De Joodse wortels van het volk van Israël

In het Nederlandse dagblad Trouw verscheen op 1 februari 2010 een een artikel van Eildert Mulder getiteld ‘DNA wijzigt joodse geschiedenis’, dat heel wat controversie oproept over de oorsprong van het Joodse volk in en buiten Israël. Blijkbaar hebben veel mensen nog altijd niet door dat de Joden geen ras of een religieuze identiteit zijn, maar een volk. De verwantschap met een bepaald volk of origine trachten te bewijzen via DNA-onderzoek, na soms 2.000 tot 2.500 jaren omzwervingen in de Diaspora, kan inderdaad tot de ‘vreemdste’ resultaten leiden, en die uit nauwelijks verhulde boosaardigheid gretig gebruikt worden door onderzoekers die Israël niet erg genegen zijn, zoals bijvoorbeeld Eildert Muldert en Jits Van Straaten, die op een pseudo-wetenschappelijke wijze te trachten het bestaansrecht van Israël als Joodse staat in vraag te stellen.

Gelukkig voor hen stellen wij het bestaansrecht van een Nederlandse stad zoals bv. Rotterdam nooit in vraag, omwille van het feit dat bijna de helft haar bevolking van ‘vreemde’ origine is. Wat ons betreft blijft dat een door-en-door Nederlandse stad bewoond door allemaal Nederlanders. Want voor ons zijn Nederlanders geen ras, noch een religieus of etnische identiteit, maar een volk. Wie dat anders wil zien, discrimineert en is een notoire racist. Joden citeren die het niet eens zijn met het bestaansrecht van Israël, maakt op mij niet de minste indruk. Elk volk kent zijn dwazen, criminelen en suïcidale personages, zo ook het Joodse volk. Dat zijn namelijk allemaal mensen zoals u en ik.

herzlDe eeuwenoude kwestie ‘Wie is Jood’ en vooral ‘Wie niet?’ wordt hiermee nieuw leven in geblazen, niet om de vraag te beantwoorden maar om Israël als Joodse staat onderuit te halen. Want waarom citeert Muldert anders Shlomo Sand die ooit heeft gezegd: “Als er één volk verwant is aan de oude Israëlieten dan zijn dat de Palestijnen.” De Palestijnen zullen het graag horen [..], alhoewel die natuurlijk op hun beurt historisch ‘bewijzen’ dat ze afstammen van de Filistijnen, een andere mythe dus die al evenmin de toets van de wetenschap kan doorstaan.

Een en ander in het artikel van Muldert doet mij terugdenken aan wat ooit de paladijnen van Adolf Hitler, Heydrich en Himmler, hebben getracht te ‘bewijzen’, weliswaar niet door DNA-onderzoek maar door bloedonderzoek. Net zoals Jits Van Straaten geciteerd in het artikel in Trouw het niet aannemelijk vindt dat Indiase Joden inderdaad Joden zijn omdat “Ze er zo Indiaas uitzien,” en ook “waarom ogen Marokkaanse joden zo Marokkaans en Chinese joden zo Chinees?”, kenden de nazi’s eenzelfde probleem met de Duitse Joden “omdat ze er zo Duits uitzagen”. Eén ‘troost’ [sic] misschien voor Eildert Muldert, Jits Van Straaten, Shlomo Sand en Co: Marokkaans, Indiaas of Chinees ‘uitziende’ Joden zouden hoe dan ook, tijdens het Derde Rijk zonder onderscheid allemaal vergast worden in Auschwitz-Birkenau [..]. Dat was de enige ‘zekerheid’ die Joden tijdens het Derde Rijk allemaal gemeen hadden…

In hun jacht om ALLE Joden te vervolgen, moesten de nazi’s de ‘als Duits uitziende Joden’ ook dusdanig als Jood kunnen geïdentificeerd worden, want volgens Hitler, zijn NSDAP partij en de SS vormden volgens de Wetten van Neurenberg uit 1935 de Joden ‘een ras‘ (en niet enkel een religie). Echter, tienduizenden Joden in Duitsland waren zich immers helemaal niet [meer] bewust van hun Joodse afkomst, die soms generaties terugging. Het feit dat de meeste Duitse Joden compleet geïntegreerd waren in de Duitse maatschappij, bemoeilijkte hun opsporing. Een groot aantal onder hen hadden hoge posities bereikt in politiek en leger en waren vooraanstaande Duitse burgers, kunstenaars en wetenschappers waaronder vele Nobelprijswinnaars.

