Antwoord van Israël op de ‘Goldstoning’ van de Joodse staat door de Verenigde Naties

Afgelopen vrijdag 29 januari 2010 heeft Jeruzalem haar rapport overhandigd aan Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, waarin Israël een reeks aantijgingen weerlegt en anderzijds ook een aantal gemaakte fouten erkent. Het Goldstone Rapport werd opgesteld in opdracht van de Verenigde Naties en geformuleerd door de UN Fact Finding Mission on the Gazaconflict onder leiding van rechter Richard Goldstone. In dit rapport wordt Israël beschuldigd van het begaan van oorlogsmisdaden tijdens Operation Cast Lead, de oorlog in Gaza, die plaats vond van 27 december 2008 tot 18 januari 2009.

Hamas weigert intern onderzoek te voeren

Ook Hamas wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, en werd bij herhaling aangepord om een onderzoek te houden naar haar eigen daden en misdaden tijdens het Gaza conflict van een jaar geleden, zoals die in het Goldstone Rapport werden opgesomd, maar Hamas heeft tot op heden nog niet geantwoord. Voor eigen publiek verkoopt Hamas het Goldstone Rapport als een triomf voor Hamas en een overwinning op Israël.

Hamas vernoemt op haar officiële website en TV-zenders niet eens de beschuldigingen van Goldstone tav Hamas, alsof het rapport enkel over Israël zou gaan. Mohammed Faraj al-Ghul, minister van Justitie van Hamas in de Gaza, zei over de voortdurende raketbeschietingen van willekeurige burgerdoelwitten op Zuid-Israël er dit over op 27 januari 2010: “(De gewapende groepen) hebben militaire doelwitten geraakt en burgerlijke doelen vermeden, elke beschuldiging mbt dit onderwerp is een flagrante leugen.” Zelfs Human Rights Watch heeft die stelling meteen afgewezen en verklaard dat Hamas wel degelijk burgers tot doelwit had. Blijkbaar probeert Hamas met dergelijke verklaring weg te komen. Waarnemers achten het dan ook weinig waarschijnlijk dat Hamas nog een intern onderzoek zal voeren en tijdig [deadline is op 5 februari a.s.] een verslag zal overmaken aan de Verenigde Naties.

De uitkomst van dit alles laat zich al raden. Vermits Israël wél een verslag van eigen onderzoek heeft ingediend en het daar kan – en zàl – op afgerekend worden, en Hamas daarentegen elke beschuldiging minachtend van de hand wijst, zullen bijgevolg enkel het IDF en haar politieke leiders van dat ogenblik zich moeten verantwoorden voor de VN en de wereldopinie en ontspringt Hamas de dans. Aldus blijft het enkel bij een verbale afkeuring van Hamas en haar leiders dat andermaal ontsnapt aan gelijk welke gerechtelijke vervolging.

Gaza, gegijzeld door Hamas

Voor wie denkt dat dit een prima uitgangspositie is om nieuwe vredesonderhandelingen op te starten tussen de PA en Israël, bereikt net het tegenovergestelde. Israël zal haar houding jegens Hamas nog verstrakken en de blokkade rondom de Gazastrook verder versterken. De muur die Egypte aan de grens met Gaza tot 30 meter diep onder de grond verstevigt, zal de blokkade compleet maken. De stilte bij linkse Israëlbashers omtrent deze Egyptische muur langs grens Gazastrook klinkt voorspelbaar oorverdovend temeer omdat ook Mahmoud Abbas van de PA op de Westelijke Jordanoever, deze Egyptische Muur verdedigt om Hamas verder te isoleren en terug in het gareel van de PA te dwingen.

De inwoners van Gaza lijden en dat is niet de schuld van Israël

En het gewone volk van Gaza? Dat glijdt steeds meer af naar complete chaos en wanhoop, dankzij de internationale gemeenschap, die niet in staat blijkt om grip te krijgen op de terreurgroepen die vanuit Gaza opereren. Hamas beschouwt haar bevolking niet als slachtoffers maar als martelaars die ‘tot de laatste Gazaan‘ moeten geofferd worden in de strijd om de Joodse staat te vernietigen.

Beter ware om de 13.500 man sterke VN-troepen, die al tien jaar in Kosovo zijn opgesteld en langzaamaan worden terug getrokken, naar de Gazastrook te verhuizen, Hamas te ontwapenen en hun wapenarsenaal en de smokkeltunnels te vernietigen. Benieuwd wanneer iemand ooit op dat eenvoudig – maar nochtans zo voor de hand liggend – idee zal op komen. Maar daarvoor moet je dan wel eerst de instemming van het grote  Arabisch blok – vertegenwoordigd door maar liefst 56 landen – in de Verenigde Naties en in de VN-Veiligheidsraad krijgen, en ja, hoe dat altijd eindigt weten we ook al 61 jaar lang. Met de Libiër Ali Treki aan het hoofd van de VN, lijkt dan ook geen enkele verbetering in het verschiet.

