geallieerden de Balfour-verklaring werd opgenomen in het internationaal recht door de rechten te verlenen aan de Joden op een nationaal tehuis in Palestina, werden het afgelopen weekend verschillende evenementen gehouden in de Italiaanse badplaats.

Alle evenementen werden georganiseerd door de Europese Coalitie voor Israël in samenwerking met de Canadian Supporters for Israel’s Rights, die in een inleidend voorwoord voor het programma van het weekend schreven: “We geloven niet dat de diplomatie moeten worden gescheiden van het internationale recht,” stond er te lezen. “Geen van de recente vredesplannen die werden ingediend werd tot nog toe melding gemaakt van de wettelijke rechten van Israël zoals die werden vastgelegd in het internationaal recht. Dit seminarie zal de historische en juridische realiteit van het Midden-Oosten van nabij aan een onderzoek onderwerpen, gebaseerd op de werkzaamheden van de Vredesconferentie van San Remo van April 1920.”

Onder de auspiciën van Maurizio Zoccarato, de burgemeester van San Remo, werd er op zaterdag in dse binnenstad een panel samengesteld dat discuteerde over “de juridische betekenis van de San Remo resolutie als het gaat om de status van Israël en Jeruzalem onder internationaal recht.” Onder de deelnemers onder meer parlementslid Danny Danon (Likoed), vice-voorzitter van de Knesset, het Italiaanse parlementslid Fiamma Nirenstein en internationaal juridisch expert Dr. Jacques Gauthier van Toronto.

Munitie voor de Hasbara

Danny Danon, lid van de Knesset

Sprekend tot de Jerusalem Post van San Remo, zei Danny Danon dat hij zou proberen de San Remo Resolutie onder de aandacht te brengen en de mensen bewust maken van het belang van deze resolutie en vooral die zaken, zo zei hij, “dewelke zijn vastgelegd in het internationale recht waarvan veel Israëli’s geloven dit hun enige rechtsgeldig verweer kan worden.” “Het Joodse volk kan de internationale rechten van San Remo met betrekking tot Israël en Jeruzalem laten gelden,” zei Danon. “En de tijd is gekomen dat we beginnen te praten over deze rechten.”

“Vandaag in Israël, zijn er mensen die sterk geloven in de ‘bijbelse rechten’ van het Joodse volk op het Land van Israël,” vervolgde hij. “En terwijl ik mezelf reken als een van die gelovigen, moeten ook de leden van het seculiere publiek, die niet noodzakelijkerwijze het verband leggen met deze bijbelse rechten, de kans krijgen om zich vertrouwd te maken met de internationale rechten die we hebben.” Danon voegde eraan toe dat hij hoopte educatieve initiatieven in die richting te kunnen nemen, en de opdracht zou geven om enkele plannen te ontwerpen van zodra hij terug in Israël was. “Helaas, zijn er veel Israëli’s die het gevoel hebben dat we een gebied veroverd hebben of een plek bezetten waarover we nochtans in feite juridisch de volledige rechten op hebben,” zei Danon.

“Degenen die Israël steunen en munitie nodig hebben ter ondersteuning in de hasbara of PR-strijd,” vervolgde hij, “is dit heel waardevolle munitie omdat die gebaseerd is op de feiten en op het internationale recht. Alhoewel we niet altijd de strijd winnen van de Palestijnse propaganda, zullen we winnen op de feiten,” zei Danon. “Want als je begint met de geschiedenis van dit alles begint te verkennen, begin je stilaan een beeld te krijgen van de werkelijkheid die volledig verschilt van wat wordt geportretteerd in de media, en wat wordt verspreid door de Palestijnse kant.”

Danny Danon nam later ook nog deel aan de officiële ceremonie op zondag nav de 90ste verjaardag van de ondertekening van de San Remo-resolutie door de vier geallieerde mogendheden van de Eerste Wereldoorlog – Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Japan – op dezelfde historische locatie waar toen de ondertekening plaatsvond.


Bronnen: Met dank voor de tip aan Simantov Allalouf, zijn website: Word From Yerushalaim; The Jerusalem Post: MK vows to ‘raise awareness of Israel’s rights’ door Abe Selig van 26 april 2010; op Brabosh.com: Het wettelijke recht van Israël om te bestaan als een Joodse staat van 30 april 2010 en Wie behoort Jeruzalem? Dr. Jacques Gauthier over de legale status van Jeruzalem van 28 april 2010