Vele Joden hadden zich tijdens de Eerste Wereldoorlog onderscheiden en liepen bij wijze van spreken krom van de medailles, hun toegekend voor grote moed en zelfopoffering voor het Vaderland. Een aantal onder hen zou zelfs later in het Derde Rijk in de Waffen-SS dienen en sommigen werden pas later ‘ontdekt’ als Jood toen ze al waren toegetreden tot de SS [!]. Bekend zijn dan ook de vele verhalen van nazi’s die er zich op toelegden om geboortebewijzen en bevolkingsregisters te vervalsen om te beletten dat iemand zou ontdekken dat ze een voorouder van Joodse origine in hun stamboom hadden. Zelfs wie maar één Joodse grootouder had moest beschouwd worden als Jood. De partij NSDAP van Hitler weigerde het bestaan van ‘bastaarden’ te erkennen, in tegenstelling tot de Duitse bureaucratie, die een nauwkeuriger definitie verlangde van wie geacht werd Joods te zijn.

Reinhard Heydrich en Heinrich Himmler van de SS gingen bijgevolg naarstig op zoek naar een ‘veilige en zekere methode’ om Joden op te sporen en dachten daarbij aan bloedonderzoek. Het zou niet lang duren vooraleer zijn ‘wetenschappers’ met ontgoochelend nieuws terugkeerden. Uit het bloedonderzoek bij Duitsers was namelijk gebleken dat het bloed van Duitse Joden in het zuiden van Duitsland meer ‘Arischer‘ bleek, dan het bloed van Duitse niet-Joden in het noorden van het Derde Rijk. [Bron: Hitler en de Joden door Philippe Burrin; Van Gennep; 1989]

Een definitie geven wie of wat een Jood is, is geen futiliteit en hoe je die ook definieert, zal je altijd op een groot aantal pijnlijke [Joodse] tenen trappen. Persoonlijk sluit ik mij het nauwste aan bij de definitie van Andrew White, die al bijna even divers is als het Joodse volk zelf: “De Joden zijn een volk, geen ras. De Joden bestaan uit vele rassen en etnische groepen, die op verschillende wijzen uitdrukking geven aan hun identiteit. Dat kunnen religieuze, seculiere of culturele Joden zijn. Dat kunnen ook ashkenazische of sefardische Joden zijn, conservatieve of liberale Joden, of Joden van uiterst links tot uiterst rechts. Het kunnen ook combinaties zijn van een of meerdere van deze. Voor vele Joden is Judaïsme helemaal geen religieuze identiteit. En voor vele Israëli’s is een ‘Israëli’ zijn, thans de enige vorm van hun Joodse identiteit.”

Lees ook deze kritische artikels op deze blog omtrent het religieuze aspect in Israël: Waarom Israël een seculiere staat moet worden en Burgerlijk huwelijk in Israël weldra ‘onvermijdelijk’ en De duistere religieuze kant van Israël (pleidooi voor een seculiere maatschappij) en Religieuze partijen drukken belangrijke stempel op het openbare leven in Israël.


Een reactie op het bewuste artikel mocht niet uitblijven. In het onderstaande artikel reageert Yochanan Visser uitvoerig op de vele historische missers, fouten en onnauwkeurigheden die in het artikel in Trouw worden gemaakt.  Yochanan Visser woont al vele jaren in Israël, is van Nederlandse origine en algemeen manager van de bekende Israëlisch-Nederlandse Israel Facts monitorgroep en tevens gekend Midden-Oosten publicist, die regelmatig artikels schrijft onder meer voor De Volkskrant.

De Joodse wortels van het volk van Israël

door Yochanan Visser

Het laatste wapen in de psychologische oorlog tegen Israël is het ontkennen van de Joodse geschiedenis. Tot voor kort was het de hobby van PA bazen en de president van Iran. Nu hebben anderen zich in de strijd gemengd, onder hen zelfs Joden die nooit iets leerden over hun eigen geschiedenis en marxisme en andere ideologieën aanhangen. Uiteraard is dat weer koren op de molen van degenen die uit zijn op het einde van de Joodse staat Israël. Zonder het volk van Israël is er immers ook geen behoefte aan de staat Israël.