De nationale omroep VRT trekt aan de staart van een beest dat niet bestaat

Zoals kon voorspeld worden maakt onze openbare omroep VRT-één in haar verslag bij het uitkomen van het rapport  slechts één enkele melding over het rapport en meer bepaald ivm het gebruik van fosforgranaten. De omroep werpt zich opvallend gretig op die episode in de Israëlische oorlogsvoering in Gaza, omdat in het rapport heeft gelezen dat het Israëlische leger twee hoge officieren een officiële blaam heeft gegeven wegens het gebruik van fosforgranaten in een bebouwde zone, waar dat volgens de inschatting van de hogere legerleiding van het IDF beter niet was gebeurd.

Voor de goede orde: het gebruik van witte fosforgranaten is legaal [White Phosphorus of WP] en valt strikt genomen niet onder de internationale conventie die chemische wapens verbiedt. Het gebruik ervan in bebouwde zones wordt ‘afgeraden’ omdat het hevige brandwonden kan veroorzaken. De bewering van mensenrechtengroepen en van een speciaal VN-onderzoeker dat het hier zou gaan om oorlogsmisdaden, lijkt dan ook niet langer houdbaar. Bovendien bewijst het Israël leger met dit verslag dat het zelf in staat is om een eigen onderzoek te leiden en daar consequenties voor de betrokken legerleiding aan te verbinden.

Uiteraard is het niet omdat de openbare omroep VRT (één en Canvas en radiokanalen) m.b.t. het rapport van het IDF begint en stopt met enkel te berichten over datgene waarvan het meent Israël te kunnen slaan, dat hiermee alles gezegd is over het rapport van het IDF, integendeel. Zoals gewoonlijk ontziet de VRT andermaal Hamas – en dat is geen toeval maar de algemene politieke doctrine tav Israël bij de openbare omroep – en haalt bijgevolg geen enkele weerlegging jegens andere onterechte beschuldigingen in het Goldstone Rapport, de aandacht van onze omroepjournalisten. Maar wie op zoek is naar objectieve berichtgeving over het Arabisch-Israëlisch conflict, zoekt die al lang niet meer bij onze nationale omroep.

Samenvatting van het IDF-rapport

door de Jerusalem Post redactie

Het Israëlische verslag Gaza Operation Investigations: An Update van januari 2010 dat u hier volledig kan inkijken, beslaat 62 bladzijden en gaat uitvoerig in op een aantal bekende beschuldigingen zoals bv het gebruik van fosforgranaten, de bombardementen van gebrouwen in Gaza stad, de vernieling van een waterzuiveringsstation, het zogenaamde gebruik van ‘disproportioneel’ geweld, het bombardement van het huis van de Abu Ashkar familie, het vluchtelingenkamp van Jabaliyah enz. Een meer uitgebreid, punt-voor-punt weerlegging is terug te vinden in het verslag.

Het Israëlische verslag “Gaza Operation Investigations: An Update” erkent dat de Israëlische granaten onopzettelijk de UNRWA compound in de Tel al-Hawa buurt van Gaza City heeft geraakt, terwijl guerrillero’s van Hamas op dat ogenblik naast de faciliteit gepositioneerd stonden en van daaruit het vuur openden op eenheden van het IDF.

Uit de update is gebleken dat een brigadier-generaal en een kolonel van het IDF een disciplinaire straf kregen opgelegd wegens overschrijding van hun gezag, omdat ze witte fosfor granaten gebruikten in een relatief beperkt gebied waar burgers kunnen worden bedreigd. In feite werden slechts drie onschuldige mensen hierbij verwond.

Samengesteld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, maakt de update ook korte metten met een aantal grof uitgedrukte oorlogsmisdaden die door rechter Richard Goldstone in zijn rapport werden vlak gestreken, zeggende:

  • Israël heeft niet doelbewust waterputten in het vluchtelingenkamp Jabalya gebombardeerd om alzo de mensen aldaar te beroven van vers drinkwater. In feite waren de putten gelegen binnenin een kampement van Hamas.
  • Israël heeft niet opzettelijk de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Gaza Stad aangevallen. Maar er bestaat een goede kans dat de plant door Hamas werd beschadigd om de troepenbeweging van IDF soldaten te belemmeren.
  • Israël heeft niet de Bader meelfabriek opgeblazen om alzo een tekort aan brood in Gaza te creëren. Maar de site was een strategisch punt in een door Hamas versterkte zone. Het was niet het IDF dat de fabriek in brand heeft gestoken.
  • Het vernietigde huis van de Abu Askar familie werd gebruikt om Grad-raketten op te slaan. De familie was telefonisch verwittigd en aangemaand om het huis te verlaten voordat het werd beschoten.

Dit zijn slechts enkele van de bevindingen van het rapport van het Israëlisch Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin staat dat het leger meer dan 150 afzonderlijke incidenten heeft onderzocht en/of momenteel nog onderzoekt – onderzoek dat trouwens erg wordt bemoeilijkt vermits de forensische scène in handen is van de vijand. Tot nu toe werden 36 feiten verwezen naar de Advocaat-generaal van het Militaire Korps voor strafrechtelijk onderzoek.

We beweren niet dat het leger geen tragische fouten heeft gemaakt; wat wat we nadrukkelijk blijven herhalen – en gebaseerd is op de eerste indiening van het verslag van Israël bij de VN – is dat geen leger actief op meerdere fronten tegen onregelmatige strijdkrachten en ingesloten tussen een ondersteunende vijandige bevolking, meer ethische overwegingen liet meespelen of grotere zorg heeft besteed, zodat er geen nadelige gevolgen voor onschuldigen zouden zijn, dan dat het Israëlische leger heeft gedaan.

Conclusie

Het Goldstone Rapport werd geboren uit vooringenomenheid en is uitgegroeid tot een volwaardige rechterlijke dwaling. Aldus is de toenemende mening van de gemiddelde Israëliër om de auteur van dit rapport – Richard Goldstone – te laten opdraaien als de man die, misschien wel bewust, zijn Joodse afkomst gebruikte als dekmantel voor een VN-orgaan voor het besmeuren van Israël. Israël zend het rapport terug vervloekt-als-het-dat-doet-vervloekt-als-het-dat-niet-doet om door een Israëlische commissie het gedrag van het IDF tijdens de Gaza-oorlog te laten onderzoeken. Als Israël dat zou weigeren, dreigt Goldstone verdere rechterlijke stappen te nemen voor het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag; anderzijds wanneer Israël inderdaad een onderzoekscommissie aanstelt betekent dit impliciet dat het Goldstone’s klachten voor geldig houdt.

Een optie die overwogen wordt is om een rechterlijke herzieningsraad aan te stellen die zou onderzoeken hoe goed het leger haar beleid intern heeft gevoerd. Als alternatief kan de regering een formele onderzoeksinstantie installeren. Of eventueel een onderzoekscommissie opgericht die misschien geleid kan worden door Aharon Barak, voormalig voorzitter van het Israëlisch Hooggerechtshof.

Wij maken ons zorgen dat de laatste twee benaderingen het leger moreel zouden ondermijnen en een rem zouden zetten op de tactische besluitvorming te nemen in de ‘fractie van het ogenblik’ die nodig is om het thuisfront van Israël en het leger van de bevolking te beschermen. Onze voorkeur is dat de uitgebreide weerlegging van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zal dienen als het officiële ambtelijke antwoord van Israël – “zaak gesloten” – jegens het Goldstone Rapport.

Wanneer Goldstone’s parameters voor de bestrijding van terrorisme worden bevestigd door de beschaafde wereld, zouden de andere democratieën ook ernstig beperkt worden in het zich verdedigen tegen terroristische organisaties die gespecialiseerd zijn in anti-civiele oorlogsvoering. Het in quarantaine brengen van vijandelijk grondgebied; het opsluiten van gevangen terroristen; gebruik maken van geavanceerde wapens tegen een minder goed bewapende terreur infrastructuur en het uitoefenen van niet-levensgevaarlijke druk op niet-militaire doelwitten om het einde van een conflict te bespoedigen, zouden algauw worden bestempeld als “oorlogsmisdaden”.

Zoals Goldstone aan Hamas en Hezbollah een wettelijk alibi biedt om te strijden van achter de burgerbevolking.

Terwijl Israël wordt gedwongen zich te rechtvaardigen wat in feite zou moeten zijn het onvervreemdbare recht om Hamas te stoppen om duizenden vliegende bommen op haar grondgebied af te schieten en de burgerbevolking te traumatiseren, heeft geen enkel VN-orgaan er ooit om verzocht een onderzoek in te stellen naar de Palestijnse leiders voor de schuld van de moorden op 1.184 Israëliërs en het verwonden van 8.000 anderen sinds september 2000.

Dat blijft toch een vreemde zaak.

Bronnen: The Jerusalem Post: The ‘Goldstoning’ of Israel van 2 februari 2010; IMFA: Gaza Operation Investigations: An Update van 29 januari 2010

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.