In Nederland publiceerde Trouw deze week een artikel van Eildert Mulder waarin een dergelijke poging werd gedaan het bestaan van “het Joodse volk” in een nieuw daglicht te plaatsen.

Gelukkig bestaan er honderden Joodse historisch religieuze boeken die het onmogelijk maken om de Joodse geschiedenis te wijzigen. Trouw wilde echter vasthouden aan haar nieuwe “geloof” en weigerde het onderstaande weerwoord op te nemen in de krant. Over Joden kan klaarblijkelijk alles geschreven worden in Nederland.

De Kuzari

Volgens de revisionisten zouden de Joden in Israël voornamelijk nakomelingen zijn van de Khazaren, een volk dat ooit op de Kaukasus woonde [het rijk bestond van 552 tot 967 na C.] en overging tot het Jodendom. Waar de “originele” Joden dan gebleven zijn wordt niet duidelijk uit hun theorieën. Het Joodse standaardwerk de Kuzari is echter geheel gewijd aan de Khazaren en hun overgang naar het Jodendom, daaruit wordt direct duidelijk dat juist de Khazaren opgingen in een bestaand Joods volk in Europa.

De Kuzari werd echter in de elfde (!) eeuw geschreven door rabbijn Judah Halevi en bevat een lange discussie tussen hem en de koning van de Khazaren (of Chazaren) over het Jodendom, de betekenis van het land Israël en het Joodse volk. Een paar citaten uit dit boek maken direct duidelijk dat er sprake is van een ononderbroken relatie tussen de Joodse gemeenschappen onderling en de relatie tot het land Israël.

“Hij (Yehuda Ha Levi) had lang uitgezien naar een nieuw of beter gezegd oud thuis, naar het Heilige land……… uiteindelijk besloot hij af te reizen naar Palestina…….Toen zijn vrouw stierf zei hij vaarwel tegen zijn familie en vrienden en zijn status. Er was slechts één beeld in zijn hart: Jeruzalem!”

Rabbi Juda Halevi gaf daarmee blijk van zijn kennis van de Joodse wet die het gebod om je in Israël te vestigen boven alle andere geboden plaatst.

Verderop in het boek gaat de discussie tussen de rabbijn en de koning over chronologie en geschiedenis in relatie tot de creatie van de wereld. In zijn betoog zegt de rabbijn het volgende: “Er is geen verschil tussen de Chazaarse Joden en de Joden van Ethiopië (!)”.

Hier uit blijkt kristalhelder dat Juda Halevi wist dat er in Ethiopië Joden woonden. Voor wie een beetje ingevoerd is in de Joodse wereld is het geen verrassing dat een rabbijn uit Spanje wist van het bestaan van Joden in Ethiopië. Joodse gemeenschappen hielden en houden altijd contact met elkaar, die gemeenschappen werden en worden aangeduid als “Clal Yisrael” (geheel Israël).

Iggeret Teiman

Een ander standaard werk uit de Joodse literatuur is Iggeret Teiman van de legendarische rabbijn Maïmonides (Rambam). Het werk bestaat uit brieven die hij schreef in de 13e eeuw vanuit zijn ballingsoord in Egypte om de Joodse gemeenschap in Jemen moed in te spreken vanwege de vervolgingen door Moslims. En zo zijn er tientallen boeken die bewijzen dat de Joden een volk bleven in de diaspora.

De Talmoed beschrijft bijvoorbeeld de vervolging en deportatie van de Joden door de Romeinen naar Rome vanwaar zij zich verspreidden over Europa. De Joden in Europa leefden sindsdien bijna altijd in afzondering en waren bijna altijd religieus, dit betekent dat ze zich aan de Joodse wet hielden. Die wet (Tora) is al 3300 jaar ongewijzigd, een letter fout geschreven of ontbrekend maakt een Thora rol “pasoel” (ongeschikt en verboden te gebruiken). De Tora schreef de Joden voor om niet op te gaan in andere volkeren.

Boeken zoals de Kuzari, Iggeret Teiman en de Talmoed maakten geen deel uit van de bronnen van Shlomo Sand (marxist en activist voor de binationale staat) en Jits van Straten. Alleen op die wijze kan men tot de conclusies komen die zij trokken.

Chromosomen onderzoek

Maar er is meer, chromosomen onderzoek bijvoorbeeld. Wat te denken van het wetenschappelijk onderzoek onder de Cohaniem (de Joodse priesters klasse) die al in de Tora afgezonderd werden van de rest van het volk Israël.

Een Cohen heeft zich aan aanvullende wetten te houden waaronder beperkingen op wie hij kan trouwen. Het wekt dan ook geen verbazing dat bij Cohaniem een bepaald chromosoom werd aangetroffen die het wetenschappelijk bewijs leverde voor de directe afstamming op de eerste hogepriester Aharon. Het chromosoom werd echter in alle Joodse groepen uit de voormalige diaspora onder Cohaniem aangetroffen. Van Tunesië en India tot aan Polen.

Hoe verklaart van Straten dat? Hij zwijgt erover.

Joden uit India

Van Straaten vindt het niet aannemelijk dat Indiase Joden inderdaad Joden zijn. “Ze zien er zo Indiaas uit.” [..] ”..hoe kunnen mensen die tweeduizend jaar geleden een volk vormden er zo verschillend uitzien”, stelt hij. Welk een gebrek aan kennis legt hij daarmee aan de dag.

De meeste Joden uit India “Bnei Menashe” genoemd (= de zonen van Menashe). Menashe was de zoon van Josef en de Tora meldt dat Jozef getrouwd was met een Egyptische vrouw. Heeft van Straaten ooit afbeeldingen bekeken van de oude Egyptenaren? Het Aziatische uiterlijk zou hem zijn opgevallen. Hoorde de stam van Menashe bij de Joden die uit Israel werden verdreven door de Romeinen? Niet dus, zij werden door de Assyriërs lang daarvoor verdreven en vluchtten naar “het oosten”.

Over de Bnei Menashe is meer te vertellen. In India worden zij aangeduid als de  Kuki’s. Deze stam was in de negentiende eeuw het slachtoffer van gedwongen bekering tot het Christendom geworden. Veel van deze “bekeerlingen” hielden echter vast aan Joodse gewoontes. Zoals besnijdenis en de reinheidswetten in het huwelijk. Door de massabekeringen was echter assimilatie onontkoombaar. Tot op de dag van vandaag zijn de meeste Kuki’s Christen en trouwen met andere Indiase groepen. Een kleine minderheid leeft nu echter weer als Joden.

Rashi’s commentaar

Het Joodse volk is een volk en geen ras. Al in de Bijbel worden gevallen beschreven van vreemdelingen die werden opgenomen in het Joodse volk. Onder hen de vrouwen van Jozef en Mozes en later Ruth. Deze conversies bestaan tot op de dag van vandaag en verklaren bijvoorbeeld waarom er Joden zijn met rood haar, blond haar, zwarte en blanke huid enz. Het enige wat aan een ger (vreemdeling) wordt gevraagd is acceptatie van het volk –  en de God van Israël (in die volgorde).

DNA onderzoek onder Joden, Cohaniem uitgezonderd, heeft daarom geen zin en bewijst niets over de geschiedenis van het Joodse volk als geheel. De herschrijving van de Joodse geschiedenis, zoals die van Straaten en Mulder in Trouw, is niet meer dan de zoveelste poging om een einde te maken aan Israël.

Die pogingen werden al voorzien door Rashi (rabbijn Shimon Yitzchaki) in de 14e eeuw, die in een commentaar op het eerste vers van de Bijbel voorspelde dat er ooit een tijd zou komen dat er tegen de Joden gezegd zou worden: “het land Israël behoort jullie niet toe” [“You have stolen the Land of Israel – it does not belong to you.”]

10 gedachtes over “De Joodse wortels van het volk van Israël

 1. Het blijft een heel groot geheim en een wezenlijk aanschouwen, dat Joden
  in alle gevallen herkenbaar blijven als zodanig.

  Like

 2. Sinds het jaar 70 9 (de val van de Tempel in Jeruzalem) tot op heden was er geen enkel periode waarin geen Joden in Palestina hadden gewoond. Er was in het land constante Joodse aanwezigheid.

  DNA-onderzoek is geen bewijs voor het behoren van iemand tot een bepaald volk. Het is bekend dat jongens het gehele chromosoom Y van hun vader erven. Met andere woorden: een Joodse man met een niet Joodse Zweedse of Deense vader, zal buiten kijf gerelateerd worden aan de Vikingen. Toch is zo’n man een Jood.
  De rabbijnen hebben in de loop van de geschiedenis deze regel express er aangenomen, om kinderen te beschermen die uit massaverkrachtingen stammen (oost Europa. Kruistochten enz.). Deze kinderen zijn door hun moeder en haar familie opgevoed; dus ze zijn Joods

  Like

 3. Mooi, dan will ik ook nog even duidelijk stellen dat ik het zeer bedenkelijk van u vind Mulder van Strate in verband te brengen met Jodenhaat. Eildert Mulder heeft ook zeer interssante artiklen over het ontstaan van de Koran geschreven. Toen kreeg hij het verwiij een moslimhater te zijn. Net zo belachelijk.

  Like

 4. Mijn logica volgend? Integendeel, ik beweer juist dat genetische afkomst niet bepaalt waar je moet/mag wonen. Mijn logica volgend zou ik daar gaan wonen waar mijn volk het veiligste is, of dat in Afrika is of ergens maakt niet uit. Even elk misverstand wegnemen, Israel heeft al genoeg gewoonterecht heeft opgebouwd om bestaanrecht te hebben, dus aan het bestaan van Israel valt niet te tornen.

  Like

 5. Als uw volk generaties lang [2000 jaar] zou vervolgd worden, zou er voor uw volk [uw logica volgende] uiteindelijk niks anders opzitten dan terug naar Afrika [het land van oorsprong van uw volk] te trekken, als het nog verder wil overleven. Dat is precies wat het Joodse volk heeft gedaan [U was het aspect vervolging vergeten]. Soms vraag ik me af of Jodenhaat ook niet genetisch bepaald is. We kunnen het misschien aan Mulder en Van Straaten vragen..

  Like

 6. Sorry, ik snap uw logica niet. Het Joodse volk is een volk en geen ras, dat bevestigt Straaten met zijn wetenschappelijk onderzoek en Mulder schrijft daarover. Waarom doen ze dan aan Joden- en Israëlbashing? Iemands genetische afkomst bepaalt niet waar hij mag wonen, anders zouden we allemaal terug moeten naar Afrika.

  Like

 7. “Van Straten ging toen nog uit van het gebruikelijke historische scenario, waarin de Joodse bevolking van Palestina na een opstand tegen de Romeinen in het jaar 70, gedwongen in ballingschap ging. Bijna tweeduizend jaar leefden ze in de diaspora, daarna keerden ze naar Palestina terug, waar ze in 1948 de staat Israël stichtten.” Citaat uit Trouw 01-02-10

  Dit is het gebruikelijke historische scenario. Dit is wat ons is geleerd. En hoe onwaar is dit scenario.
  Als het waar zou zijn dat de Joden na 1948 terug waren gekomen, dan waren de joden in een land gekomen waar inderdaad andere mensen wonen. Dit zijn niet de feiten.

  James Parkes zegt in zijn boek “Whose Land? A History of the Peoples of Palestine (London, 1970), p. 266” : “Het is algemeen onbekend, dat gedurende alle achttien eeuwen tussen de val van het Tweede Joodse Rijk en het begin van het Derde, in onze tijd, de vasthoudendheid van de Joodse gehechtheid aan het land continu tot uitdrukking werd gebracht in het land zelf. Men veronderstelde algemeen dat gedurende die eeuwen er geen Joden woonden in Palestina, maar dat alle Joden die de vernietiging in het jaar 70 van de Gewone Jaartelling overleefden, in ballingschap gingen en dat alleen hun nakomelingen 1.800 jaar later terugkwamen. Dat zijn niet de feiten.”

  De feiten zijn:
  In 135, vinden meer dan 600.000 Joden de dood. Sommige historici spreken van een miljoen. Anderen worden tot slaaf gemaakt of gedeporteerd. Joodse politieke en religieuze leiders worden geëxecuteerd. De overlevenden vluchten alle kanten op. Het dramatische vertrek, de ontruiming van het Joodse land Judea en de eeuwenlange vestiging van Joden in andere landen, krijgt een naam die vandaag nog actueel is: ‘omzwerving’ of diaspora.
  Bron: http://www.vecip.com/default.asp?titel=Joodse opstand&onderwerp=434

  Op http://nl.wikipedia.org/wiki/Simon_bar_Kochba wordt nog vermeld:
  “De joodse bevolking concentreerde zich nadien in Galilea.”

  Volgens Flavius Josephus woonden er zeven miljoen Joden in Israël in het jaar 70 en volgens Dio Cassius minstens drie miljoen in 135 na Chr.
  Toen in 638 Omar ibn al-Chattab Jerusalem had ingenomen, werd de Joden weer toegestaan om zich in Jerusalem en Judea te vestigen:
  “Under Arab rule Jews were permitted to reside in the city. The Jewish community developed rapidly and soon claimed a central position among the communities of the region.”
  bron: http://www.snunit.org.il/njeru/ee1.htm

  Wat wij duidelijk zien is dat niet de hele Joodse bevolking uit Palestina is weggegaan. Maar uit Jeruzalem is verbannen en uit Judea is gevlucht. Deels vluchtten de Joden naar Galilea, maar ook naar andere landen. En dat de Joden na de Byzantijnse/Romeinse overheersing zich weer mochten vestigen in Jeruzalem.

  Duidelijk blijkt uit deze gegevens dat de Joden na 638 weer in geheel Palestina aanwezig waren.

  In de jaren die volgden kwamen veel Joden weer terug naar Palestina. Maar velen bleven in Europa. Gedurende de middeleeuwen zijn de Joden regelmatig op de vlucht geslagen en vluchten deels ook naar Palestina. bron: Werner Keller …en zij werden verstrooid onder alle volken. blz. 264.
  De Joden hebben altijd getracht om terug te gaan naar Palestina.
  bron: Werner Keller …en zij werden verstrooid onder alle volken. blz. 267 e.v.
  “De aantallen variëerden, al naar gelang de omstandigheden. De beroemde schrijver Jehoeda Halevi in immigreerde in 12de eeuw om naar Palestina , hij stierf kort na zijn aankomst in Jeruzalem in 1141, omver gelopen, volgens de legende, door een Kruisvaarderspaard.
  Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jehoeda_HaLevi
  Een generatie later kwam een beroemde Rabijn Nachmanides in 1269 Jeruzalem aan.
  Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Nachmanides

  “Na de moslimveroveringen (636-638) keren opnieuw joodse mensen naar ‘hun oude land’ terug. In de elfde en twaalfde eeuw zijn er aliyot, vanwege vervolgingen, uit Spanje en uit Duitsland in de veertiende eeuw. Uit Italië, Mesopotamië, Perzië, India, China, Jemen en Noord-Afrika in de vijftiende eeuw. Na de Ottomaanse overwinning in 1516 wordt aliya gemaakt uit de Oriënt, Sicilië, Italië, Frankrijk, Spanje en Portugal, net als in de zestiende, zeventiende (uit Turkije) en achttiende eeuw.”
  bron: http://www.vecip.com/default.asp?titel=Aliya&onderwerp=127

  De Zweedse reiziger Haselquist zegt in 1751 in zijn boek’Voyages and Travels in the Levant’:
  “Elk jaar komen er zo’n 4.000 personen en evenzoveel Joden, die uit alle hoeken van de wereld komen”. (Zweedse reiziger Haselquist in ‘Voyages and Travels in the Levant’)

  In 1821 beginnen de progroms in Rusland, en de Joden vluchten naar andere landen waaronder Engeland en Amerika en Palestina. Dit duurt tot de tweede wereldoorlog.
  Bron: http://www.vecip.com/default.asp?titel=Pogroms&onderwerp=50

  Uit deze gegevens is duidelijk op te maken dat de Joden niet na de tweede wereld oorlog terug zijn gekomen, maar deels in Israël waren gebleven en dat de terugkeer naar Israël vanaf 135 n Chr. reeds was begonnen,en bewijst dat de uitspraak van James Parkes waar is.

  Like

 8. Als u het artikel in Trouw hebt gelezen, zal u net zoals elke objectieve waarnemer moeten vaststellen dat Straaten en Mulder aan Joden- en Israëlbashing doen. Als ik zoiets lees denk ik altijd: waarom vertelt iemand dergelijke onzin verpakt in een pseudo-wetenschappelijk jasje? Want volgens u is dit duidelijk wèl de waarheid is en èchte wetenschap, want anders gaat u dit toch niet zeggen?

  Like

 9. Wat een onzin dat van Straaten en Mulder in Trouw een poging doen een einde te maken aan Israël. Echte wetenschap en dus de waarheid doet nooit kwaad.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.